Europa Zachodnia

Europa Zachodnia

Czytaj Dalej

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych europy środkowej i zachodniej doby Średniowiecza

Feudalizm jako ustrój społeczno-polityczny, ukształtował się w średniowieczu, w klasycznej postaci występujący w Europie Zachodniej, szczególnie we Francji w X-XIII w. Najazdy mongolskie zwróciło też uwagę Europy Zachodniej na często zapominany do tego czasu wschód kontynentu.

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Początki integracji gospodarczej Europy Zachodniej

  Proces gospodarczej integracji Europy Zachodniej stanowił część wielo­płaszczyznowych zmian, zachodzących w zachodniej części kontynentu.

Polacy w walkach o Zachodnią Europę

, w zaopatrywaniu w sprzęt wojenny ruchu oporu w krajach okupowanych Europy w latach 1942-1945, w walkach nad Afryką i Włochami w okresie 1943-1945, w tzw. na lotnisku w Northolt, usytuowanym na zachodnim przedmieściu Londynu.

Sytuacja polityczna w Europie Zachodniej w latach 1945 - 1947

Benelux  - zawarcie między Luksemburgiem, Belgią i Holandią ścisłej unii gospodarczej – zwanej Beneluxem – jako całość mogła odgrywać znaczną gospodarczą i polityczną rolę w zachodniej europie.

Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej

Jednak typ współcześnie nam znanej wielo wydziałowej uczelni wyższej powstał dopiero w średniowiecznej Europie zachodniej. Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej, praca zbiorowa pod red.

JAN PAWEŁ II I EUROPA ZACHODNIA. PONAD SEKULARYZACJĄ - Jean-Dominique Durand

w Santiago de Compostela, ukazuje jego wizję Europy, przede wszystkim Zachodniej, skoncentrowaną wokół czterech fundamentalnych idei: - Kryzys Europy: kryzys pamięci chrześcijańskiej, wartości, sekularyzacji, którymnależy bez obaw stawić czoła.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - RFN w dobie Adenauera

RFN weszła do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, niebawem stalą się też pełnoprawnym członkiem Rady Europy. mocarstwa zachodnie oświad­czyły, że zakończono stan wojny A Niemcami.

Dechrystianizacja Europy Zachodniej

Kościół w krajach Europy Zachodniej miał bardzo zróżnicowane oblicze. Państwa Europy Zachodniej, z wyjątkiem Danii, Norwegii, Szwajcarii i Szwecji, utrzymywały swoje ambasadyprzy Watykanie.

Skutki wojny wietnamskiej dla Europy Zachodniej i zimnej wojny

Ale to nie Europa Zachodnia więc pomijam to… KWBG. Jednak Europa miała swoje problemy, główne znaczenie wojna miała dla USA.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Dwie alternatywy dla Europy

Model ten charakteryzowała rosnąca militaryzacja wszystkich dziedzin życia, podporządkowanie celom wojskowym strategii rozwoju gospodarczego, rosnące lekceważenie elementarnych potrzeb społecznych, dążenie do zniewolenia społeczeństwa poprzez likwidację prywat­nej własności środków produkcji i ograniczenie możliwości uzyskania majątku osobistego, łączące się z brutalnymi ekspropriacjami, wysiedleniami i wywózkami, złamanie oporu wsi na drodze zniszczenia ...

Rechrystianizacja Europy Zachodniej

We Francji i w innych krajach Europy Zachodniej, obok procesu dechrystianizacji i okresowo silnej kontestacjiczęści duchowieństwa i katolików, nawet integrystycznego, a jak się później okazało schizmatyckiegoruchu arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, występował proces soborowej odnowy katolicyzmu, w tymteż świadome działanie na rzecz rechrystianizacji Europy, jako wspólne zadanie katolików i ewangelików.

Reformacja. Reforma kościoła katolickiego w Polsce na tle walk religijnych w Europie Zachodniej

wszyscy chrześcijanie w Europie Zachodniej należeli do kościoła katolickiego, którego głową był papież. Okres ten, w którym rozgorzały w Europie straszliwe wojny religijne i prześladowania, nazywamy czasami kontrreformacji.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Traktaty paryskie

Zdecydowano o zakończeniu obowiązywa­nia statutu okupacyjnego RFN, zaproszeniu RFN i Włoch do udziału w Unii Zachodniej (przemianowanej odtąd na Unię Zachodnioeuropejską), a RFN także do NATO.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Układ Warszawski

radziecki plan przewidujący nor­malizację statusu Berlina Zachodniego (zmierzający praktycznie do wchłonięcia miasta przez NRD) spowodował zaostrzenie stosunków międzymocarstwowych.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - „Finlandyzacja" Finlandii

Neutralność kraju poz­woliła jednak na zapewnienie mu bardzo szybkiego rozwoju gospodarczego, w wyniku którego już w latach 70-tych znalazł się on w czołówce uprzemysło­wionych państw Europy Zachodniej.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Ku Europejskiej Wspólnocie Obronnej

Równocześnie kanclerz Adenauer kwestionował przynależność Ziem Zachodnich do Polski. trwały przygotowania do ściślejszego powiązania RFN z so­juszem zachodnim.

Kształtowanie się układu kapitalistycznego w europie zachodniej (XVI w. – poł. XVIII w.).

dokonywał się na fali uwłaszczeniowej, a w Europie zach. Przyczyny: - przyczyna osobista – brak zgody papieża na jego rozwód z Katarzyną Aragońską, - wpływ szerzącego się w Europie luteranizmu Henryk VIII sam stał się głową kościoła anglikańskiego, a zarazem dysponentem ogromnych dóbr kościelnych.

Wspólne cechy samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej

W krajach zachodnich mamy do czynienia z ciągłymi reformami administracji terytorialnej, wynika to z kryzysu, jaki przeżywa administracja lokalna.

Rewolucja 1968 r. w Europie Zachodniej i USA

Dudchke – przywódca zachodnioberlińskiego SDS. POLSKA Z krajów socjalistycznych w Europie wystąpienia objęły właściwie tylko Polskę.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Wielka Brytania

  Niełatwe były też lata powojenne w Europie Zachodniej.