Fenomenologia

Czytaj Dalej

FENOMENOLOGIA RELIGII JAKO NURT / SZKOŁA I METODA W BADANIACH RELIGIOZNAWCZYCH

Nurt fenomenologiczny jest przejawem skrajnej reakcji antyewolucjonistycznej, atakującej koncepcję historyzmu w ujmowaniu religii (van der Leeuw stwierdził w swej podstawowej pracy „Fenomenologia religii”, że o „jakimś historycznym rozwoju religii fenomenologia nie wie nic”; tym samym nurt ten podtrzymuje fideistyczną (?

Co wiesz o twórcy fenomenologii Edmundzie Husserlu?

Dzieła: Philosophie der Arithmetik (1891) Badania logiczne (Logische Untersuchungen 1900/01) Filozofia jako ścisła nauka (Philosophie als strenge Wissenschaft - 1910/11) Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii (Ideen zu einer reinen phänomenologischen Philosophie - 1913) Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu (Vorlesungen zur Phänomenologie des inneres Zitbewusstseins - 1928) Medytacje ...

Podejście do subiektywności, obiektywności i realności w fenomenologii Michaela Henry.

Intencjonalność jest rozumiana w klasycznej fenomenologii jako skierowanie świadomości podmiotu na przedmiot, naświetlenie przedmiotu, w celu nadania mu sensu4. Henry w myśl konkluzji wynikającej z analizy pierwszej i trzeciej zasady fenomenologii nazywa intencjonalnością „zamianę relacji ukazywania się, na byt”5.

FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - FENOMENOLOGIA

Aktualnie fenomenologia w Polsce oddziałuje wyraźnie i rozlegle w zakresie estetyki (głównie dzięki Ingardenowi), słabiej i w sposób bardziej ograniczony na terenie aksjologii, teorii człowieka, teorii poznania i ogólnej teorii bytu.

Fenomenologia Edmunda Huserla

Publikowane prace to: „Filozofia arytmetyki” (1891), „Poszukiwania logiczne” (1900-1901), „Idee fenomenologii i fenomenologia filozofii” (1913), „Formalna i ponadczasowa logika” (1929), „Rozważania kartezjańskie” (1931).

ROZUMIENIE „FENOMENOLOGII"

Stosownie do tego fenomenologia przybiera postać ejdetyczną (gdy dotyczy istot lub idei czegoś) lub transcendentalistyczną (gdy ujmuje to, co dane, tylko jako pojawiające się kore-kty intencji, jako noematy).

FENOMENOLOGIA

W przeciwieństwie do fenomenologii Husserla, która ma charakter esencjalistyczny, ponieważ zajmuje się wydobywaniem na jaw istoty, tzw. Teilharda de Chardin fenomenologia w odróżnieniu od ontologii polega na totalnym ujęciu rzeczywistości w aspekcie nie tylko zewnętrz­nym, ale i wewnętrznym.

Fenomenologia jako dziedzina badań religioznawczych

Natomiast w Skrypcie z etnologii było jedno rozumienie fenomenologii takie, które wg mnie najbardziej tu pasuje ale nie zostało tam nazwane dziedziną religioznawstwa: fenomenologia religii jako klasyfikacja tradycji religijnych, związana ze studiami porównawczymi.

Fenomenologia

Fenomenologia może być także egzystencjalna, jak u Maurice'a Marleau-Ponty'ego (1908-1961), który chciał raczej opisy-wać “mój” świat niż świat taki, jaki jest sam w sobie. Martin Heidegger (1889-1976) doprowadził do te-go, że fenomenologia stała się filozofią egzystencji, opartą na historyczności i czasie.

FENOMENOLOGIA RELIGII

T 1933 (Fenomenologia religii.

Pragmatyzm. Fenomenologia

Mimo że w swojej epistemologii sięgał do badań Kartezjusza i Kanta, to celem fenomenologii było zreformowanie filozofii i ostateczne jej ugruntowanie tak, by mogła stanowić teoretyczną podstawę i metodologiczne zaplecze wszelkich nauk, a jednocześnie przywrócić należyte, wyróżnione miejsce człowieka w światopoglądzie naukowym.

FENOMENOLOGIA

dostarczyła wielu wnikliwych i oryginalnych analiz,wskazała na bogate zróżnicowanie przeżyć i odmian doświadczenia,przyczyniła się do rozwinięcia i wysubtelnieniametod oglądu i opisu tego, co i jak dane, oraz odsłanianiatego, co ukryte za tym, co się jawi, lecz co daje się w nimw określony sposób wypatrzyć i odsłonić zarówno na tereniebadań nad świadomością, jak i w —» ontologii, —» etyce ( I ) ,-* fenomenologicznej psychologii,

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej. Schtz urodził się i mieszkał przez 40 lat w Austrii. Studiował prawo w Wiedniu. W 1939 opuścił ojczyznę i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie współpracował z New School for Social Research. Co ciekawe, przez prawie całe swoje życie Schtz pracował w banku, wykładając ...

Fenomenologia upośledzeń

fenomenologia upośledzeń; nauka o zjawiskach (objawach) towarzyszących upośledzeniom.

Fenomenologia społeczna

Alfred Schiitz (1899-1959) , Austriak z pochodzenia, który prawie całe życie za­wodowe spędził w Stanach Zjednoczonych, jest uważany za czołowego przedsta­wiciela socjologii fenomenologicznej . Jego prace są próbą syntezy filozoficznych koncepcji Edmunda Husserla z teorią socjologiczną Maxa Webera. Od...

Metody fenomenologii Husserla

Epoche – wymóg bezwzględnej ascezy poznawczej, zawieszenia dotychczasowych doświadczeń, sądów myślenia potocznego, nauki filozofii itp.

Redukcja eidetyczna – ma ona uchwycić istotę rzeczy.

Redukcja transcendentalna – ma odsłonić absolutne pole świadomości...

Modele fenomenologii

Model eidetyczny – oparty jedynie na redukcji eidetycznej.

Model transcendentalny – oparty na redukcji eidetycznej i redukcji transcendentalnej.

WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA EKSPERYMENTALNA I FENOMENOLOGIA KOLORU A PROBLEMY MALARSTWA

Toteż najnowsza nauka o barwie — oczywiście orientacji psychosomatycznej,a nie matematyczno-fizykalnej — nie zabiega raczej o ustalenie schematów aniteż nie zajmuje się estetyką normatywną, lecz bada jakościowe odczuwanie koloru,biorąc pod uwagę całą strukturę „środowiska", w jakim on występuje.W tym...