Francuski katolicyzm modernizujący

Po ukazaniu się we francuskimtłumaczeniu protestanckiego dzieła Adolfa Harnacka o istocie chrześcijaństwa (Das Wesen desChristentums), opublikował w nawiązaniu do niego małą książeczkę o Ewangelii i Kościele (L’Evangileet l’Eglise), podkreślając, że dokonany już rozwój Kościoła w kierunku instytucji, nauki i kultu stoi wsłabym związku z autentycznym posłaniem Chrystusa, który nie zamierzał organizować nowej wspólnotyreligijnej.

Francuska droga do kapitalizmu a rozwój administracji francuskiej

Francuska droga do kapitalizmu miała charakter rewolucyjny. Administracja francuska działa do dzisiaj w ramach, które wytyczył |a| Napoleon.

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Francuskie siły zbrojne utworzone w lutym 1944 r. żołnierzy FFI zostało włączonych do 1 armii francuskiej gen.

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Oświecenie

Okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachodzie, szczególnie we Francji, łączył się z kryzysem tradycyjnych norm, instytucji społecznych, pojęć i wartości, burząc upadający system...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Rousseau Jean Jacques (1712-1778)

Niektóre dzieła: intermedium Wróżbita wiejski (1753) - utwór ten zapoczątkował rozwój francuskiego wodewilu, Monodramat Pigmalion - dzieło, które stało się punktem wyjścia dla powstania melodramatu, opera baletowa Les muses galantes (1745), tom sentymentalnych romansów wokalnych Les consolations des miséres de ma vie (1781).

Wariant francuski (system wyborczy bezwzględny)

Zalety wariantu francuskiego: a) wariant ten daje lepszą reprezentację z punktu widzenia wyborców – większa część społeczeństwa ma swoich przedstawicieli w Parlamencie.

Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii

KONSERWATYZM  Szacki – nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie napoleońskim oznaczał dla konserwatystów koniec ich świata.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Wypad floty angielsko - francuskiej pod Kronsztad

Dnia 12 czerwca zespół francuski, liczący w sumie 20 okrętów, połączył się z eskadrą angielską w po-bliżu południowych wybrzeży Finlandii.

FRANCUSKI

Francuska choroba przest. Francuski Strauss kompozytor fr.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - BRYTANIA W ORBICIE WPŁYWÓW FRANCUSKICH

Był nim język francuski, którym posługiwał się dwór, możni, a nawet kupiectwo.

Wojna Austrii i Prus z Francją. Druga Rewolucja Francuska

20 września 1792 – starcie pod Valmy, pierwsze zwycięstwo Francuzów Kolejne podboje francuskie: + Nicea, Bazylea (utworzono tam republikę Raurację), włączenie Sabaudii, zajęcie Moguncji, + tym samym granicę oparto na Renie + bitwa pod Jemappes (6 listopada 1792) + zajęcie Belgii.

Francuskie wojny religijne

Henryk Nawarski pokonał Ligę, wyparł z Francji sojusznika Ligi – Hiszpanię, przeszedł w 1593 na katolicyzm i zasiadł na tronie francuskim jako Henryk IV.

Rewolucja francuska

Ancien régime z jego uprzywilejowaną warstwą arystokratyczną i zdyskredytowaną monarchią znalazł przeciwników w różnych grupach społeczeństwa francuskiego.

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1116--1119.

Podczas nowej wojny celem francuskiego króla Ludwika VI (1081-1137) było osłabienie Anglii i opanowanie Maine i Bretanii w północno-zachodniej Francji.

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1213--1214.

Dążąc do odzyskania ziem w pół-nocno-zachodniej Francji utraconych na rzecz króla francuskiego Filipa II (1165--1223) w ANGIELSKO-FRANCUSKIEJ WOJNIE 1202-1204, król Jan I (1167- -1216) zawarł przymierze ze swoim sio­strzeńcem, cesarzem Świętego Cesarstwa Rzy­mskiego, Ottonem IV (1174?

ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1300--1303

Mimo rozejmu między Francją a Anglią zawartego w 1298 (patrz angiel­sko-francuska wojna 1294-1298), doszło do powstania antyfrancuskiego we Flandrii w 1302.

FRANCUSKA REWOLUCJA 1830

Jego nieudolność i prawicowa polityka doprowadziły do upadku „monarchii lipcowej", FRANCUSKIEJ RE­WOLUCJI 1848 i powstania Drugiej Repub­liki.

FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1882-1883

Dziesięć lat później Syjam zrzekł się na korzyść Francji roszczeń do Laosu, który przyłączono do federacji zwa­nej francuskimi Indochinami.

FRANCUSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1823

Odwołując wcześniejszą obietnicę amnestii dla rewoluc­jonistów, król wziął na nich bezlitosny odwet, któremu bezradnie przyglądały się wojska francuskie.