Franciszek z Asyżu

Franciszek z Asyżu

Czytaj Dalej

Św. Franciszek Asyżu

Po uwolnieniu przybycie do Spoleto 1205 Wizja nakazująca mu powrót do Asyżu; po przyjeździe nakaz odnowienia świątyni; nauczanie na ulicach miasta i gromadzenie uczniów 1209 Podróż do Rzymu, nakłonienie papieża Innocentego III do zatwierdzenia reguły nowego zakonu - franciszkanów ...

FRANCISZEK z ASYŻU - W IKONOGRAFII

extaticus, zainspirowanyekstatycznym rysem modlitwy Świętego (1 C 45-47; 2 C94-101; 1 B X 4); pod względem formalnym wyłoniony zesceny stygmatyzacji (—» Franciszek z Asyżu VII D) rekapitulujew sobie napięcie emocjonalne cudu, wyakcentowaneekspresją udramatyzowanej natury - czarnych skał i chmur;j e go atrybutami stały się krucyfiks i (zwł.

Święty Franciszek z Asyżu

Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, którekiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp mówiąc: “Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mamprawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem.

Franciszek z Asyżu

Syn włoskiego kupca Piotra Bernardone z Asyżu i Joanny Pica, Francuzki z pochodzenia, urodzony w1181 roku (lub 1182), otrzymał na chrzcie imię Jan, lecz rodzice nazywali go Franciszkiem (po włoskuFrancesco, dosłownie: Francuzik).

FRANCISZEK z ASYŻU - W LITERATURZE POLSKIEJ

O szarej godzinie, Kr 1938,54); podkreśla także (często na sposób dydaktyczny) wynikającąz ducha ewangelii prawidłowość prostaczek - WybraniecBoży (Janoszanka Słońce Asyżu, Lw 1926); znaczenie tegofaktu odczytuje się również poprzez epokę, w której żył F.

FRANCISZEK z ASYŻU - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

wysiałbraci do Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Francji i Syrii (na czelez b r a t em Eliaszem z Kortony), a 1219 - misjonarzy (5) doMaroka; 1219 udał się z krzyżowcami do Egiptu, gdzie spotkałsię z s u ł t a n em Al-Malek al-Kamilem; 1220 wrócił (przezZiemię Świętą) do kraju w zwzku ze sporami o ubóstwoi profil ...

FRANCISZEK z ASYŻU - KULT

redagował regutę, a przed śmiercią leczył oczy), Greccio(z kaplicą żłóbka), La Foresta (przebywał na leczeniu),Rieti (leczył oczy), —> Alwernia (miejsce stygmatów; 1263wzniesiono kościół z marmurową tablicą upamiętniającąstygmatyzację) i Rzym (zwł.

Św. FRANCISZEK Z ASYŻU

Wg tradycji imię Francesco było przydomkiem szkolnym, nadanym mu z powodu dobrych postępów we francuskim; Francesco znaczy po wł. Tomasz z Akwinu opowiada Dantemu i Beatrycze szczegółowo o życiu „biedaczyny" z Asyżu.

FRANCISZEK z ASYŻU - BRACTWA

Konstytucje franciszkanówz 1932 poleciły zakładać arcybractwo przy każdym kościelefranciszkańskim. wpłynął na odrodzenie bractwskasowanych oraz powstanie nowych, z których kilka przekształciłosię w czynne zgromadzenia zak.

Św. Franciszek z Asyżu - franciszkanizm

trędowatym) - stworzył i opracował formułę zakonu wędrownego Braci Mniejszych - franciszkanów - ostatnie lata życia spędził jako pustelnik - zapoczątkował wielki ruch odnowy moralnej w świecie pełnym okrucieństwa - program wiary radosnej, prostej, płynącej z wszechogarniającej miłości do świata i stworzenia, miłości poddanej ewangelicznym nakazom ...

FRANCISZEK z ASYŻU

3 X 1226 tamże, założycielfranciszkanów (I zakon i Trzeci Zakon Regularny),—» klarysek (II zakon) oraz trzeciego zakonu dla świeckich(—» zakony trzecie); na bazie reguły i duchowości F.

FRANCISZEK z ASYŻU - DUCHOWOŚĆ

w pozdrowieniu„Niech Pan obdarzy cię pokojem" (Testament, 23); z nowegostylu apostolstwa wśród ludu, gorliwości o zbawienie wszystkich(odpust —* Porcjunkuli) wypływały uniwersalistyczneprzepisy, będące wyrazem maksymalizmu c h r z ę ś ć , szczerejmiłości i szacunku wobec wszystkich ludzi (bogatych i ubogich,dobrych i ...

FRANCISZEK z ASYŻU - PISMA

Matanić wymieniają 3, łącząc 1 z 2); n a po m n i e n i a (28) przekazywane z różnych okazji (kapitułyoraz indywidualna formacja braci) wraz z tzw. (zawiera 126 cytatówze ST, najczęściej z Psalmów, i 216 z NT, przeważnie z Mt),należą do arcydzieł świat, literatury ascet.

KLEEBERG FRANCISZEK (1888-1941) - generał

Polski oficer, syn powstańca z 1863 r. 29 i 30 września żołnierze Kleeberga starli się z wojskami radzieckimi pod Jabłonią i Milanowem.

SOSABOWSKI STANISŁAW FRANCISZEK (1892-1967) - generał

był dowódcą piechoty dywizyjnej 1 i później 4 dywizji pie­choty we Francji, a następnie, już na terenie Szkocji, 4 Brygady Kadrowej Strzelców, przemianowanej rozkazem Naczelnego Wodza z 23 wrze­śnia 1941 r.

FILOZOFIE - ŚW. FRANCISZEK

Wiara powinna być radosna, prosta i wypływać z miłości.

ASCETA - św. FRANCISZEK

W Asyżu założył zakon franciszkanów.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK PETRARKA (1304 - 1375)

„Sonety do Laury” Cykl ten składa się z około 317 utworów napisanych po włosku. Zauważa harmonię jej ciała i ducha.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK RABELAIS (1494 - 1553)

Francuzki pisarz i humanista, a z zawodu lekarz. Propagował on swobodny i wszechstronny rozwój człowieka zgodnie z prawami i wymogami natury.

Franciszek Karpiński (1741-1825)

Nie uzyskawszy spodziewanych zaszczytów, powrócił do Galicji, gdzie wcześniej zajmował się dzierżawą majątków. Na tle liryki patriotycznej oświecenia wyróżniają się jego "Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta" oraz "Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim".