Familie

Czytaj Dalej

"Familia"

Na przełomie lat 1762-1763 rada "Familii" opracowała projekt zamierzonych reform. "Familia" chciała uchwycić władzę jeszcze za życia króla i jej działacze zdecydowali się na konfederacki zamach stanu.

FAMILIA

Familia nazwa magnackiego stronnictwa Czartoryskich i związanych z nimi rodów dążących do zasadniczych reform ustrojowych w Polsce połowy XVIII w. członek familii, krewny, powinowaty, używający tego samego herbu.

Familia

wyróżnia się cztery podstawowe familie:f. familie 'rodzina')

SAGRADA FAMILIA

Hiszp., 'Święta Rodzina', monumentalna budowla kościelna w Barcelonie (Katalonia, Hiszpania), rozpoczęta w 1882 wg planów słynnego, niezmiernie oryginalnego architekta katalońskiego Antonia Gaudiego, 1852-1926, typowa dla jego stylu: odmiany modernizmu, o strzelistych, płynnych, falistych liniach i...

EXSUL FAMILIA

Konstytucja apost. o duszpast. opiece nad emigrantami, wyd. 1 VIII 1952 przez pap. Piusa XII (AAS 44(1952) 649-704; przekład pol. Studia polonijne 4(1981) 15-58) w celu zabezpieczenia im rei., mor. i społ. opieki (-> emigracyjne duszpasterstwo).

W części hist, papież przytoczył liczne dowody troski...

FAMILIA a DEO INSTITUTA

Motu proprio p a p . JanaPawia II z 9 V 1981 powołujące do istnienia Pap. Radę doSpraw Rodziny (AAS 73(1981) 441-444; tekst pol. w L'OsservatoreR o m a n o 2(1981) nr 5).

Opierając się na KK i K D K Soboru Wat. II J a n Paweł I I zaakcentowałrolę —> rodziny w Bożym planie zbawienia i jejposłannictwo w...

FAMILIA PONTIFICIA

Rodzina p a p . , zespół osób duchownychi świeckich pełniących rzeczywiste lub honor,funkcje przy —» papieżu j a k o głowie —» Stolicy Apostolskiejoraz władcy Państwa Wat. (—> Watykan); wraz z asystą p a p .(capello pontificia), czyli osobami towarzyszącymi papieżowij a k o głowie Kościoła kat. w...

FAMILIANIE, familiści, Family of Love, Huis der Liefde, familia caritatis

Pseudomistyczno-panteistyczna sekta zainicjowana1540 w Emden (pn.-zach. RFN) przez kupcaHeinricha Niclaesa, propagująca —» antynomizm ( I ) .

Dla szerzenia swych poglądów Niclaes odbywał podróże doHolandii, Flandrii, Francji i Anglii; wyznanie wiary opracował1575; na podstawie przypisywanego sobie...

Meine Familie

Meine Famielie besthet aus 4 Personen: mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich. Ich bin Student. Ich bin 19 Jahre alt. Ich interresiere mich fur Sport, Music und Computer. Ich habe braune Haare, blaue Augen und ovales Gesicht. Mein Bruder heisst Mateusz. Er ist Schuler. Er interresiert sich fur Computer, Sport und Auto. Er ist klein und dick. Er hat blonde Haare und blaue Augen. Er ist 15 Jahre alt. Er mag nicht lernen wiel er viel Zait sitzen mussen. Mein Vater heisst Bartłomiej. Er ...