Europejska Karta Społeczna

Czytaj Dalej

Europejska Karta Społeczna

4 Europejskiej Karty Społecznej, tj. Ze względu na fakt, że Europejska Karta Społeczna tworzy wraz z Europejską Konwencją Praw Człowieka z 1950r.

Geneza i powstanie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego

Kartę podpisały państwa członkowskie Rady Europejskiej Celem podpisania karty było zapewnienie współdziałania w rozwiązywaniu spraw lokalnych w drodze demokratycznej, uwzględniając zasady dziedzictwa danego państwa.

Samorząd terytorialny według Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego

Karta zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia pewnych ogólnych reguł dotyczących samorządu terytorialnego Terytorialna administracja samorządowa – to prawo i obowiązek obywateli do regulowania i kształtowania istotnych spraw publicznych zgodnie z wolą mieszkańców.

Zakres obowiązywania Europejskiej Karty Sam. Teryt.

Jeżeli państwo przyjęło kartę w części, to może później w drodze oświadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy rozszerzyć stosowanie niniejszej karty.

Regulacje Europejskiej Karty Sam. Teryt. (cele i zadania)

Podstawowe kompetencje społeczności lokalnych są określone w Konstytucji lub w ustawie. Społeczności mają pełną swobodę działania, o ile nie ogranicza jej ustawa (kompetencja innych podmiotów władzy). Sprawy dotyczące obywateli winny być załatwiane na najniższym szczeblu - zasada subsydiarności...

Samorząd zawodowy w Europejskiej Karcie Sam. Teryt. Rady Europy

6 karty mówi o tym, że społeczności lok.

EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Lokalnego)

Istnieje także akt przyjęty przez Radę Europy - Europejska Karta Samorządu Regionalnego, przyjęta w 1997r.

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego

Cele włączenie gmin i regionów w realizację integracji europejskiej; budowa Europy w oparciu o zasady demokracji i decentralizacji; budowa Europy Obywateli przez włączenie obywateli w tworzenie demokracji w miejscu zamieszkania; materializacja zasady closer to citizen przez skuteczne zarządzanie na szczeblu lokalnym w bezpośredniej bliskości obywatela; materializacja zasady subsydiarności jako zasady kształtującej kompetencje szczebla lokalnego; rozwój ...

Europejski Fundusz Społeczny

Charakterystyka Europejski Fundusz Społeczny (EFS)- został powołany w 1957 roku jako pierwszy z funduszy strukturalnych na podstawie traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą . Działalność EFS jest administrowany przez Europejska|Komisję Europejską.

Europejski Fundusz Społeczny

Po pierwsze, stopniowo zmniejszała się \"niezależność\" funkcjonowania funduszu od pozostałych funduszy strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1 i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (Sekcja Orientacji)2 oraz zasad realizacji europejskiej polityki regionalnej.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

ROZWINIĘCIE  

1. Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica...

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Każdy człowiek jest pod wpływem społeczeństwa i epoki, w której żyje. Wynika to ze wspólnej dla całej społeczności historii i tradycji, które generują takie lub inne zachowania. Dlatego odizolowanie się od własnych korzeni...

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

W niniejszej pracy postaram się dowieść prawdziwości postawionej w temacie tezy, iż skrajnie pesymistyczny nurt jest stale obecny w kulturze europejskiej.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Na ogół bohaterowie są zadowoleni z panują­cej anarchii, babcia zamiast umrzeć wciąż gra w karty, wuj Eugeniusz zaniedbuje pisanie pamiętników.

ATLANTYCKA KARTA - deklaracja

Związek Ra­dziecki przystąpił do Karty Atlan­tyckiej.

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

„Boska komedia”

Obszerny poemat w stu pieśniach i podzielony na trzy części (Piekło, Czyściec, Raj). Dante podróżuje, a jego przewodnikiem jest Wergiliusz, potem przez raj prowadzi go Beatrycze czyli ziemska, doskonała kobieta uosabiająca piękno, dobroć, miłość, doskonała kobieta. Miłość do niej...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron” 

Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - FRANCISZEK PETRARKA (1304 - 1375)

„Sonety do Laury”

Cykl ten składa się z około 317 utworów napisanych po włosku. Prezentuje tu poezję miłosną - erotyki. Są to jej początki. W sonetach tych stara się on opisać miłość, uczucie doczesne, zajmuje się własnymi uczuciami, analizuje swoją psychikę. Jest szczery i spontaniczny. Opisuje...

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - MICHAŁ MONTAIGNE (1533 - 1592)

„Próby”

Zbiór luźnych przemyśleń o życiu (charakter autobiograficzny).  Był inspirowany przez starożytnych filozofów. Dzieło to stanowi główny dokument literatury renesansowego sceptycyzmu powiązanego z hedonizmem i stoicyzmem. Ma ona charakter antropocentryczny. Występuje tu afirmacja niezależności i...