Frankowie

Frankowie

Czytaj Dalej

Słowianie północno - zachodni a Frankowie

Książę Wieletów Drogowit wspierał Sasów w walce przeciwko Frankom i napadał Obodrzyców. Zwierzchnictwo frankijskie w tej części słowiańszczyzny przetrwało do rozbicia monarchii karolińskiej. w walce z Frankami zahamowała ten proces.

PAŃSTWO FRANKÓW - FRANKOWIE

W omawianym przez nas okresie rozróżniano dwie grupy plemion franki j skich, a mianowicie: Franków Salickich zamieszkałych w pobliżu Morza Północnego oraz Franków Rypuarskich, których siedziby znajdowały się głównie na prawym brzegu środkowego Renu.

FRANKO IWAN

FRANKO IWAN, ur. 27 VIII 1856 w Nahujewicach pod Drohobyczem, zm. 28 V 1916 we Lwowie, ukr. poeta i prozaik, historyk literatury, slawista, ludoznawca, publicysta i działacz społ., uczestniczący także w pol. życiu społ. i lit., badacz dziejów stosunków lit. ukraińsko-polskich. Syn kowala wiejskiego...

Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

Ostrogoci w Italii Wandalowie w Afryce Burgundowie w dolinie Rodanu Wizygoci w Hiszpanii Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm u germ.

FRANKO z KOLONII, Franko z Paryża

Żył w X I I I w.,t e o r e t y k muzyki okresu — ars antiqua. Jako komtur zak.j o a n n i t ów działał w Kolonii i Paryżu. W traktacie Ars cantusmensurabilis (ok. 1280) stworzył uporządkowany systemnotacji muz., który stał się p u n k t em wyjścia dla teorii muzykiwielogłosowej w zakresie melodyki...

FRANKOWIE

Plemiona germańskie osiadłe w IV w. w Galii płn.; dzielili się na sałickich, osiadłych nad dolnym Renem, i ripuarskich nad środkowym; saliccy, pod wodzą Chłodwiga, podbili w V w. Galię, dając początek państwu Franków (frankońskiemu); nazwa nadawana w Bizancjum, Syrii, Palestynie i Egipcie przybyszom z...

FRANKO bp.

Żył w 2. poł. XI w. Wg Galla Anonimaj a k o bp „polski" F. był inicjatorem wysłania przez WładysławaHermana poselstwa do opactwa Saint-Gilles w Prowansjicelem uproszenia potomstwa (przyjmuje się, że „polski"znaczy wlkp., czyli pozn.).

Pogląd, że przed objęciem diec.poznańskiej F. był bpem nieznanej...

FRANKO IWAN

ur. 27 VIII 1856 w Nahujowicachk. Drohobycza, zm. 28 V 1916 we Lwowie, poeta, prozaik,publicysta.

Urodził się w rodzinie polsko-ukraińskiej; gimnazjum pol.ukończył w Drohobyczu i 1875 wstąpił na wydz. filozofiiUniw. Lwowskiego; 1878 wchodził w skład lwowskiego Komite tu Socjalist.; trzykrotnie był...

FRANKOWIE, Państwo Franków

Zespół plemion germ.(—» G e r m a n i e ) , zamieszkujących w V w. po Chr. ziemie poobu brzegach dolnego Renu i całego dorzecza Mozy i Mozeli,dzielących się na F. Rypuarskich - Środkowych (nadśrodk. Renem) i F. Salickich - Dolnych (nad dolnym Renem),k t ó r e po podbiciu Galii i podporządkowaniu wielu ludów...