Cele i osiągnięcia III szczytu Rady Europy w Warszawie

Zapewnią wzajemne uzupełnianie się Rady Europy i innych organizacji zaangażowanych w budowę Europy demokratycznej i bezpiecznej: – są zdecydowani stworzyć nowe ramy pełniejszej współpracy i współdziałania między Radą Europy a Unią Europejską – Jean-Claude Junckerowi powierzają osobiste przygotowanie sprawozdania na temat stosunków miedzy Radą Europy a Unią Europejską – zapewnią również lepszą współpracę praktyczną między Radą ...

Środowisko przyrodnicze jako podstawa rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

Udział przemysłu w gospodarce jest jednak mniejszy (i o większej tendencji spadkowej) w Europie Zachodniej, aniżeli w krajach Europy Środkowej i Wschodniej i w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej.

Problemy ludnościowe Europy

W konsekwencji zaszły zmiany w rozmieszczeniu ludności Europy , na rzecz wzrostu udziału ludności krajów Europy Wsch. Wszystkie kraje Europy z wyjątkiem NRD i NRF wykazują dodatni przyrost naturalny , a w szeregu krajów Europy zach.

Dualizm gospodarczy europy

częścią Europy, którą cywilizowało cesarstwo rzymskie a całym ogromnym obszarem pozostałej części Europy. rynki wewnętrzne stopniowo upadają, 6) ustaliły się różne role obu części Europy w stosunku do siebie Europa zach.

Opracowanie książki pt. „Trzy Europy”, autor: Jen Szcs

Głównym założeniem, celem autora było nie tylko wykazanie odmienności dwóch części Europy, ale także pokazanie czytelnikom, że Europa Środkowo-Wschodnia ma swoją własną tożsamość, chociaż kształtowaną przez długi czas i porównywaną w poszczególnych okresach bądź do Europy Zachodniej, bądź do Wschodniej.

Koncepcje Stanów Zjednoczonych Europy i ruch Paneuropejski

Rosja bowiem potrzebuje Europy, a Europa Rosji i to przede wszystkim na polu gospodarczym.

Warunki naturalne Europy i Azji, ich wpływ na osadnictwo

Prawie cała Europa leży w strefie klimatów umiarkowanych (na północy chłodnego, na południu ciepłego), tylko półwyspy Europy Południowej znajdują się w zasięgu strefy podzwrotnikowej (klimat śródziemnomorski), a krańce północne mają klimat subpolarny; temperatura w miesiącach letnich maleje z południa ku północy (w lipcu od 26-28° do 8-10°C); w zimie występuje większe zróżnicowanie temperatur między ...

Średniowieczna idea jedności Europy

Równie groźni Wikingowie terroryzowali wybrzeża zachodniej Europy. Jednak chrześcijańska Europa wyszła z tych opresji obronną ręką, pokonując lub asymilując swoich wrogów.

Europa

Rozpad istniejących dotychczas państw na wscho­dzie Europy kontrastował z coraz silniejszymi powiązaniami między krajami Europy zachodniej.

Rada Europy

Członkowie Każdemu państwowi członkowskiemu z Rady Europy przypisany jest inny kolor: ciemnozielony - to członkowie pierwotni, jasno zielony - to członkowie wtórni, pomarańczowy - w Komitecie Ministrów (obserwatorzy), żółty - w Zgromadzeniu Parlamentarnym, czerwony - Białoruś (państwo wykluczone z Rady Europy).

Stosunki Europa-Ameryka po konflikcie irackim.

Powodowało to uzależnienie ekonomiczne Europy zachodniej od Waszyngtonu, które pogłębiało również zależność polityczną rządów europejskich od amerykańskiego sojusznika, jednak wraz ze wzrostem gospodarczym w Europie i postępującą integracją państw zachodnich, z odbiorców amerykańskiej pomocy, stawały się one partnerami, a nawet konkurentami ekonomicznymi USA.

Żydzi w Europie

Ziemie polskie stały się terenem najostrzejszych w Europie i najwcześniej wprowadzanych zarządzeń antyżydowskich. Od jesieni 1939 byli zmuszani do noszenia oznak z gwiazdą Dawida — w III Rzeszy oznaki te obowiązywały dopiero od jesieni 1941, w okupowanej zachodniej Europie — od wiosny 1942.

Geneza współpracy regionalnej w Europie

„Aby kroczyć tą drogą w XXI wiek do Europy bez granic”, nie wolno zaniechać wspólnego działania w ramach struktur Unii Europejskiej, Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, rządów narodowych, regionów oraz instytucji na szczeblu lokalnym, jak i przy wzajemnej solidarności regionów granicznych i transgranicznych.

Unia Europejska a zjednoczenie Europy

Europa jest głównym i chłonnym rynkiem zbytu dla towarów pochodzących z Japonii i w przypadku gdy Europa jest w formie teraźniejszej, czyli składa się z osobnych państw jeżeli jedno państwo wprowadzi duże cła to można znaleźć rynek zbytu w drugim, natomiast gdyby Europa-państwo wprowadziła duże cła ochronne na towary importowane to gospodarka Japonii zostałaby zniszczona.

Niezastąpiona Europa

:Tak więc z różnych stron odsłaniała mi się coraz bardziej Europa Zachodnia, Europapowojenna, Europa wspaniałych gotyckich katedr, a równocześnie Europa zagrożonaprocesem sekularyzacji.

Odpowiedzialność Europy i Kościoła

Z pewnością niechcecie tworzyć Europy paralelnej do tej, która już istnieje; tym, czego dokonujecie, jestobjawienie Europie jej samej.

Polska polityka bezpieczeństwa na tle rozwoju sytuacji spoleczno-militarnej w Europie

Wskutek przemian politycznych zachodzących nie tylko w Europie, ale i w świecie, przed Krzysztofem Skubiszewskim, pierwszym powojennym, niekomunistycznym ministrem spraw zagranicznych, stanął więc problem rewizji ówczesnej strategii obronności.

Nie ulega wątpliwości, że Rada Europejska, Rada Europy i Rada Unii Europejskiej są często ze sobą mylone. Te trzy struktury wyraźnie pomiędzy sobą się różnią. Wymień pokrótce zasadnicze różnice pomiędzy nimi i omów prawotwórczy charakt

Rada Europy- Pierwszym znaczącym dla jej historii wydarzeniem było dobitne zasygnalizowanie potrzeby zaistnienia zintegrowanej Europy, wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, w szeroko cytowanych słowach byłego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla: "musimy zbudować pewnego rodzaju Stany Zjednoczone Europy" (1946).

Historia Europy a historia Unii Europejskiej - ogólnoeuropejskie wartości w Europie jutra

Pierwsze noty o Europie pochodzą już z czasów starożytności… O ile historia Europy jako kontynentu jest bardzo obszerna, o tyle historia Unii Europejskiej jest zdecydowanie krótsza.

Korzenie i źródła idei wspólnej Europy.

Wzrastająca wrogość pomiędzy krajami Europy zachodniej a krajami Europy wschodniej (a raczej konflikt na linii USA - ZSRR), oraz strach społeczeństw Europy zachodniej przed ZSRR doprowadziły do zintensyfikowania prac nad projektami integracji.