Filozofia

Filozofia

Czytaj Dalej

HISTORIOGRAFIA FILOZOFICZNA, historia filozofii

przedstawiająca w sposób uporządkowanydzieje —> filozofii (I); przyjmuje formę uzależnioną odzakładanej koncepcji rozumienia —» historii i filozofii jako: ° dokumentacyjno-interpretujące przedstawienie kultury filoz.

CO TO JEST FILOZOFIA?

) momentach pracy historyka filozofii, dlatego też znajomość i opieranie się na filozofii systematycznej jest nie tylko pomocne dla historyka filozofii, ale wprost konieczne.

TRZECI OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (OKRES OŚWIECENIA I KRYTYKI, WIEK XVIII)

Filozofia, podporządkowana tym celom praktycznym, otrzymała nazwę filozofii Oświecenia. Niemniej jednak różnicowanie filozofii wedle narodów zrobiło w tym stuleciu dalsze postępy i za­znaczyły się dobitnie u różnych narodów europejskich różne typy filozofii.

CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA

) przy zastosowaniu metody „filozofii działania"; okazuje się wtedy, że czysto racjonalne badanie dynamiki bytów rozumnych (czyli filozofia) u swego kresu odsłania pustkę, której nie może zapełnić natura; w ten sposób filozofia ukazuje otwarcie się natury na nadprzyrodzoność i z tego względu staje się f.

Co to jest filozofia ?

Pojęcie filozofia nastręcza sporo problemów właśnie dlatego, że zawsze należy mieć na uwadze kontekst historyczny, kulturowy oraz konkretne jednostki, które głosiły swoje własne poglądy na temat filozofii, jej istoty i funkcji.

Co to jest filozofia?

6 Termin filozofia posiada również drugie znaczenie, w którym używamy go, gdy mówimy o filozofii życiowej lub o filozofii jakiegoś człowieka. Zgodzę się z autorem artykułu Jerzym Perzanowskim „O filozofii, że na temat filozofii nie należy mówić zbyt dużo.

Posłowie - Kwestie metodologiczne: Pojmowanie "filozofii chrześcijańskiej"

W toku długotrwałych badań nad historią filozofii europejskiej poglądy Swieżawskiego dotyczące pojęcia 'filozofii chrześcijańskiej' wykroczyły dalekopoza sferę akademickich dyskusji i zamieniły się w refleksję dotyczącą filozofiidla chrześcijanina.

BÓG - W FILOZOFII

, właściwe dla filozofiiklasycznej, są kontynuowane obecnie w filozofii neoscholast. Głównie dzięki Comte'owi, który głosił, że filozofia nie mawłasnego przedmiotu badań, ale jest uogólnieniem lub synteząwyników badań nauk szczegółowych, ten typ filozofii rozpowszechniłsię i utrwalił współcześnie; problem B.

Burckhardt - Krytyka filozofii historii

„Żadna poszczególna filozofia nie zawiera całej prawdy, ale tylko całokształt historycznego jej rozwoju, wszystkie filozofie zestawione razem. Zadanie filozofii iści się dopiero w historii filozofii.

Filozofia

Ta praktyczna koncepcja filozofii objęła pod koniec starożytności nawet i tych, co nie byli nastrojeni religijnie. Nie domagali się wprawdzie od filozofii, by ich połączyła z bóstwem natomiast chcieli, by ich pouczyła, jak żyć.

Wybrane zagadnienia z filozofii

Filozofia  (miłośnicy mądrości) Tales (625-545) Anaksymander ( 610-547) Anaksymenes ( 585- 528) Pitagoras ( 570- 496) Heraklit ( 544- 484) Paramenides ( 540- 470) Zenon ( 490 - 430) Empedokles ( 495- 435) Anaksagoras ( 500- 429) Demokryt ( 460- 370) Protagoras( 484- 404) Gorgiasz ( 484- 400) SENDEM FILOZOFII JEST CHCIEĆ BYĆ MĄDRYM.

FILOZOFIA I JEJ DZIAŁY

Ponadto jeszcze, przedmiot filozofii zmie­niał się razem z poglądem na naturę poznania; był okres, gdy w filozofii traktowano prawie wyłącznie o psychologii, bo w niej upatrywano podstawę wszelkiego poznania.

PIERWSZY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (ODRODZENIE, WIEK XV-XVI)

Filozofia średniowieczna była związana z religią, z chrześci­jaństwem, ale i filozofia Odrodzenia nie była od religii całkowicie niezależna. Reformacja wiodła do pochłonięcia filozofii przez teologię, katolicyzm do utrzymania filozofii.

POCZĄTEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA W ANGLII. LOCKE I PODSTAWY EMPIRYZMU

W empirystycznej filozofii Locke'a najdonioślejsze było: uczynienie poznania naczelnym zagadnieniem filozofii; stosowanie w rozwiązywaniu tego zagadnienia metody psychologicznej i genetycznej; oddzielenie dwóch źródeł doświadczenia: postrzeżenia i refleksji; próba rozgraniczenia między materiałem doświadczenia a jego opracowaniem przez umysł; rozpowszechnienie dystynkcji między jakościami pierwotnymi a wtórnymi; krytyka pojęcia ...

FILOZOFIA MESJANISTYCZNA W POLSCE

Główne dzieło filozoficzne: Filozofia i krytyka, 1847-1850, w 6 częściach, z których I rozważała Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, II i III zawie­rały System umnictwa czyli filozofii umysłowej, pozostałe zaś Estetykę czyli umnictwo piękne.

EGZYSTENCJALIZM - W FILOZOFII

Merleau-Ponty), pierwotną ontologia (Heidegger); o egzy-stencjalności filozofii stanowi jej uwikłanie w refleksywno-tran-scendujące bytowanie człowieka w aspekcie aksjologicznym; jej źródłem jest sobość egzystencjalna, a „przedmiotem" — Transcendens; tak zontologizowana filozofia daje podstawę dla zwerbalizowanych ujęć e.

Zakres materiału na egzamin z filozofii w WSTiH

Źródła filozofii Mezopotamie, narody Rzymskie i Egipcjanie to narody zamknięte na filozofie. Poznawcza funkcja filozofii Filozofia rozwiązuje pewne zagadnienia, formułuje określone koncepcje.

PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE, DO XII W.)

To uchodziło wówczas za filozofię; brano dosłownie staro­żytne (stoickiego pochodzenia) określenie filozofii, że jest „poznaniem rzeczy ludzkich i boskich"; filozofia, teologia, nauka - nie były wówczas rozgraniczone.

BRUNO I RENESANSOWA FILOZOFIA PRZYRODY

Filozofia przyrody była typową postacią filozofii Odrodzenia: ona to głównie zastąpiła teologiczną filozofię średniowiecza. Był czynny nie tylko na polu filozofii przyrody, ale też i filozofii państwa; dzisiej­szego zaś badacza pociągają szczególniej jego rozważania epistemologiczne.

ŚRODEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA WE FRANCJI. WOLTER I FILOZOFIA OŚWIECENIA

Odwrócony został dawny stosunek filozofii i nauk: filozofii nie wolno narzucać swych twierdzeń naukom, jak to czyniła dawniej, lecz sama ma czekać na to, co nauki odkryją.