Ewidencja

Czytaj Dalej

FORMY TECHNIKI EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

z: dzienników (ewidencja chronologiczna), rejestrów, form o charakterze kartotek kontowych dla kont księgi głównej (ewidencja syntetyczna), ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna), wykazów i zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.

Ewidencja przebiegu pojazdów

Skutki nieprawidłowej ewidencji Niedopełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu skutkuje: niemożnością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z używaniem przez pracowników ich prywatnego samochodu w podróży służbowej i w jazdach lokalnych (z wyjątkiem, gdy następuje wypłata ryczałtu za jazdy lokalne); utratą posiadanego przez pracowników określonych zawodów prawa do zwolnienia z opodatkowania świadczeń ...

Ewidencja papierów wartościowych

Ewidencja emisji akcji Podstawowa ewidencja związana z emisją akcji przedstawia się w księgach emitenta następująco: Objaśnienia: 1 - otrzymane wkłady akcjonariuszy - subskrybentów na poczet emisji akcji w formie: 1a) wpłat pieniężnych 1b) aportów 2 - wyemitowane akcje przez emitenta obejmujące: 2a) wartość nominalną 2b) agio Ewidencja zakupu akcji Ewidencja związana z zakupem akcji przez akcjonariusza: Objaśnienia: 1 - przekazane emitentowi ...

EWIDENCJA KSIĘGOWA

Ten rodzaj ewidencji nosi nazwę księgowości magazynowej i dotyczy przeważnie ewidencji materiałów, produktów gotowych, półproduktów, towarów itp.

Ewidencja Działalności Gospodarczej w aktualnym stanie prawnym - zakres podmiotowy i przedmiotowy

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera obecnie tylko następujące dane wprowadzone do ewidencji na podstawie zgłoszenia dokonanego przez przedsiębiorcę: l.

System ewidencji podmiotów gospodarczych to

Wykreślenia dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej w terminie określonym w tej decyzji, w następujących sytuacjach: rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej; wykreślenie wpisu z ewidencji w skutek podjęcia przez sąd prawomocnego orzeczenia zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności gospodarczej objętej wpisem; wykreślenie z ewidencji wtedy, gdy organ ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa.

Ewidencja kosztów jakości

Trudności w ewidencjonowaniu kosztów jakości Trudności w ewidencjonowaniu kosztów jakości najczęściej wynikają z kosztów ponoszonych podczas pracy poza produkcyjnej oraz z rejestrowanie zwrotów (reklamacji).

Ewidencja ś.t.

Ewidencja szczegółowa ś. : data przyjęcia do eksploatacji lub data wycofania; symbol i nr dowodu potwierdzającego dokonanie wpisu do ewidencji lub nr dowodu potwierdzającego wycofanie z eksploatacji; nr inwentarzowy; nazwę, jego podpis i stan; wartość początkową ś.

Charakterystyka form leasingu i jego ewidencja księgowa.

Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów zaliczasz miesięczne odpisy amortyzacyjne, wynikające z ewidencji środków trwałych, którą masz obowiązek prowadzić. Nie wpisujesz też używanej rzeczy do ewidencji środków trwałych.

Praca licencjacka nt. Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług

3 Ewidencja rozrachunków krajowych z tytułu dostaw i usług 2. 4 Ewidencja rozrachunków zagranicznych z tytułu dostaw i usług 2. 3 Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług 3.

Księgi wieczyste i ewidencja gruntów.

należą: akta stanu cywilnego, ewidencja ludności, rejestr przedsiębiorstw państwowych, rejestr spółdzielni, ujawnia się określone podmioty stosunków prawnych; drugie, takie jak księgi wieczyste i ewidencja gruntów, służą ujawnianiu określonych przedmiotów i ich sytuacji prawnej.

Systemy ewidencji podmiotów gospodarczych

W systemie tym wymienione wyżej podmioty muszą ustanowić podstawowe kategorie, klasyfikacje, nomenklatury i kody ustalone lub zatwierdzone przez GUS, uwzględniając ujednolicone dokumenty i systemy ewidencji podstawowej oraz zalecone do stosowania typowe i informatyczne systemy ewidencyjno-informacyjne.

Ewidencja procesu produkcji.

Ewidencja procesu sprzedaży Sprzedaż jest procesem gospodarczym, w którym można wyodrębnić dwie strony.

Przedstaw sposób ewidencji materiałów i towarów

Ewidencja księgowa zapasów materiałów i towarów powinna być prowadzona według zasad ustalonych w zakładowym planie kont, zgodnie z ustawą o rachunkowości i potrzebami kontroli wewnętrznej poszczególnych jednostek.

Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami

Do ewidencji w księgach rachunkowych rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń pieniężnych można zastosować jedno konto syntetyczne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Ewidencja rozrachunków

W związku z mnogością tytułów rozrachunków, celowe może być prowadzenie następujących kont: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu: podatki od towarów i usług (VAT) "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" podatku akzyzowego podatku dochodowego od osób prawnych podatku od dochodów osób fizycznych z innych tytułów Rozrachunki z urzędem celnym, Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Ewidencja ...

Ewidencja wynagrodzeń pracowników

Do ewidencji w księgach rachunkowych rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń pieniężnych można zastosować jedno konto syntetyczne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Ewidencja zapasów materiałów

Ewidencja materiałów prowadzona jest w celach ewidencyjnych, które: - *mogą być zmiennymi ewidencyjnymi, stosuje się zasade: a) FIFO- „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – Rozchodu dokonuj się wg cen pierwszej dostawy znajdujacej się jeszcze w magazynie wg cen dostawy drugiej.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Ewidencja ludności polega na: - rejestracji danych o miejscu pobytu osób, - o urodzeniach, - dotyczących obowiązku wojskowego, - zmianach stanu cywilnego, - obywatelstwa, - imion i nazwisk - oraz o zgonach.

Czym jest wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej?

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest obecnie czynnością materialno­-techniczną.