Europa i Azja

Czytaj Dalej

Warunki naturalne Europy i Azji, ich wpływ na osadnictwo

Azja leży we wszystkich pasach klimatycznych półkuli północnej: równikowym na południowym-wschodzie, zwrotnikowym i podzwrotnikowym na południu, umiarkowanym oraz podbiegunowym na krańcach północnych; obszary południowej i południowo-wschodniej Azji mają klimat monsunowy z suchą zimą i opadami w lecie (ponad 1000 mm, w Ćerapundźi, w Indiach, najwyższe opady na Ziemi 11 000 mm rocznie); w południowo-zachodniej Azji poza ...

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Europa poznawała u Mickiewicza swego wielkiego przywódcę i orędownika sprawy wolności. Przez 5 lat była ona trybuną uciskanych ludów całej Europy.

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

- Jean Jacques Rousseau - prekursor romantyzmu francuskiego, autor romansu "Nowa Heloiza", zwolennik idei powrotu do natury, idei demokratycznych i kultu uczucia - Germaine de Staael - poetka rewolucyjna, wrogo odnosząca się do cesarstwa Napoleona i z tego powodu emigrowała do Szwajcarii; podróżowała po całej Europie - "O Niemczech" , "O literaturze i jej powiązaniach z instytucjami społecznymi"; podzieliła literaturę europejską na : lit.

Umysłowe odrodzenie Europy

Przez jakiś czas, za Wielkiego Chana, cała Azja i zachodnia Europa były w bliskim ze sobą kontakcie; wszystkie drogi były otwarte i przedstawiciele wszystkich narodów gościli na karakorumskim dworze.

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

Wyznaczono Kozakom nowe ziemie w Azji. W ciągu dwóch lub trzech stuleci od czasów Dżyngisa i Tamerlana, Azja  środkowa nie tylko zrezygnowała z władzy nad światem, ale doszła do zupełnej niemocy politycznej.

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

W drugiej połowie stulecia Europa weszła w nowy okres wojen. W 1870 wybuchła długo zapowiadana walka Francji i Prus o hegemonię w Europie.

Europejczycy w Azji a Japonia

Japończycy zadali kłam przekonaniu,  że Azja nie może nigdy dorównać Europie. Inwazja europejska w Azji dobiegła kresu; Europa zaczęła cofać swe macki.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

W końcu znaczna część Europy była w stanie oblężenia, narażona na nocne napady. Atoli w początkach 1918 większość Europy znajdowała się w stanie umiarkowanego i uregulowanego głodu.

AZJA – PROBLEMY POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA - Zakończenie

Współpraca regionalna i uczestnictwo państw azjatyckich w porozumieniach globalnych nie jest tak rozwinięta jak w Europie. Azji funkcjonuje ASEAN (Association of South East Asian Nations - Stowarzyszenie Narodów Azji Płd.

POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

Już w latach 2 wojny światowej wiedziano że pokój na świecie ściśle wiąże się z rozwiązaniem problemu niemieckiego. Powojenna historia Niemiec została przede wszystkim podyktowana obradami koalicji antyhitlerowskiej w Jałcie (4.02 1945r) i Poczdamie (17.07-2.08 1945r) . W Jałcie postanowiono, że...

PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Honeckera znajdujemy istotny fragment „Państwa uczestniczące uważają wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich jak również granice wszystkich państw w Europie i dlatego będą powstrzymywać się teraz i w przyszłości od zamachów na te granice.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

Obejmowały zagadnienia współpracy naukowo-technicznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa w Europie, współpracy humanitarnej i inne.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa są częścią składową środków , które zmiejszą ryzyko niespodziewanej napaści , powodują zmniejszenie niepewności i nieufności wynikającej z braku wiedzy co do intencji partnerów , a także eliminują żródła napięć i poczucie zagrożenia Idea tworzenia...

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

Znaczenie skutków realizacji postanowień CFE i stosowania nowego zestawu ŚBZB, co zaowocowało większą przejrzystością i wzrostem zaufania w Europie, potwierdziły państwa procesu KBWE w Paryskiej Karcie Nowej Europy z 21 XI 1990r.

Romantyzm w Europie

Głosi ideę wolności, ostro krytykuje stosunki panujące w ówczesnej Europie.

Średniowiecze w Europie

 

- nazwa polska jest tłumaczeniem łacińskiej nazwy media tempora (wieki średnie) - nazwa wprowadzona przez twórców renesansu

- styl romański w architekturze

- budynki proste, racjonalnie rozplanowane, zwykle zaokrąglone, o grubych murach, łatwo uchwytnych proporcjach, często z kolumnami

- surowość...

Renesans w Europie

Najwybitniejszymi prekursorami i przedstawicielami Odrodzenia w Europie byli ; Dante , Petrarca - poeci włoscy Leonardo da Vinci – malarz , lekarz , konstruktor Michał Anioł Buonarotti – malarz i rzeżbiarz Gutenberg – wynalazca druku a także Erazm z Rotterdamu i Wiliam Szekspir .