Stany społeczne wg Webera

Teoria ta czyni najczystszym typem porządku stanowego feudalne społeczeństwo europejskie.

Marginalność społeczna

 

Marginalność jest związana ze spadkiem znaczenia danej grupy w społeczeństwie m.in. z powodu zmniejszenia się jej liczebności, osłabienia jej funkcji i pozycji w hierarchii społecznej, reprezentowania skrajnych poglądów, podejmowania zachowań nieakceptowanych przez większość. Dotyczy często...

Konflikt społeczny i jego funkcje

 

Proces społeczny zachodzący pomiędzy jednostkami, grupami, klasami, narodami, państwami czy organizacjami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, celów, intencji, poglądów, zamiarów, motywacji czy obowiązków, powodujący powstanie wrogości między nimi. Następstwem konfliktu społecznego może być...

WPŁYW MASS MEDIÓW NA ŻYCIE SPOŁECZNE

1.  kompresja czasu  

•  doświadczanie symultaniczności – doświadczanie wielu wydarzeń jako dziejących się w tym samym czasie/w tym samym miejscu

•  wpływ mass mediów – nowy rodzaj symultaniczności - doświadczanie wydarzeń dziejących się w tym samym czasie w różnych zakątkach świata

• ...

Cechy szczególne norm społecznych

Norma to, innymi słowy, ogólnie przyjęta, ustalona reguła, zasada, przepis, prawidło, standard, dyrektywa albo wzór postępowania.

Normą społeczna nazywa się normę regulującą stosunki międzyludzkie na względnie rozległym obszarze i/lub w ciągu życia kilku pokoleń. Wskazuje ona adresatom, Jak...

Rodzaje norm społecznych

Do norm szczególnie doniosłych w dziejach ewolucji człowieka zalicza się normy dotyczące współpracy, koordynacji zachowania i własności.Ze względu na dziedzinę życia zbiorowego, którą regulują normy społeczne, wyróżnia się jako najważniejsze normy moralne, prawne, religijne i obyczajowe.Normy...

Wielość ujęć kultury w naukach społecznych

Termin „kultura" nie ma ogólnie przyjętej i zaakceptowanej definicji, ( pojęcie kultury jest wciąż niedookreślone;) a proponowane lub używane określenia są przedmiotem sporów, W często cytowanej pracy Culture: A Critical  Review of Concepts and Definitions Alfred Kroeber i Clyde Kluckhohn przedstawili...

Pojęcie kontroli społecznej, jej sens empiryczny i doniosłość nomologiczna

Zjawiska, o których się zwykle mówi przy okazji omawiania kontroli społecznej to procesy trzech typów, a więc: przekazywanie wzorców, np. w postaci ogłoszonych przepisów prawa stanowionego; porównywanie wzorców z wykonaniem, a więc np. ściganie sprawców przestępstw; podejmowanie działań korekcyjnych wtedy...

Mechanizmy kontroli społecznej: koncentryczne kręgi norm i symboliczne atrybuty pozycji społecznej.

Kontrola społeczna to jedno z najpowszechniej stosowanych pojęć socjologii. Odnosi się ono do rozmaitych środków używanych przez społeczeństwo w celu przywoływania jego niesubordynowanych członków do porządku. Żadne społeczeństwo nie może istnieć bez kontroli społecznej.„mechanizmy" kontroli społ...

Skutki kontroli społecznej, konformizacja zachowań, znaczenie kontroli wewnętrznej

1) Komformiz a więc postawę ścisłego podporządkowania się zwyczajom, normom, i poglądom funkcjonujących w danej grupie społecznej. Wymuszony społecznymi mechanizmami i wywieraniem presji

2) Kształtowanie zachowania w sposób społecznie pożądany

3) Całokształt oddziaływań zapewnia zgodność...

Granice kontroli społecznej i kontroli prawnej

Powstaje pytanie, czym różni się kontrola prawna od innych form kontroli społecznej? Można wskazać na następujące różnice:

a) jest to niewątpliwie kontrola o najszerszym zakresie oddziaływania;

b) charakteryzuje się największym stopniem formalizacji, przy czym to sformalizowanie dotyczy nie tylko...

Kontrola społeczna trzeciego stopnia - geneza, mechanizmy i skutki zjawiska

Tradycyjnie rozróżnia się kontrolę pierwotną i wtórnąKontrola pierwotna- wpływ, jaki mała grupa społeczna wywiera na swoich członków w kierunku zachowań przepisanych przez normy ogólnie uznane w danej sytuacji(społeczność rodzinna, sąsiedzka)

Kontrola wtórna:

- nie ma cech...

Społeczne funkcje wybranych instytucji prawnych

Instytucja- odrębny kompleks działań społecznych np.: klasa, prawo, małżeństwo, jest organem regulatywnym ,kanalizującym działanie ludzkie. Dostarczającym nam procedur za pomocą, których postępowanie ludzkie jest, wymuszane utrzymywane w koleinach uważanych przez społeczeństwo za właściwe.

•...

Społeczne funkcje kary

1) jest metodycznym narzędziem ochrony- obawa przed kara paraliżuje ludzi złej woli

2) jest pokuta za przeszłość (druga sprzeczna teoria) to kara jako narzędzie obrony społecznej

3) ma na celu zmianę postępowania winowajcy

4) odstraszenie jego możliwych naśladowców

5) zachowanie nienaruszalnej...

Społeczne gwarancje efektywnego wymiaru sprawiedliwości

1. Obsadzanie stanowisk w sądownictwie

* Prawo do uczciwego procesu przed bezstronnym sądem jest powszechnie uznawane za fundamentalne prawo człowieka.

*  Rozprawa musi odbyć się przed niezależnym bezstronnym i odpowiednio wykwalifikowanym urzędnikiem sądowym.

* Ludzi trafiających do pracy w...

Zaufanie społeczne jako warunek funkcjonowania prawa

David Hume, osiemnastowieczny filozof szkocki, przytoczył prostą przypowieść, która dobrze oddaje zasadniczy problem, który utrudnia racjonalne myślenie prospołeczne: „Twoje zboże jest dojrzałe już dzisiaj; moje dojrzeje dopiero jutro. Jest korzystne dla nas obu, iżbym ja pracował dzisiaj z tobą i...

Aksjologiczne, społeczne i formalnoprawne uwarunkowania dysfunkcji

Aksjologiczne

• wartości nie maja odzwierciedlenia w prawie pozytywnym

• rozbieżności między wewnątrz systemu prawnego w zakresie chronionych wartości

• brak spójnego systemu aksjologicznego w zakresie danej regulacji( sprzeczność aksjologiczna)

Społeczne

• jakiś stopień dezaprobaty dla konkretnych...

Rola prawa w procesie sterowania procesami społecznymi. Liberalizm versus welfare state

Koncepcja prawa jako techniki społecznej, to jest jako instrumentu celowego sterowania procesami społecznymi.trzy fakty przyczyniły się do tego, że koncepcja prawa jako techniki społecznej stalą się zarazem możliwa, jak i konieczna:

—  powstanie nowoczesnego aparatu biurokratycznego,

—  zmiana funkcji...

Postawa zorientowana społecznie i postawa zorientowana indywidualistycznie

Analizą statystycznego rozkładu postaw, które można nazwać etyką zorientowaną indywidualistycznie i etyką zorientowaną społecznie. Przez etykę zorientowaną indywidualistycznie rozumie się system norm regulujących zachowania społeczne ludzi, w którym normami dominującymi są te, które regulują...

Wizja społeczeństwa obywatelskiego w myśli społecznej Szkockiego Oświecenia

Szkockie Oświecenie stanowi przełom w refleksji nad społeczeństwem obywatelskim. Jest to okres, w którym powstało nowoczesne ujęcie tego pojęcia. Pierwszym autorem, który posłużył się w języku angielskim terminem, był Adam Ferguson, Dla Fergusona społeczeństwo obywatelskie oznacza:

• Przeciwieństwo...