Filary Unii Europejskiej

Charakterystyka Filary Unii Europejskiej- W traktacie z Maastricht powołano do życia Unię Europejską , która jest "parasolem" nad Wspólnotami Europejskimi i obejmuje trzy filary: pierwszy filar stanowią dziedziny uregulowane traktatami, które ustanowiły Euratom i Wspólnotę Europejską, tj.

UE - Charakterystyka II filaru oraz aktów prawnych wydawanych jego organów

  II filar został wprowadzony na podstawie TUE, zgodnie z art. II filar dotyczy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

UE - Charakterystyka III filaru i akty prawne wydawane w jego organach

Instrumentami realizacji celów III filarów są: ściślejsza współpraca policji, organów celnych oraz innych właściwych organów państw członkowskich(Europol) ściślejsza współpraca organów sądowych oraz innych właściwych organów w państwach członkowskich(Eurojust) zbliżanie w miarę potrzeb norm prawa karnego w państwach członkowskich Instrumenty prawne III filaru podobnie jak ...

III filar Unii Europejskiej

Najważniejsze akty prawne przyjęte w ramach III filara: III filar jest najszybciej rozwijającą się dziedziną prawa UE.

I filar Unii Europejskiej

Podstawowym celem integracji w zakresie objętym I filarem jest budowa UGiP oraz jednolitego rynku wewnętrznego.

Filary średniowiecza

Chrześcijaństwo na Zachodzie, w okresie tworzenia fundamentów średniowiecznej kultury, wydało czterechuczonych, których uważa się za filary kościelnego średniowiecza.

Europejski Fundusz Gwarancji Rolnych i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – I i II filar WP Rolnej

EUROPEJSKI FUNDUSZ GWARANCJI DLA ROLNICTWA (EFGR)

podobny funkcją do Sekcji Gwarancji

działania w zakresie interwencji, subsydiów eksportowych i dopłat bezpośrednich, jak również

działania informacyjno-promocyjne.

Dotychczasowe działania wspierające rozwój obszarów wiejskich...

Filar

przylegający do ściany i związany z nią nazywa się p r z y ś c i e n n y m , częściowo zatopiony wścianę- półfilarem.

Filar ochronny

Część → złoża kopaliny wraz z zalegającym nad nim nadkładem, poza → obrzeżem wyrobiska odkrywkowego, pozostawiona dla ochrony obiektów naziemnych lub podziemnych.