Europejski trybunał sprawiedliwości

Czytaj Dalej

Europejski Trybunał Sprawiedliwości i pytanie prejudycjalne

Może również sprawdzić, czy przepisy prawa UE zostały prawidłowo przyjęte oraz może uznać, że Parlament Europejski, Rada lub Komisja są winne zaniechania wymaganego działania.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

'' Kompetencje '' Obszary jurysdykcji: Niedopełnienie obowiązków wynikających z Traktatów Opinia sądowa- ETS orzeka o legalności uchwał podejmowanych przez Parlament Europejski i Radę Unii, a także Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny.

Unia Europejska - Trybunał sprawiedliwości

Jako sąd międzynarodowy rozstrzyga wszelkie spory pojawiające się przy realizacji traktatów i dotyczą naruszenia prawa europejskiego. Jako sąd konstytucyjny kontroluje legalność aktów prawnych przyjmowanych przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej oraz dokonuje m.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Celem jego działania jest zapewnienie poszanowania w toku interpretacji i stosowania prawa. W jego skład wchodzi 25 sędziów i 8 rzeczników generalnych. 5ą oni wybierani spośród osób spełniających kryteria dające gwarancję niezależności i spełniają wymogi, jakie w poszczególnych państwach potrzebne są...

Kompetencje głównych instytucji UE – rady europejskiej, parlamentu europejskiego, rady, komisji, trybunału sprawiedliwości oraz trybunału obrachunkowego

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych organów Wspólnot Europejskich.

Stałe sądy regionalne - Trybunał sprawiedliwości wspólnot europejskich

-siedziba –Luksemburg

-został utworzony na podstawie traktatu rzymskiego z 1957 r.

-kompetencje:

*rozpatruje skargi jednego państwa członkowskiego przeciwko drugiemu państwu członkowskiemu dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań przyjętych w traktacie rzymskim, a także inne spory dotycząc...

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trybunał działa według załączonego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część niniejszej Karty.

Artykuł...

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Organizacja MTS

- trybunał składa się z piętnastu niezawisłych sędziów wybranych spośród osób w wysokim poziomie moralnym.

- nie może zasiadać w trybunale równocześnie dwóch sędziów będących obywatelami tego samego państwa

- kandydatów na sędziów proponują grupy narodowe stałego trybunału rozjemczego

- za...

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Kompetencje MTS

Kompetencje ratione personae

Artykuł 34 statutu głosi, że tylko państwa maja prawo stawać jako strony przed trybunałem

Zgodnie z art.62 statutu, państwo mające interes natury prawnej, który mógłby być naruszony wyrokiem trybunału w danej sprawie, może domagać się uczestnictwa w procesie w...

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Postępowanie przed MTS

Postępowanie to składa się z dwóch części:

-pisemnej

-ustnej

-w toku postępowania pisemnego strony przedkładają trybunałowi memoriały, kontrmemoriały i w razie potrzeby repliki, akty i dokumenty dla poparcia swego stanowiska

-doręczenie za pośrednictwem sekretarza trybunału

-rozprawa przed...

Stałe sądy regionalne - Europejski trybunał praw człowieka, europejska komisja praw człowieka

-siedzibą-Strasburg

-utworzone zgodnie ze zmianami jakie wprowadził 11 protokół z 11 maja mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez konwencję

-skład:45 sędziów

-sędziowie są wybierani przez zgromadzenie parlamentarne większością głosów na okres 6 lat z możliwością ponownego wyboru

-trybunał...

UNIA EUROPEJSKA - Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

Unia Europejska zadeklarowała rozszerzenie pomocy w ramach Programu PHARE na dziedziny objęte III filarem. W lutym 1996 Komisja Europejska przedstawiła tzw.

ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM

z ratyfikacją przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i przyjęciem możliwości występowania obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, którego wyroki są wiążące dla państwa.

Prawa człowieka, konwencja genewska, Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a łamanie konstytucji.

Zresztą jak wszystkie inne kraje europejskie oraz Amerykańskie.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

W niniejszej pracy postaram się dowieść prawdziwości postawionej w temacie tezy, iż skrajnie pesymistyczny nurt jest stale obecny w kulturze europejskiej.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

„Boska komedia”

Obszerny poemat w stu pieśniach i podzielony na trzy części (Piekło, Czyściec, Raj). Dante podróżuje, a jego przewodnikiem jest Wergiliusz, potem przez raj prowadzi go Beatrycze czyli ziemska, doskonała kobieta uosabiająca piękno, dobroć, miłość, doskonała kobieta. Miłość do niej...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron” 

Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK PETRARKA (1304 - 1375)

„Sonety do Laury”

Cykl ten składa się z około 317 utworów napisanych po włosku. Prezentuje tu poezję miłosną - erotyki. Są to jej początki. W sonetach tych stara się on opisać miłość, uczucie doczesne, zajmuje się własnymi uczuciami, analizuje swoją psychikę. Jest szczery i spontaniczny. Opisuje...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - MICHAŁ MONTAIGNE (1533 - 1592)

„Próby”

Zbiór luźnych przemyśleń o życiu (charakter autobiograficzny).  Był inspirowany przez starożytnych filozofów. Dzieło to stanowi główny dokument literatury renesansowego sceptycyzmu powiązanego z hedonizmem i stoicyzmem. Ma ona charakter antropocentryczny. Występuje tu afirmacja niezależności i...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK RABELAIS (1494 - 1553)

Francuzki pisarz i humanista, a z zawodu lekarz.

 „Gargantua i Pantagruel”

Fantastyczno-satyryczna epopeja. Propagował on swobodny i wszechstronny rozwój człowieka zgodnie z prawami i wymogami natury. W dziele swym zawarł obraz współczesnego mu społeczeństwa, ostro wyszydzając przestarzałe instytucje...