Formacja roślinna

Czytaj Dalej

Formacje roślinne na Ziemi

Formacja pustynna pozbawiona jest zwartej pokrywy roślinnej. Poza wymienionymi formacjami roślinnymi układającymi się strefowo, na Ziemi wy stępuj ą również formacje astrefowe.

Formacje roślinne strefy równikowej i podrównikowej

Sawanna - trawiasta formacja roślinna porastająca obszary z suchą porą zimową.

Formacje roślinne - FORMACJA TRAWIASTA

Formacje trawiaste- stepy występują w Ameryce Północnej (prerie), w Ameryce Południowej (pampasy) i w środkowej Eurazji. Jest to formacja uboga charakterystyczna dla strefy zimnej.

Formacje roślinne - FORMACJA KRZEWIASTA

Charakterystyczne drzewa tej formacji to: oliwki, dęby korkowe, pinie, kasztany jadalne, cedry. Formacje krzewiaste występują w środkowej i południowej Afryce, we wnętrzu Australii, wokół Morza Śródziemnego, w Kalifornii i Ameryce Południowej.

Formacje roślinne - W GÓRACH

Występuje piętrowość klimatyczno- roślinna. Piętra roślinne w górach są odpowiednikami stref roślinnych zależnych od szerokości geograficznej. Najniższe piętro zajmują lasy liściaste, wyżej lasy iglaste, krzewiaste karłowate zarośla i hale wysokogórskie. Roślinność wysokogórska występująca...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Suche murawy i stepy

 

W krajobrazach naturalnych Europy Środkowej występowanie suchych muraw było ograniczone jedynie do niewielkich powierzchni. Ich zasięg został powiększony przez człowieka i obecnie zasiedlają one, jako zbiorowiska zastępcze ciepłych i znoszących suszę lasów i zarośli, zwykle strome, płytkie, suche i...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Powstawanie łąk i pastwisk

 

Łąki i pastwiska są specyficznymi zbiorowiskami roślinnymi opanowanymi zwykle przez trawy, w których znajdują swe miejsce także inne gatunki trawopodobne, takie jak turzyce, sity, sitowia i oczerety, a oprócz tego także spora liczba gatunków ziołoroślowych i bylin. W krajobrazach naturalnych Europy...

Formacje roślinne - FORMACJE DRZEWIASTE

Lasy strefy okołorównikowej są to lasy wiecznie zielone (dżungla, selva). Panuje tam przez cały rok wysoka temperatura i padają obfite deszcze. Roślinność jest bardzo bujna i rośnie bardzo szybko. Na 1 ha lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew. Występuje piętrowy układ roślinności. Zwarta...

Formacje roślinne - FORMACJA PUSTYNNA

Typowe dla niej są kserofity (suchorosty). Roślinność występuje głównie w oazach. Przedstawicielami tej formy są suche ostre trawy, kolczaste i liczne sukulenty (gatunki suchoroślowe): w Afryce aloesy, w Ameryce kaktusy i opuncje. Spotyka się też rozchodniki, drzewa butelkowe, tamaryszki, akacje i palmy...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Ubogie pastwiska nawapienne

 

Na miejscu ciepłolubnych suchych lasów liściastych, na podłożu wapiennym powstały pod wpływem długotrwałego, ekstensywnego wypasu owiec antropogeniczne zbiorowiska zastępcze, tzw. ciepłolubne murawy nawapienne. Z powodu małej żyzności siedlisk uwarunkowanej skalistym podłożem i sposobu...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Murawy bliźniczkowe

 

Na ubogich, kwaśnych glebach na podłożu bezwapiennym wykształcają się również bardzo typowe ubogie pastwiska, tzw. psiary. Czynnikiem decydującym o ich powstaniu jest, podobnie jak w przypadku ubogich muraw nawapiennych, ekstensywny wypas.

Pasące się stada były nieregularnie przepędzane przez tereny...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Murawy napiaskowe

 

Murawy szczotlichowe są ubogimi gatunkowo zbiorowiskami pionierskimi, znoszącymi kwaśne podłoże i zasiedlającymi siedliska bezwapienne i ubogie w substancje organiczne o przepuszczalnych glebach.

Występują one przeważnie na luźnych, ubogich wsustancje pokarmowe, suchych piaskach wydmowych Europy...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Łąki kośne

 

Przykładem ekstensywnie użytkowanych łąk kośnych są zbiorowiska bogate w byliny, jakie występują zwłaszcza w Europie Zachodniej znajdującej się pod wpływem bogatego w opady i łagodnego klimatu subatlantyckiego, na kwaśnym, ubogim podłożu.

Te jednokośne łąki są szczególnie atrakcyjne z powodu...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Szuwary wielkoturzycowe

 

Charakterystyczne, zwykle ubogie gatunkowo, zdominowane przez wysokie turzyce (stąd ich nazwa) szuwary zasiedlają zwykle mokre, podtopione i znów podsychające siedliska na mineralnych, częściowo torfowych glebach. Rzucają się one w oczy dzięki swym dużym, mocnym gatunkom, tworzącym, jak niektóre z nich...

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Torfowiska

 

Torfowiska niskie mogą powstawać na podłożu zarówno węglanowym  jak i bezwęglanowym. Warunkiem koniecznym jest trwałe przewodnienie siedliska i nieprzepuszczalne podłoże. W odróżnieniu od torfowisk wysokich woda gruntowa jest stale zasilana substancjami mineralnymi.

W takich warunkach powstaje warstwa...

Strefy roślinne świata

Jest to najbogatsza w gatunki roślin i zwierząt formacja roślinna na Ziemi, zarazem najsłabiej zbadana. P U S T Y N I APustynia, rodzaj formacji roślinnej i równocześnie ważna strefa krajobrazowa na kuli ziemskiej.

BIG WING - formacja lotnicza

Opracowana w okresie międzywo­jennym przez włoskiego oficera Italo *Balbo taktyka polegająca na przeczesywaniu przestrzeni powie­trznej przez duże formacje myśliw­ski e (zwykle 3-5 eskadr) w poszu­kiwaniu samolotów nieprzyjaciel­skich.

Świat roślinny strefy umiarkowanej

Step - trawiasta formacja roślinna bujnie rozwijająca się wiosną i wczesnym latem przechodząca w stan życia utajonego w czasie suchego lata i ponownie rozwijająca się jesienią.

Piętra roślinne w górach

Roślinność górska układa się piętrowo, co wynika ze spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Piętrowy układ roślinności górskiej przypomina strefy roślinne zależne od szerokości geograficznej. Jednakże nie wszystkie strefy roślinne mają swoje odpowiedniki w układzie pionowym. Układ ten jest...

Koncepcja formacji społecznej Karola Marksa

U Marksa występuje pojecie formacji społecznej w 2 odmianach: młody Marks – formacja społeczna jest tożsama z cywilizacją (znamiona ekonomiczne nie są najważniejsze) stary Marks – formacja społeczna ma wyraźne cechy ekonomiczne – to pewien otwarty typ struktur, który kształtuje się ze względu na dominujący sposób produkcji materialnej Marks wyróżnił kilka formacji (typów ...