Jakie znaczenie militarne i polityczne miała bitwa Wiedeńska w 1683roku dla Polski i Europy

 

Wojska Rzeczpospolitej na czele z hetmanem Janem III ruszyli na odsiecz Wiednia obleganego przez armię wielkiego wezyra Kara Mustafy. We wrześniu 1683 roku połączone wojska państw chrześcijańskich pokonały Turków co umożliwiło Hacburgom dalszą wojnę i odebranie Turcji Węgier i Siedmiogrodu. Jan III...

Państwo jako czynnik stymulujący powrót społeczeństwa obywatelskiego w Europie (po 1945 roku)

Szczególnie w Europie, w mniejszej mierze w Stanach Zjednoczonych,Opatrzono je mianem państwa dobrobytu, bo angażując się we wszystkie te działania, liberal-nodemokratyczne państwo rozszerzało zakres oddziaływania swych usług i przejmowało odpowiedzialność za dobrobyt kraju, w tym także za stały wzrost gospodarczy i społeczną integrację.

Procesy integracji społecznej w Europie jako przesłanki odradzania się społeczeństwa obywatelskiego (po 1945 roku).

Wysoki stopień społecznej integracji we wszystkich tych krajach był rezultatem oddziaływania powiązanych czynników. 

Po pierwsze rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszyła przemyślana polityka socjalna, dążąca do podwyższenia materialnego standardu życia i szans życiowych robotników. Wzrost produkcji...

Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

Kształtowanie wewnętrznych granic Europy

Norman Davies „Europa” - Europa nie jest samodzielnym kontynentem, lecz wypustkiem Azji - unikalność geograficzna istnieje pomiędzy Portugalią a Szwajcarią - Karol Wielki: Europa jako łacińska część kontynentów (istnieją krainy łacińskie i romańskie) - Leon IV: widział Europę jako łacińską „christiani” Europa – przez wieki przestrzeń kulturowa stworzona przez religię ...

Grecja jako korzenie cywilizacyjne dla Europy / filozofia / nauka / demokracja

umiejętność przemówień, poparcia swoich argumentów, wygrywanie debat politycznych - wpływ demokracji antycznej na dzieje Europy o demokracji zadecydowała jej bezpośredniość – wpływ jednostki na dzieje państwa - polis wyznaczało jedność polityczną, kulturalną i religijną wpływ dla Europy pod postacią pluralizmu politycznego, etnicznego i kulturowego - wykształcił się hellenistyczny sposób myślenia,

RADA EUROPY

Zostało powołana do życia na podstawie umowy londyńskiej z roku 1949r. Zadaniem Rady jest osiągniecie większej jedności miedzy członkami w celu zabezpieczenia i urzeczywistnienia ideałów i zasad ,które są wspólnym dziedzictwem oraz ułatwienie postępu gospodarczego i społecznego”

Działalność Rady...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

Utworzone zostało na podstawie umowy zawartej w Bangkoku w roku 1967.Założycielami były: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia. W roku 1984 przystąpiło Brunei. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji. Siedzibą...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - FRANCUSKA KOLONIZACJA AZJI PD - WSCH.

Podpisanie traktatu z Wietnamem (1787) dało Francji pierwsze uprawnienia handlowe. Napoleon III dążył jednak do penetracji Indochin. Wojna francusko-hiszpańska z Wietnamem była skutkiem zamordowania katolika Jose Maria Diaz. Pokój podpisano 05.06.1862 r. Francja uzyskała 3 prowincje z Sajgonem, a w Wietnamie...

Różnice w przewozach gałęziowych w UE oraz państwach Europy Środkowej

Najistotniejsze różnice występują w transporcie kolejowym: w krajach UE stanowi on około 8%, natomiast w krajach Europy Środkowej transport kolejowy to aż 80% całego transportu.

Partie polityczne w Europie Środkowo - Wschodniej – cechy modelowe

Partie EŚW powstają w momencie „kryzysu partii”(zanik podziałów socjopolitycznych, rola telewizji, kryzys ideologii, odpływ członków) na świecie co wiąże się z tym, że przyjmują od razu nową formę, nie mogąc wcześniej funkcjonować na starych warunkach. Partie EŚW musiały się zmierzyć z takimi...

Zmierzch czy też „nowe rozdanie” w historii Europy wg Jose Ortegi y Gasseta

„Najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej”.

Środki zapobiegające dekadencji Europy

Jeśli Europa będzie dalej, tak jak w ostatnich latach, podle wegetowała, zdemoralizowana brakiem dyscypliny i pozbawiona jakiegokolwiek nowego programu życia, to jak będzie się mogła oprzeć zaraźliwemu urokowi tak wspaniałego przedsięwzięcia?

Rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

W Europie Środkowej i Wschodniej można wyodrębnić cztery takie bieguny: socjalistyczny (umiarkowanej lewicy); konserwatywno-chrześcijańsko-demokratyczny; liberalny; radykalny (reprezentowany przez ortodoksyjną lewicę komunistycznąi/lub ekstremalną prawicę).

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Kształcenie kadr w Europie

Odbywa sie przede wszystkim na uczelniach wyższych są to m.in.:

Francja- państwowa szkoła administracji ENA

Niemcy- wyższa szkoła nauk administracyjnych Speyer

W. Brytania- szkoła administracji państwowej CSC

Polska- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

W Polsce rekrutacja do...

Ogólna charakterystyka ekonomiczna, społeczna, kulturowa państw regionu Europy Środkowej

Geneza powstanie poszeczegolnych państw regionu- klasyfikacja: państwa, ktore zrodziły sie w sredniowieczu: buł, chor, Serbia i Cz, Czechy, L, Pol, Ros, Węgry państwa powstałe w wyniku rozpadu Imperium Osmańskiego; Alb, Rum panstwa powstale w wyniku rozpadu Imperium Romanowych: E, Ł państwa powstałe w wyniku rozpadu socjalistycznych federacji: Czechsł: Słowacja Jugosławii: B i Herceg, Maced, Słowenia ZSRR: Mołdowa i ...

Przyczyny procesu demokratyzacji w krajach Europy Śr i Wsch

L. Morlino definiuje przejście do demokratyzacji jako okres pośredni między ustrojem niedemokratycznym a utrwaleniem demokracji. Jest to okres instytucjonalnych fluktuacji i niepewności, w czasie które nastepuje konfrontacja interesow, programów, i politycznych strategii rozżnych aktorow politycznych...

Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

WYBORY PARLAMENTARNE – nie za bardzo wiem co tu wchodzi, będzie więc tak skąpo garść ogólności i technikaliów (szczegóły w następnym punkcie)

A. ogólności: G.P. Lewis wyodrębnił 4 fazy rywalizacji wyborczej w EŚW.

Pierwsza: wybory otwierające, druga: proces dezintegracji frontów antykomunistycznych...

CHARAKTERYSTYKA RYNKU WYBORCZEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ.ROZMIAR I OTWARTOŚĆ RYNKU WYBORCZEGO

A. ROZMIAR - Generalnie następuje tendencja zmniejszania rozmiaru (czyli ilości partii na arenie parlamentarnej – Węgry ’90 i ’94 – 7, obecnie 4; Czechy – z 8 do 5, Serbia, Albania etc.).

Duży rynek (przeciętnie więcej niż 7 reprezentowanych w parlamencie partii): Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja...