Formowanie

Czytaj Dalej

Formowanie ładunków

Przy formowaniu ładunków należy pamiętać, źe nie wszystkie rodzaje ładunków są jednakowo przystosowane do realizacji przewozu, Poziomem świadczącym o przystosowaniu jest podatność transportowo-magazynowa ładunku - cechy charakteryzujące sposób i stopień oddziaływania określonego ładunku na otoczenie oraz rodzaj i stopień wrażliwości ładunku na występujące podczas transportu i w procesach magazynowania zjawiska i warunki, które ...

Tożsamość zawodowa psychologa - Proces formowania się tożsamości zawodowej

Formowanie się tożsamości zawodowej jest procesem ciągłym, co oznacza, iż własnej tożsamości zawodowej nie można uformować raz na zawsze.

Co to jest formowanie wtryskowe z reakcją chemiczną?

Zwykłe formowanie wtryskowe jest procesem szybkim, jednak szybsze jest formowanie wtrysko­we z reakcją. Opisane tu procesy formowania tworzyw sztucz­nych wykorzystują formy i przypominają procesy odlewnicze stosowane w metalurgii.

Na czym polega formowanie wtryskowe?

Formowanie wtryskowe polega na wtłoczeniu płynnego tworzywa sztucznego do chłodzonej formy, gdzie zastyga ono w żądanym kształcie. Proces formowania wtryskowego przypomina odlewanie ciśnieniowe, stosowane w przypadku metali.

Cechy tłumu. Przyczyny formowania się tłumów

stadiony i kibice - dezyindywidualizacja – sugestia, psychologia tłumu, naśladownictwo - facylitacja przemocy – efekt działania razem, pojawiają się w momencie masowych demonstracji, bójek b) Rodzaje tłumów - tłum agresywny - tłum walczący – występuje podczas strajków, manifestacji - tłum terroryzujący – występuje w programach walki z mniejszością etniczną - tłum linczujący – wymierzanie samosądu sprawcom - tłum ...

Proces formowania się świadomości narodowej

Proces formowania narodu jest długowieczny.

Co to jest formowanie skorupowe?

Prostszą i szybszą odmianą odlewania w formie piaskowej jest formowanie skorupowe.

Formowanie się regionów przemysłowych

Pewien wgląd w formowanie się regionów przemysłowych daje pojęcie sprzężeń zwrotnych oraz powiązań między-gałęziowych (Butler 1980, rozdz.

Kryteria formowania asortymentu produktów

 

Przedsiębiorstwo nie oferuje na rynku pojedyńczych produktów, lecz pewien celowo dobrany ich zestaw nazywany asortymentem. Asortymentyzacja polega na dokonywaniu wyboru, co przedsiębiorstwo będzie produkować i sprzedawać. Wybór ten przesądza w dużym stopniu o możliwościach wejścia na rynek, o...

Formowanie się dogmatu chrystologicznego

Wiara w Chrystusa jest czymś pierwotnym w chrześcijaństwie. Jest czymś co od początku charakteryzuje i odróżnia chrześcijan od innych religii. Jednak prawda ta, często z powodu braku precyzyjnej terminologii, powodowała liczne spory, herezje i błędne opinie. potrzeby było kilku wieków, by odpowiedzieć...

Problem granic w latach formowania się II RP

Pierwsza ordynacja wyborcza w wolnej Polsce miała zadecydować o podziale terytorialnym Polski. Za podstawę wytyczenia okręgów wyborczych przyjęto zasadę Polski etnograficznej. Jej zwolennikami była duża cześć opinii publicznej z socjalistami i ludowcami na czele. Nie zrezygnowano jednakże z idei...

Od średniowiecza do XVIII wieku - Formowanie się nowego układu politycznego i „klasycznego” prawa międzynarodowego

a. zmiany społ. – gosp. i polityczne zapowiadające upadek feudalizmu (poczynając od XV w.); wykształciło się państwo w swej nowożytnej postaci jako organizacja terytorialna, niepodległa, kierowana przez władze centralną (wzrost znaczenia klasy mieszczańskiej);

b. proces reformacji i rozbicia...

Wczesne więzi społeczne - Fazy formowania się przywiązania

Przywiązanie kształtuje się do trzeciego roku życia na bazie relacji z matką (bądź główną osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem), przechodząc kolejne fazy rozwoju. Pierwsze trzy fazy przebiegają w pierwszym roku życia dziecka, a ostatnia rozpoczyna się około trzeciego roku życia. W fazie...

FORMOWANIE POJĘCIA „BYTU"

Zarówno doświadczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne informują nas o tym,  Ŝe to, co istnieje, jest zróŜnicowane i zmienne i  ze zachodzi jakaś - wyraźna, niejako namacalna, chociaŜ jeszcze intelektualnie nie wyeksplikowana - różnica np. między tym, co napotykam w moim otoczeniu czy nawet we mnie (jako...