FRANCJA, République Française, Republika Francuska

Państwo w zach. Europie nad Oceanem Atlantyckim,M. Północnym i M. Śródziemnym, graniczące z Belgią, Luksemburgiem,RFN, Szwajcarią, Włochami, Monako, Hiszpaniąi Andorą (do F. należy także wyspa Korsyka); zajmuje547 000 km2 i liczy 55,06 min mieszk. (1985), w tym 86%katolików.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - RELIGIE PIERWOTNE

Z t e r e n ów F. pochodzą j e d n ez najstarszych przejawów religijności człowieka (—» E u r o p aII A ) .

W okresie p a l e o l i t u środk. (200 000 - 35 000 p r z . C h r . )u człowieka neandertalskiego pozamaterialne przejawymyśli ludzkiej ujawniły łączenie aspektów: uczuciowego,obrzędowego, społ...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY UNICKIE

We F. znajdują się grupyunitów (—* Europa IV) różnych obrządków wsch., zorganizowane1954 w ordynariat wieloobrządkowy, podlegającyabpowi Paryża, z którego 1960 wyodrębniono egzarchaty- gr.kat. i orm.kat. (od 1986 diecezja) na prawach sufraganiiad instar abpa Paryża.

Kontakty m a r o n i t ó w z F...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

We F. działająwspólnoty prawosł. podlegające jurysdykcji —» EkumenicznegoPatriarchatu Prawosławnego w Konstantynopolu,moskiewskiego patriarchatu —» Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego,patriarchatu —> Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego,—* Serbskiego Kościoła Prawosławnego, Ros.Kościoła Prawosł. na...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY i WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

Rozwojowi protestantyzmu na terenach dzisiejszej F. sprzyjały:—» gallikanizm (zwł. Jean Laillier), krytyka Kościołaprzez humanistów (m.in. G. Budé), którzy rozwijali równieżkryt. badania Biblii (m.in. J. Faber Stapulensis, G. Farei,J. Vitrier), i znaczne wpływy grup reformacyjnych z Meauxi Paryża;...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - STATYSTYKA

W 1911 we F. było 17 metropolii,84 archidiec. i d i e c , 33 426 parafii, 56 546 księży diec. oraz38,41 min katolików, 662 000 protestantów, 100 000 żydów1 100 000 bezwyznaniowych i in. wyznań (na 39,6 minmieszk.); 1929 - 17 metropolii, 88 archidiec. i d i e c , 34 833parafie, 48 753 księży diec. oraz 40,01...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

Zamykająsię w 3 okresach; pierwszy obejmuje starożytność, drugi -średniowiecze (IV-XV w . ) , trzeci - czasy nowoż. (XVI-XVIIIi XIX-XX w.).

A. STAROŻYTNOŚĆ - Pierwszymi ośrodkami myśli teol.na t e r e n i e —* Galii były szkoły biskupie w Lyonie (Ireneusz,I I w.), Poitiers (Hilary, IV w.), Agen...

GUJANA FRANCUSKA, Guyane Française

Departamentzamorski Francji (od 19 III 1946) w pn. części AmerykiPd. nad Oceanem Atlantyckim (przedtem franc. kolonia);zajmuje 91 0 0 0 km2 i liczy 80 0 0 0 mieszk. ( 1 9 8 6 ) , w tym 7 8 %katolików.

Na pocz. XVII w. podejmowano próby kolonizacji przezFrancję regionu —» Gujany (obejmującego dzisiejszą...

Czasowniki francuskie

PRLER (mówić) Je parle (Ja mówię) Tu parles (Ty mówisz) Il/Elle parle (On/Ona mówi) Nous parlons (Oni mówią) Vous parlez (Wy mówicie) Ils/Elles parlent (Oni/One mówią) AIMER (lubić) J'aime (Ja lubię) Tu aimes (Ty lubisz) Il/Elle aime (On/Ona lubi) Nous aimons (Oni lubicie) Vous aimez (Wy lubicie) Ils/Elles aiment (Oni/One lubią) S'APPELER (nazywać się) Je m'appelle (Ja się nazywam) Tu t'appelles (Ty się nazywasz) Il/Elle s'appelle (Oni/One się ...

Francuskie duchowieństwo

Kościół we Francji dzielił się na 135 diecezji, zachowujących na ogół od średniowiecza swoje granice,stąd bardzo zróżnicowanych co do wielkości terytorium i liczby wiernych.

Kler liczył około 50 tysięcy kapłanów w pracy parafialnej, nadto około 17 tysięcy prebendariuszy, którzynie mieli wielu...

ARTYLERIA FRANCUSKA

Napoleon, który sam był z wykształcenia artylerzystą, przywiązywał wielkie znaczenie do tego rodzaju broni. W miarę upływu lat brakowało mu doświadczonych piechurów, zwiększał liczbę dział przypadających na 1000 żoł.

W 1805 było ich tylko 1,5, 1807 już 2, w 1812 blisko 3, a 1813 nawet 3,5...

BROŃ HONOROWA FRANCUSKA

Przyznawana za czasów Dyrektoriatu żoł. i ofic., którzy odznaczyli się szczególną walecznością. Miała zastąpić zniesione odznaczenia wojsk. Przyznawano więc - z odpowiednim napisem na srebrnej blasze - honorowe karabiny, pistolety, granaty, szable, trąbki, miecze, tasaki, a także pałeczki...

KARABIN FRANCUSKI WZORU 1777

Podstawowa broń strzelecka franc. piech. Skonstruowany w 1777, o następujących danych: długość bez bagnetu 1520 mm, z bagnetem 1898 mm, długość lufy 1137 mm, rodzaj lufy - gładka, ciężar bez bagnetu 4,5-4,8 kg, z bagnetem 4,8-5,1 kg, kaliber lufy 17,48 mm, kaliber kuli - 16,54 mm...

KATALONIA FRANCUSKA, płn.- wsch. część Hiszpanii

8 II 1810 przekształcona w niezależne gubernatorstwo wojsk. Najwyższą władzę sprawowali kolejno: marsz. Augereau, od V 1810 do X 1811 marsz. Macdonald, gen. Decaen. Po sukcesach Sucheta we wsch. Hiszpanii Napoleon uznał, że tę część K. można na trwałe przyłączyć do Francji.

W I 1812...

KAWALERIA FRANCUSKA

W 1789 liczyła 62 pułki, z czego 26 ciężkiej jazdy (w tym 2 kara-binierskie), 18 dragonów, 12 strz. konnych i 6 huzarów W 1791 zniesiono tradycyjne nazwy, nadając kolejne numery w ramach poszczególnych rodzajów jazdy. K.f. ucierpiała w większym stopniu niż piech. na skutek rojalistycznej emigracji...

KOLONIE FRANCUSKIE

W chwili wybuchu Rewolucji obejmowały: wyspy (Gwadelupa, Martynika, Santa Lucia oraz Tobago i Gujana) na M. Karaibskim, drobne posiadłości u wybrzeży Senegalu, kilka osad handlowych na wybrzeżu Indii, wyspy (Bourbon, Ile-de-France i Seszele) na Oceanie Indyjskim, Saint-Pierre-et-Miquelon u wybrzeży...

MARIANNA, symbol Republiki Francuskiej

Postać młodej kobiety w czapce frygijskiej, w powłóczystych, zazwyczaj przezroczystych szatach, wzorowana na postaciach greckiej lub rzymskiej mitologii. Pierwsze jej wizerunki i popiersia pojawiły się jesienią 1792, po obaleniu monarchii i ustanowieniu Republiki.

Popiersia takie umieszczano w...

PIECHOTA LEKKA FRANCUSKA

Wywodziła się z 12 bat. strz. pieszych, jakie istniały w dawnej armii królewskiej i nosiły historyczne nazwy prowincji, w których były formowane.

1 IV 1791 zmieniono nazwy na kolejne numery bat. piech. lekkiej, której zadaniem miało być teraz prowadzenie działań rozpoznawczych, osłonowych i...

PIECHOTA LINIOWA FRANCUSKA

Wywodziła się z regimentów liniowych armii królewskiej, noszących historyczne nazwy, zazwyczaj prowincji, w których były kiedyś formowane. 1 I 1791 nazwy te zastąpiono kolejnymi numerami i tak powstało 101 pułków piech. liniowej. 28 VIII 1791 z oddziałów paryskiej gwardii narodowej utworzono pułki nr...