Forward rate agreement

Czytaj Dalej

Kontrakty walutowe SPOT i FORWARD

Kontrakt walutowy jest umową wiążącą między dwoma stronami dotyczącą wymiany określonej ilości jednej waluty na określoną ilość innej waluty w wyznaczonym dniu i czasie. W każdym kontrakcie walutowym ilość waluty, która ma być kupiona lub sprzedana jest znana przed zawarciem...

Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

Księgowa stopa zwrotu (zysku) jest to stosunek oczekiwanego rocznego zysku netto projektu (metoda nie uwzględnia wartości amortyzacji, która stanowi wraz z zyskiem wartość przepływów pieniężnych) do tzw. inwestycji przeciętnej, czyli wartości księgowej środka trwałego w środkowym momencie jego...

Przeciętna stopa zwrotu (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN)

Jest to relacja przeciętnego rocznego zysku z danej inwestycji pomniejszonego o wartość inwestycji do nakładów inwestycyjnych. Przeciętna stopa zwrotu informuje jaką część nakładu zostanie pokryta średniorocznym zyskiem. Ujemna wartość ARR oznacza, jaką część nakładu pokryją zyski z jednego roku...

Kontrakty forward

 

Najprostszymi pod względem konstrukcji instrumentami pochodnymi są kontrakty forward. Odgrywają one coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty forward określa się mianem kontraktów terminowych.

Transakcja terminowa prawie zawsze zawiera w sobie element spekulacji...

Struktura kontraktu forward

 

Kontrakt forward charakteryzują następujące cechy:

Kwota i waluta kontrektu lub kredytu czy depozytu

Data transakcji – data zawarcia kontraktu

Termin ustalenia stopy rozliczenia – 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontraktu. Jest to jednocześnie dzień ustalenia stopy LIBOR lub innej...

Rodzaje kontraktów forward

 

Warunki kontraktów forward wymagają czasami realizacji kontraktu z dostarczeniem przedmiotu kontraktu. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy przedmiotem umowy są dobra przemysłowe. Mówimy wtedy o tak zwanych rzeczywistych kontraktach forward. Kontrakty forward mogą być również rozliczane w gotówce a...

Zalety i wady kontraktów forward

Wymuszają wpłatę wysokich depozytów zabezpieczających; Jeśli zachodzi taka konieczność, możliwe jest samodzielne ustalenie między stronami rodzaju zabezpieczenia transakcji; Dokonywanie rozliczeń dopiero po dostawie, czyli kupujący widzi towar jeszcze przed dokonaniem zapłaty; Do najważniejszych rodzajów kontaktów terminowych forward zalicza się walutowe kontrakty terminowe oraz FRA (Forward Rate Agreement).

Omów instytucję rozkładania zaległości podatkowej na raty

Rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami od zaległości, następuje na wniosek podatnika, decyzję wydaje organ podatkowy. Niedotrzymanie terminu 1-ej raty powoduje utratę uprawnienia tylko do tej raty.

Kontrakt forward

Charakterystyka

Kontrakty forward, tak jak future, dotyczą kupna lub sprzedaży aktywów po określonej cenie w przyszłości. Różnica między tymi dwoma typami kontraktów jest to, iż kontrakty forward nie są przedmiotem obrotu giełdowego. Jest to jedynie porozumienie miedzy dwiema instytucjami finansowymi...

Service Level Agreement

Service Level Agreement (SLA)

Jako odpowiednik SLA w języku polskim można potraktować gwarancję jakości świadczonych usług oraz planów awaryjnych zawierające postanowienia dotyczące zobowiązań partnerów i zasad działania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Porównując tradycyjne i nowoczesne...

ABR (Available Bit Rate)

Negocjowana przepływność łącza w sieciach asynchronicznych ATM. Jedna z pięciu (ABR, CBR, VBR, UBR, GFR) klas usług w zarządzaniu przełącznikiem ATM przy zestawianiu połączeń wirtualnych. Klasa usług ABR zezwala użytkownikom na korzystanie z całej dostępnej w danym momencie przepływności medium...

BER (Bit Error Rate)

BER (Bit Error Rate) - bitowa stopa błędu transmisji określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania w strumieniu przesyłanych informacji.

BER (Block Error Rate)

BER (Block Error Rate) - blokowa stopa błędu w kanale komunikacyjnym, definiowana jako stosunek błędnie odebranych bloków do całkowitej liczby przesłanych bloków danych w zdefiniowanym przedziale czasu, określa jakość ścieżki transmisyjnej do przesyłania informacji przez sieć.

BRA ISDN (Basic Rate Access ISDN)

BRA ISDN (Basic Rate Access ISDN) - jeden z dwóch sposobów dostępu do wąskopasmowych usług oferowanych w abonenckiej sieci cyfrowej ISDN przez interfejs cyfrowy BRI ISDN (2B+D).

BRI ISDN (Bask Rate lnterface ISDN)

BRI ISDN (Bask Rate lnterface ISDN) - podstawowy interfejs cyfrowej sieci ISDN.

CBR (Constant Bit Rate)

CBR (Constant Bit Rate) - jedna z pięciu klas ruchowych dostarczających usługi w sieci ATM (ABR, CBR, automatycznie lub kojarzone komputerowo we fragmentach dialogowych przez agentów firmy, co wielokrotnie zwiększa liczbę równocześnie zawieranych transakcji i skraca czas ich trwania.

CBR (Constant Bit Rate)

CBR (Constant Bit Rate) - jedna z pięciu klas ruchowych dostarczających usługi w sieci ATM (ABR, CBR, GFR, UBR, VBR).

CIR (Committed Information Rate)

CIR (Committed Information Rate) - uzgodniony wskaźnik przydziału minimalnego pasma komunikacyjnego wynegocjowany z operatorem, stosowany w sieciach pakietowych Frame Relay do określenia wymaganej zajętości kanału transmisyjnego lub wirtualnego.

EFR (Enhanced Fuli Rate)

EFR (Enhanced Fuli Rate) - ulepszony sposób kodowania głosu w kanałach głosowych GSM o pełnej przepływności (22,8 kb/s), oparty na koderach klasy CELP.