Federacja

Federacja

Czytaj Dalej

Forma państwa ze względu na kształt terytorialny( unitarne, federacja, konfederacja).

Temat nr 5: Forma państwa ze względu na kształt terytorialny( unitarne, federacja, konfederacja). węzeł federacyjny, czyli innymi słowy umowa o zawarciu federacji.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Jugosławia 1945 - 1948. Plan federacji bałkańskiej

Stalin poparł najpierw Bułgarów, potem Jugosłowian, a Wielka Brytania zgłosiła ostry protest (w skład Kardeijowskiej federacji miała bowiem wejść także grecka część Macedonii).

Federalizm – gminy, kantony, federacja – stosunki między nimi (Szwajcaria)

3000 silnie zróżnicowanych ustrojowo, obszarowo, ilościowo i ekonomicznie: gminy ogólne (polityczne) – dominują, gminy specjalne – kościelna, szkolna, ubogich, gmina obywatelska – korporacja osób posiadających obywatelstwo •autonomia gmin jest zagwarantowana zgodnie z prawem kantonalnym: konstytucyjne prawo gmin do istnienia,określona w ustawodawstwie kantonalnym swoboda wyboru odpowiedniej politycznej struktury i administracji,prawo ...

Koncepcja prawna UE jako federacji

Nawet przy założeniu, że państwa członkowskie UE są częściami składowymi federacji europejskiej, to już nie da się obronić tezy, że wyłącznie Unia (jako federacja) jest traktowana jako jeden podmiot prawa międzynarodowego z pominięciem państw członkowskich, z którymi jest przecież immanentnie związana.

MIĘDZYNARODOWE FEDERACJE KSIĘGOWYCH

EFAA (European Federation of Accountants and Auditors for Small and Medium Enterprises), czyli Europejska Federacja Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzi działalność lobbingową na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Federacja Rosyjska – części składowe

Federacja Rosyjska składa się z następujących członów: republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych  - podział uprawnień przysługujących poszczególnym podmiotom ma charakter przedmiotowy i jest związany z pozycją danej jednostki w strukturze państwa - kompetencje Federacji: • przyjęcie i zmiana konstytucji • uchwalanie ustaw federalnych i kontrola ...

PERUWIAŃSKO-BOLIWIJSKIEJ FEDERACJI WOJNA 1836-1839

Dwie wrogie armie spotkały się ponow­nie 20 stycznia 1839 w bitwie pod Yungay, w której wojska federacji poniosły zdecydo­waną porażkę. Santa Gruz uciekł do Ek­wadoru, a federacja rozpadła się.

Rada Federacji Rosyjskiej

- przedstawicielstwo podmiotów Federacji (z każdego pochodzi 2 deputowanych, po jednym z ramienia przedstawicielskiego i wykonawczego organu);  - kadencja RF jest równa kadencji Dumy; - kompetencje RF: • zatwierdzanie zmian granic między podmiotami Federacji, • zatwierdzania dekretu prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego i wyjątkowego, • rozstrzyganie kwestii ewentualnego użycia sił zbrojnych poza granicami Federacji, • ...

Na czym polega federacja państw?

stany, landy, kantony) posiadają samodzielność i autonomię polityczną; terytorium państwa federacyjnego nie stanowi jednej całości; każda z części państwa tego typu rozporządza władzą wykonawczą i ustawodawczą (prawo do przyjęcia własnej konstytucji czy uchwalenia własnych ustaw; jednak akty te muszą być zgodne z ustawodawstwem stworzonym przez federację); istnieje oddzielny system prawny i sądowy w poszczególnych częściach państwa złożonego; ...

POWHATAN FEDERACJI WOJNA 1622--1644

Anglicy, którzy przeżyli masakrę w JAMESTOWN, zaprosili wodzów indiań­skich z federacji Powhatana (ok.

FEDERACJA KLASZTORÓW

bądź j a k ofederację federacji (—* konfederacja klasztorów); w zak. tworzeniefederacji zakonów kontemplacyjnych, gdyż ich klasztorom,nie posiadającym nadrzędnej organizacji, groziizolacja.

Stosunki Polski z Federacją Rosyjską

10 października 1990 roku w czasie wizyty ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w Moskwie została podpisana „Deklaracja o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolita Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republika Radziecką”.

Federacja Konferencji Episkopatów Azji (FABC)

, w związku z pierwszym zgromadzeniem ogólnym,Federacja Konferencji Episkopatów Azji wskazała na priorytetowe znaczenie dialogu zinnymi kulturami oraz innymi religiami.

Propozycje Tworzenia federacji Regionalnych

Jego zamysłem było to, żeby Polska była centralnym państwem federacji, stanowiącej barierę pomiędzy Rosja, a Niemcami. Planem tego ugrupowania było tworzenie federacyjnych form współżycia.

Charakterystyka konstytucji Federacji Rosyjskiej

- konstytucja uchwalona większością 54% obywateli przy frekwencji 58%;  - biorąc pod uwagę właściwy brak doświadczenia społeczeństwa rosyjskiego w stosunku do demokratycznych rozwiązań, konstytucja jest aktem zachęcającym do podjęcia aktywności publicznej dla obywateli; - składa się z 9 rozdziałów i zawiera cztery zasadnicze grupy zagadnień: • zasady ustrojowe – republikańska forma rządów, federalizm, demokratyczne państwo prawa, państwo ...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Federacja Rodezji i Niasy

Wstrząsana wewnętrznymi konfliktami federacja przetrwała tylko do 1964 r.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Upadek komunizmu w Czechosłowacji. Czechosłowacja. Rozpad federacji

Meciar, popierany przez komunistów, przechwycił program odrodzonej partii nacjonalistycznej i stał się inspiratorem podjęcia po wyborach parlamentarnych w 1992 roku (wygranych w Słowacji przez jego partię, a w Czechach przez zwolenników Klausa) decyzji o podziale federacji na dwa państwa, stowarzyszone za pomocą sieci porozu­mień.

FEDERACJA NIEMIECKICH EWANGELICKICH TOWARZYSTW MISYJNYCH (FNETM), Deutscher Evangelischer Missionstag

O r g a n em kierowniczym federacji była do 1961 NiemieckaEwang.

FEDERACJA WIOSEK DZIECIĘCYCH SOS [societas socialis], Kinderdorf International SOS

4 min członków w 76 krajach; bazę finansową federacjitworzą składki członków.

Federacja konsumentow, organizacje konsumenckie

Największą i najbardziej znaną polską organizacją konsumencką jest Federacja Konsumentów.