FIZYKI FILOZOFIA

scharakteryzowania teorii fizykalnych,ustalając, że doświadczenie jest nie tylko mechanicznym,lecz także uteoretyzowanym przez alternatywnehipotezy nagromadzeniem informacji; ze zbioru możliwychhipotez przyjmuje się te, które przetrwały najrzetelniejszew danym czasie falsyfikacyjne testy (—» falsyfikacja) orazwyjaśniają i przewidują fakty; obserwacja potwierdza lubobala nie izolowane hipotezy, lecz całe ich układy; stąd niema definitywnie ustalonych ...

FIZYKA

Fizyka społeczna — na­uka ekonomiczna wzorująca się na na­ukach fizykalnych (P. Fizy­ka polityczna — polityka usiłująca osiągnąć ścisłość fizyki (A.

Czym jest fizyka kwantowa?

Fizyka cząstek mniejszych niż atom różni się diametralnie od fizyki klasycznej. Również w 1926 roku niemiecki fizyk Erwin Schrödinger ( 1887-1961 ) obliczył, że zachowują­cy się jak fala elektron w atomie nie tyle krąży wokół jądra po jakiejś ustalonej orbicie, ile istnie­je w postaci fali stojącej otaczającej jądro.

FIZYKA NADZIEJĄ PSYCHOTRONIKI

Paradoksalnie więc nadziei na wyjaśnienieniewytłumaczalnych jeszcze obecnie zjawisk parapsychologicznych szukaćnależy nie w mistyce i magii, ale właśnie coraz bardziej w fizyce.

Teoria fizyki kwantowej

Obfitość cząstek elementarnych odkrytych w ostatnim czasie stała się dla fizyków bodźcem poszukiwań obiektów, z których zbudowane są te cząstki.

Fizyka Transformator

TRANSFOMATOR Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w przewodniku pod wpływem zmiennego pola magnetycznego lub ruchu przewodnika w polu magnetycznym, odkryte w 1831 roku przez angielskiego fizyka Michaela Faradaya. Przesunięcie fazowe jest istotną wartością w wielu dziedzinach fizyki i techniki.

FIZYKA

, a także stosowane przez fizyków metodybadawcze i style myślenia.

DOWÓD FIZYKO-TELEOLOGICZNY

  DOWÓD FIZYKO-TELEOLOGICZNY ang. Kant określał ten dowód także mia­nem argumentu fizykoteleologicznego {der physisch-teleologische Beweisgrund).

Fizyka zagadnienia

Układem odniesienia w fizyce nazywamy: a) ciało,wzgledem ktorego okreslamy polozenie innych cial, 2.

Fizyka budowli

Struktura tych przegród i rodzaj zastosowanych w nich materiałów wpływają zasadniczo na rodzaj procesów fizykalnych, jakie zachodzą na styku dwóch różnych ośrodków, które te przegrody od siebie oddzielają.

FIZYKA

FIZYKA — n auka przyrodnicza zajm ująca siębadaniem właściwości m aterii, zachodzącychw niej zjawisk i praw nimi rządzących; zajm uje sięona badaniem ruchów m aterii, stanam i skupienia,przem ianam i energii; w badaniach zjawisk fizykaposługuje się mierzeniem, dzięki czemu związkimiędzy wielkościami fizycznymi m ogą być przedstawionew m atematycznej formie.

Fizyka - zasada zachowania energi

Zasada zachowania energii:Energia z niczego nie powstaje i nie ginie tylko przechodzi z 1ciała do2,lub z jednego rodzaju w inny.

 Maszyny proste:równia pochyła,dźwignia.

 Energia wewnętrzna:suma wszystkich rodzajów energii jakie mogą mieć wszystkie cząsteczki danego ciała.Miarą en.wewn.jest...

Fizyka - ciepło, dzwięk

Efekt Dopplera to zmiana częstotliwości oraz długości fali zarejestrowana przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali.

 DŹWIĘKI:

Dźwięki słyszalne-16-20k Hz.

Fala dźwiękowa-fala kulista,rozchodząca się w powietrzu.W suchym powietrzu rozchodzi się z pr. 340m/s.

Co wydaje jakie...

Fizyka jądrowa

Każde jądro atomowe składa się z protonów i neutronów wiązanych  siłami jądro-wymi, niezależnymi od ładunku. Ponieważ neutron i proton mają prawie taką samą masę i bardzo zbliżone inne własno-ści, więc obydwa określa się wspólną nazwą nukleon. Nazwa nuklid jest używana zamiennie z terminem...

Egzamin fizyka

1.Wektorowy opis ruchu krzywoliniowego (parametry ruchu: położenie, prędkość, przyspieszenie) Związki między wielkościami liniowymi i kątowym. ; ; ; ; W ruchu obrotowym wielkością analogiczną do przesunięcia jest przesunięcie kątowe φ. W ruchu obrotowym wielkością analogiczną chwilowej prędkości liniowej v jest chwilowa prędkość kątowa ω. Podobnie jak chwilowe przyspieszenie liniowe a zostało zdefiniowane chwilowe przyspieszenie kątowe α. Związki ...

zadanie z fizyki

Dwa ładunki o wartościach q1 = - 3*10-9 C i q2 = -4*10-9 C umieszczone są sztywno w odległości b = 20 cm. Oblicz siłę wypadkową działającą na trzeci ładunek q3 =5*10-9 C umieszczony na prostej łączącej ładunki q1 i q2pomiędzy nimi, w odległości k = 6 cm od większego...