Finlandia

Finlandia

Czytaj Dalej

Status prawny Wysp Alandzkich i nowe elementy ich relacji z Finlandią (kwestie sporne)

uznano władzę Finlandii nad Wyspami Alandzkimi, zalecając zarazem, by rządy Finlandii i Szwecji w drodze bezpośrednich negocjacji osiągnęły porozumienie w sprawie niefortyfikowania.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - „Finlandyzacja" Finlandii

Finlandia uniknęła jednak zejścia do roli satelity radzieckiego. ) wojsk radzieckich w bazie Porkkala-Udd pod Helsinkami, nie udało się w niej doprowadzić do przejęcia władzy przez komunistów, choć silna Komunistyczna Partia Finlandii (pod szyldem bloku wyborczego zwanego Demokratycznym Związkiem Narodu Fińskiego) uczest­niczyła w licznych rządach w okresie paru powojennych dekad.

Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - V REPUBLIKA FRANCUSKA I FINLANDIA

We Fr rywalizacja parlamentarna pomiędzy 2 blokami (socjalistami a konserwatywno-liberałami) a w Finlandii rywalizacja konsensualna i tworzenie szerokich koalicji.

FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - SZTUKA SAKRALNA

,nawiązujący do rodzimych tradycji i eposu Kalewala (—»Finlandia V).

Szwecja i Finlandia

Finlandia, politycznie uzależniona od króla szwedzkiego, musiała przyjąć kościelne uchwały sejmu wVasteras i synodu w Orebro, Naukę reformacyjną popierał biskup z Abo, Marten Skytte.

FREDRIKSHAMN, m. w płd.- wsch. Finlandii (dz. Hamina)

Gdzie 17 IX 1809 podpisany został traktat pokojowy kończący wojnę Szwecji z Rosją. Szwecja utraciła Finlandię, zajętą przez Rosję w 1808, oraz Wyspy Alandzkie.

FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta

Państwo w Europie Pn. nad Zatokami Botnicką i FińskąM. Bałtyckiego; od 1284 prow. Szwecji; 1721 na mocy pokojuw Uusikaupunki (Nystad) i 1743 w T u r k u (szwedz. Abo) przyłączonodo Rosji część wsch. i pd. F., a 1809 na mocy pokojuw Porvoo (Borgâ) - całą F. j a k o autonomiczne WielkieKsięstwo F.;...

FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - RELIGIE PIERWOTNE

F. została zasiedlona w VIII tysiącleciuprz.Chr. po ustąpieniu lodowca; wierzenia i praktykirei. ujawniły się w kulturze ceramiki grzebykowo-dołkowej,przypisywanej ludności ugrofiń. (III tysiąclecie prz.C h r . ) ; związane były one z kultami myśliwskimi, które odgrywałydecydującą rolę (zwł. we...

FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - DZIEJE KOŚCIOŁA

Obejmują okres formowania sięchrześcijaństwa i jego terytorialnej organizacji oraz okreswspółistnienia Kościoła luterańskiego, kat. i prawosł. (okresnowożytny).

1. C h r y s t i a n i z a c j a - Ok. 1062 Adalbert, metropolitaBremy-Hamburga, wyświęcił dla Finów bpa Jana Ftiltin,nie wiadomo jednak, czy...

FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - LITERATURA

O jej charakterze decydowała historiakraju, który przez stulecia pozostawał w zależności polit,od Szwecji, a nast. od Rosji.

Najstarszą literaturę fiń. reprezentująlud. pieśni (runy) liryczne i epickie (zachowująctradycyjne metrum zmieniały formę i tematykę), a takżelegendy, które mimo iż zdradzają...

ABO, m. w Finlandii (dz. Turku)

Gdzie 9 IV 1812 został podpisany traktat między carem Aleksandrem I a szwedz. następcą tronu, Bemadottem. Przewidywał on, że Szwecja otrzyma Norwegię, jeśli zaatakuje sprzymierzoną z Napoleonem Danię i pośle swe wojska do płn. Niemiec. Na mocy tego traktatu Szwecja podjęła w 1813 wojnę z Francją.