INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK RABELAIS (1494 - 1553)

Francuzki pisarz i humanista, a z zawodu lekarz.

 „Gargantua i Pantagruel”

Fantastyczno-satyryczna epopeja. Propagował on swobodny i wszechstronny rozwój człowieka zgodnie z prawami i wymogami natury. W dziele swym zawarł obraz współczesnego mu społeczeństwa, ostro wyszydzając przestarzałe instytucje...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - ERAZM Z ROTTERDAMU [GERHARD GERHARDS] (1469 - 1536)

Był to holenderski filolog, filozof, literat, teolog i pedagog. Był też czołowym humanistą renesansu. Piętnował nadużycia duchownych (korupcja, handel relikwiami itp.). Głosił umiłowanie wolności, prostoty i pokoju. Zabiegał o pogłębienie duchowej więzi z Jezusem Chrystusem przez modlitwę i dobre...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - TOMASZ MORE (1478-1535)

„Utopia”

Angielski mąż stanu i pisarz polityczny. Reprezentował idee społeczno-polityczne i filozofie. Przedstawił obraz państwa idealnego i systemu społecznego. Został oskarżony o zdradę i osadzony w więzieniu gdzie pisał listy. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - WILLIAM SZEKSPIR (1564-1616)

Wybitny dramaturg angielski uchodzący za twórcę nowożytnego teatru. Był aktorem, dramaturgiem aż stał się dyrektorem. Gdy się wzbogacił stworzył grupę teatralną „The Globe”. Odgrywała ona jego sztuki. Napisał ich około 37. 

−  komedie

„Sen Nocy Letniej”, „Wieczór trzech króli”, „Jak wam się...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - MIGUEL CERVANTES (1547-1616)

Hiszpański pisarz, twórca nowożytnej powieści europejskiej.

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Potocki odwoływał się też do moralnej odpowiedzialności szlachty za lud, za nędzę chłopską o czym pisał w jednej z fraszek : „Ja warcaby albo gram karty na pokoju, A chłopek na mnie robi do trzeciego znoju, Robi z dziećmi i żoną przymierając z głodu, Robi od wschodu słońca aż do zachodu / Robi zbity”.

Indywidualista – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni wydaje się być bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Człowiek nie może się od...

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

W niniejszej pracy postaram się dowieść prawdziwości postawionej w temacie tezy, iż skrajnie pesymistyczny nurt jest stale obecny w kulturze europejskiej.

Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego

Rewolucja jest gwałtownym i krwawym przewrotem społecznym polegającym na obaleniu jednego ustroju i wprowadzeniu innego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz w "Szewcach" przedstawia rewolucję, której dokonują szewcy. Są oni niezadowoleni ze swej ciężkiej pracy i niskich zarobków. Często prowadzą rozmowy na...

Twierdzi się, że antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej - jak to rozumiesz

Narody europejskie mają swoje źródło w kulturze antycznej, a także w kulturze chrześcijańskiej, a w szczególności w Biblii.

Polityczna i społeczna odbudowa świata

Założenie i rozmiary niniejszej  Historii  nie pozwalają nam wdawać się w zawiłe i zażarte dyskusje, toczące się dookoła traktatów, a szczególnie Traktatu Wersalskiego, który zakończył Wielką Wojnę. Zaczynamy pojmować, że ten konflikt, chociaż tak straszliwy i ogromny — nic nie zakończył, nic nie...

Podstawowe kategorie pojęć pedagogiki społecznej

opieka

   

Radlińska – działalność kompensacyjno-rewalidacyjną, podejmowaną wobec jednostek niezdolnych do samodzielnej egzystencji (warunek), łącząca się z podjęciem przez opiekuna odpowiedzialności za losy owych jednostek i ich ubezwłasnowolnieniem (główne...

Współczesne problemy patologii społecznej

1. WstępMianem patologii społecznej w socjologii określa się zachowanie jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Mogą one dotyczyć zarówno pojedynczych osób, rodzin lub struktur organizacyjnych.

Do zakresu zachowań dewiacyjnych zaliczyć można:•...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Celem jego działania jest zapewnienie poszanowania w toku interpretacji i stosowania prawa. W jego skład wchodzi 25 sędziów i 8 rzeczników generalnych. 5ą oni wybierani spośród osób spełniających kryteria dające gwarancję niezależności i spełniają wymogi, jakie w poszczególnych państwach potrzebne są...

CZYNNIKIORGANIZACYJNO - SPOLECZNE

Instytucje państwowe i między.- ich organizacja i współdziałanie wpływają bezpośrednio na SM. Równie istotne są procesy decyzyjne oparte na selekcji informacji, ocenie sytuacji, diagnozowaniu i prognozowaniu.-dlatego szczególnego znaczenia nabiera poziom przygotowania i sprawność kadr służby...

Instytucjonalizacja integracji europejskiej

W różnych dziedzinach i zakresach stosunków międzynarodowych instytucjonalizacja pojawia się wtedy, kiedy pewna zbiorowość państw akceptuje dotychczasowe oddziaływania wzajemne oraz uznaje celowość ich powtarzania, umieszczając je w pewnych ramach systemowych i organizacyjnych, zapewniając sobie ich...

Geneza i przebieg integracji europejskiej do jednolitego aktu europejskiego

Zgodnie z Traktatami w skład struktury instytucjonalnej EWG i Euratomu weszły:- Rada Ministrów składająca się z przedstawicieli państw członkowskich - Komisja- Parlament Europejski- Trybunał SprawiedliwościKoncepcja jedności politycznej Europy zachodniej według de Gaulle’a opierała się na 3 zasadach:- pojednania francusko- niemieckiego- europy państw- Europy Ojczyzn ( rezygnacja z ponadnarodowej federacji)- europy europejskiej ( niezależnie od ...

Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht

Zwolennicy Traktatu uważają, że dokument ten był koniecznym etapem przemiany jak i dalszego rozwoju Wspólnot Europejskich mających doprowadzić do utworzenia najszybciej Unii Europejskiej. Utworzono Komisję Pośrednictwa między Radą Ministrów a Parlamentem Europejskim.

Proces Kształtowania wspólnej tożsamości w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii Europejskiej realizują Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa opierając się na: ~ aktywnej współpracy, bez zastrzeżeń, w duchu lojalności oraz wzajemnej solidarności ~ powstrzymywaniu się od działań, które są sprzeczne z interesami Unii lub, które mogłyby osłabić jej skuteczność jako spójnej siły w stosunkach międzynarodowych.