Ewangelia

Ewangelia

Czytaj Dalej

EWANGELIA

arabskim, Ewangelia Tomasza, gnostyczna, pełna prymitywnych cudów, opisująca życie Jezusa od 5 do 12 roku życia, Ewangelia arabska i Ewangelia Nikodema, czyli Dzieje Piłata, podająca imiona obu łotrów (Dismas i Gestas), żony Piłata (Procia), centuriona (Longinus) itd.

HARMONIA EWANGELII

Połączenie czterech Ewangelii (La 1918),A. Cztery Ewangelie w jednej(J 1941, 19452), J. Kaczmarczyka Życie i działalnośćJezusa Chrystusa w świetle czterech Ewangelii (Kr 1943), E.

CZWARTA EWANGELIA. HELLENIZM I ESSENIZM

Nie możemy dać trutaj jej przeglądu, chociażby skróconego: nie próbujemy najzwięźlej chociażby określić stosunku czwartej Ewangelii do Ewangelij synoptycznych ani daty jej powstania, ani omawiać osobowości „Jana".

Ewangelie apokryficzne

Pisma chrześcijańskie, które powstawały w okresie od II do IV wieku, a których celem było uzupełnienie tego, co nam Ewangelie kanoniczne mówią o narodzeniu, życiu, nauczaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Wśród Ewangelii apokryficznych wyróżniamy m. Ewangelia.

Ewangelia

Żadna z Ewangelii nie wydaje się pochodzić sprzed roku 70, może z wyjątkiem Ewangelii Marka.

EWANGELIE

); należą do nich -»• Mateusza Ewangelia, -*• Marka Ewangelia, -*• Łukasza Ewangelia, -*> Jana Ewangelia; inne e. (-»• ewangelia), za którego twórcę uważa się Marka.

Jana Ewangelia

Czwarta z Ewangelii kanonicznych, odznacza się w stosunku do Ewangelii synoptycznych wybitną oryginalnością, ale zna zawartą w nich tradycję, a może nawet tekst którejś z nich.

POKUTA - Nawrócenie i Ewangelia

Odwrócenie się od grzechu i Ewangelia warunkują się nawzajem w tym sensie, że Bóg może się zwrócić tylko ku temu, kto zwraca się do Niego ze swoim udręczonym obliczem.

EWANGELIA DZIECIŃSTWA

Gryglewicz, Ewangelia według świętego Łukasza, PNT III 3, Pz 1974, 81-115, 374-399; J. Homerski, Ewangelia według świętego Mateusza, PNT III 1, Pz 1979, 69-100, 363-368; R.

Ewangelia

W drugim stuleciu wyraz “Ewangelia” stał się tytułem dla czterech ksiąg Nowego Testamentu, które się zajmuj ą nauczaniem, działalnością, śmiercią! zmartwychwstaniem Jezusa; są to Ewangelie według św. Ewangelie apokryficzne.

Ewangelia w Europie

Papież precyzował w adhortacji Ecclesia in Europa, że nowaewangelizacja „polega często nie tyle na tym, by ochrzcić nowych nawróconych, ile na tym,by doprowadzić ochrzczonych do nawrócenia do Chrystusa i do Jego Ewangelii" (p.

Łukasza Ewangelia

Dzieje apostolskie wyszły spod tej samej ręki i rzeczywiście stanowią drugą część dzieła, którego pierwszą częścią jest trzecia Ewangelia.

Marka Ewangelia

Napisana po grecku, zapewne wkrótce po 70 roku, była źródłem dwóch pozostałych Ewangelii synoptycznych. Wpływ Pawła na treść tej Ewangelii jest oczywisty.

Mateusza Ewangelia

Pierwsza ewangelia w porządku przyjętym przez kanon, ale późniejsza od Ewangelii Marka, z której czerpie materiał. Ewangelia Mateusza napisana została po grecku.

Tablice kanonów, tablice konkordacji Ewangelii, kanony

Umieszczane w ewangeliarzach przed tekstamiczterech Ewangelii, zestawiają ich odpowiadającesobie fragmenty oznaczone tu rzym. cyframi wczterech pionowych kolumnach, z których każda odnosisię do jednej z Ewangelii; t.

Ewangelie dzieciństwa

Takie pisma apokryficzne, jak Protoewangelia Jakuba i Ewangelia dzieciństwa Tomasza, które wymyślają cuda i inne wiadomości, aby opowiedzieć - często na sposób fantastyczny - dzieje Jezusowego narodzenia i Jego dzieciństwa. Te pisma niekanoniczne trzeba odróżnić od tego, co o dzieciństwie Jezusa opowiadają Ewangelie według św.

Ewangelie synoptyczne

Żeby wyjaśnić oczywiste powiązania literackie między tymi Ewangeliami, większość współczesnych uczonych opowiada się za teorią dwóch źródeł, według której św.

Prawo i Ewangelia

Pojęcie “prawa i Ewangelii”, choć było zamierzone jako podstawowe prawidło interpretacji całego Pisma Świętego, a także samego życia, czasami prowadziło do zbyt mocnego przeciwstawienia Starego Testamentu Nowemu.

CHARAKTERYSTYKA EWANGELII

Są cztery ewangelie. Przypowieści w ewangeliach są zmyślone, gdyż ważna jest w nich nauka, a nie szczegóły. Przykłady występujące w ewangeliach są dosłowne i dają przykłady postaw moralnych.

EWANGELIA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

(-> Ewangelie) poprzedzano przyimkiem „według".