Typy systemów partyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej

Wszystkie mają wielopartyjny format, z tym jednak, iż w niektórych obserwujemy inklinację w kierunku modelu rywalizacji dwublokowej (zwłaszcza na poziomie parlamentarnym) w warunkach występowania relatywnie mniejszej liczby partii relewantnych, skłonnych do stosowania właśnie strategii blokowych (np...

Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

Charakterystyczną cechą rywalizacji na poziomie gabinetowym w Europie Wschodniej jest to, że prowadzi ona w przeważającej ilości wypadków do powstania gabinetu koalicyjnego (wyższy odsetek niż w Europie Zachodniej).

Europa jako region międzynarodowy – charakterystyka geopolityczna

, chroniąc natomiast przed inwazją ludów spoza Europy, bezradnych wobec lepiej rozwiniętych technicznie (szczególnie w dziedzinie militarnej) i posiadających często silne floty państw europejskich. Politycznie Europa nigdy nie była zjednoczona.

Kwestia pokoju i bezpieczeństwa we współczesnej Europie

Należą do nich Pakt Północnoatlantycki, Unia Zachodnioeuropejska, Wspólnota Europejska, Rada Europy i różne instytucje oraz grupy subregionalne, jak np. Szczególną rolę odgrywała jednak Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE).

Spory terytorialne, narodowościowe, polityczne i religijne w Europie XX / XXI w.

Współczesne prawo międzynarodowe nie daje wyczerpującej definicji sporu międzynarodowego. Nie ma również dokładnie określonych kryteriów ich klasyfikacji. Spór jest wyrazem sprzeczności interesów między państwami. Ze wzgl. na podłoże i charakter rozróżnia się spory polityczne i prawne. Spory...

KBWE / OBWE i jej znaczenie dla bezpieczeństwa Europy

„Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w Europie” i zawarta w niej „Deklaracja zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między państwami”. na szczycie w Budapeszcie zmieniono nazwę KBWE na Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Europa Środkowa I Europa Środkowo-Wschodnia – Pojęcie i Rola w stosunkach międzynarodowych

Natomiast wyraźnie wyodrębniła się Europa Środkowo- Wschodnia (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja), które wyraźnie różnią się od Europy Wschodniej, lecz w znacznym stopniu ustępują cywilizacyjnie Europie Zachodniej.

Pojęcie i geneza integracji – procesy integracyjne w Europie po II wojnie

Celem procesu określanego „europeizacją” Europy jest więc: przywrócenie regionowi niezależności politycznej; podniesienie znaczenia Europy na arenie międzynarodowej; zapobieżenie niebezpieczeństwu wojny nuklearnej w Europie; podniesienia rangi gospodarczej regionu i dobrobytu jego mieszkańców; sprostanie wyzwaniom ekonomicznym, które niesie rozwój nowych centrów gospodarki światowej, np.

Karta Samorządu Teryt. Rady Europy - preambuła

w krajach Europy dla budowy Europy zjednoczonej w oparciu o zasady demokracji i decentralizacji - społ.

Działalność Rady Europy z siedzibą w Strassburgu w przedmiocie sam. teryt.

Istotne znaczenie dla samorządu terytorialnego w Europie ma fakt ustanowienia przez Radę Europy w dniu 5 października 1985 r.

Samorząd zawodowy w Europejskiej Karcie Sam. Teryt. Rady Europy

Art. 6 karty mówi o tym, że społeczności lok. powinny móc samodzielnie ustalać wew. strukturę administracyjną. Winni być zatrudniani pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych (umiejętności i kompetencja).

Zasady rekrutacji wyższych urzędników adm. publicznej w Europie

W każdym dziale adm. stawia się przed kandydatami do służby publicznej pewne wymagania formalne. Ich spełnienie jest koniecznym warunkiem umożliwiającym zatrudnienie.

Te wymagania formalne są mniejsze lub większe, w zależności od tego, o jaki dział adm. chodzi i o jakie stanowisko. Zazwyczaj stawia...

Wspólne cechy samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej

We wszystkich krajach Europy poszczególne szczeble samorządu nie tworzą układu hierarchicznego np.

Instytucje parabankowe w Polsce i wybranych krajach Europy

Instytucje parabankowe działają na rynku pośrednictwa finansowego, nie posiadając licencji bankowej, na mocy odrębnych przepisów. Najbardziej znane to Szkolne Kasy Oszczędnościowe (SKO) oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK). Tych ostatnich jest już ok. 500 i skupiają prawie 350 tys...

KRYZYS MIAST I POLITYKA ODNOWY (ŚWIAT, EUROPA, POLSKA). POLITYKA MIEJSKA

POLITYKA MIEJSKA - stosunkowo nowy obszar badań socjologii i aktywności w miastach. Po '90 roku. Przełom przywrócił autonomię miastom - aktywność endogeniczna. (reforma samorządu, nadanie miastom i gminom szerokich uprawnień).

Rola i znaczenie polityki miejskiej w okresie przemian ustrojowych - strategie...

RESTAURACJA I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH (USA, EUROPA, POLSKA)

USA - Program WZORCOWE MIASTA, ZASIEDLANIE MIAST - realizacja przy udziale władz publicznych. Lata międzywojenne - budowa mieszkań komunalnych, poprawa warunków mieszkaniowych ubogiej ludności miejskiej - blokowiska. Inne rozwiązania podejmowane przez HUD - zachęta do wykupywania mieszkań położonych w...

Azja - Krainy geograficzne

Morza

M. Karskie

M. Łaptiewów

M. Wschodniosybereyjskie

M. Czukockie

M. Ochockie

M. Żółte

M. Południowochińskie

M. Andamańskie

M. Arabskie

Przylądki i wyspy

Nowa Ziemia

Ziemia Północna

Przyl. Czeluskin

Przyl. Dieżniewa

Przyl. Arktyczny

Przyl. Kamau

W-y Nowosybirskie

W...

Azja - Japonia: Środowisko

Japonia składa się z około 3000 wysp , które tworzą długi łańcuch ciągnący się wzdłuż wschodnich wybrzeży Azji .

Azja - Japonia: Gospodarka

Jednak ostatnio ich towary muszą konkurować z artykułami produkowanymi w innych krajach azjatyckich , takich jak np.

Azja - Japonia: Ludność

Większość obecnych mieszkańców Japonii jest potomkami ludów , które przybyły tu przed tysiącami lat z kontynentu azjatyckiego .