Eucharystia

Czytaj Dalej

Eucharystia sakramentem inkluzywnym czy ekskluzywnym?

Dlatego sprawowanie Eucharystii przez samego kapłana stanowi sytuację nadzwyczajną i na podstawie powyższego prawodawstwa odprawianie Eucharystii przez samego kapłana bez słusznej i uzasadnionej przyczyny nieobecności wiernych jest nadużyciem.

Eucharystia

Teologia eucharystii interpretuje i uzasadnia dokładnie związek egzystencji wiary Kościoła i sprawowania eucharystii tu spotykają się wewnętrzne przesłanka i konkretny kształt bycie chrześcijaninem w jedyny swoim rodzaju sposób eucharystii jest ogniskową, chrześcijańsko - kościelnej egzystencji.

Formy wczesnokościelnej celebracji eucharystii

Podczas żydowskich uczt zostały połączone i celebrowane jako właściwa „Eucharystia” przed agapo (właściwy posiłek) albo na zakończenie.

Aktualny stan badań nad najstarszą tradycją eucharystii

roku 40 zastał nie tylko praktykę regularnego celebrowania eucharystii, lecz także w pisaniu tej regularnej praktyki w samej relacji o ustanowienie eucharystii.

RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Jedność ofiary Chrystusowej

Samoofiarowanie się, które dokonuje się w ofierze Eucharystii odbywa się w dwóch kierunkach: Ojciec daje nam swego Syna Ofiara dokonuje się od Syna ku nam Człowiek żywo uczestniczący w celebracji Eucharystii powinien wejść w ten ruch, miłościwe zwrócenie się Boga ku wszystkim ludziom, ponieważ celebracja Eucharystii wpływa na zaangażowanie naszego życia, talentów itp.

Eucharystia

Jako posiłek Eucharystia (Dz 2,46; DH 847) sprawia, że jesteśmy gośćmi na Bożej uczcie, i wyraża naszą najgłębszą jedność z Kościołem. Jako ofiara i posiłek Eucharystia jest skutecznym symbolem poświęcenia samego siebie na służbę innym, do której wszyscy chrześcijanie są powołani.

Eucharystia adorowana

Ostatni z nich, w Budapeszcie (1938), zwrócił uwagę opiniiświatowej swoim hasłem (Eucharystia więzią miłości), wymownym wobec zagrożenia wojną światową. Wychodziło wiele eucharystycznych czasopism, by szerzyć kult Eucharystii, zachęcać do częstej komuniii do adoracji.

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - Transsignifikacja

W zakresie tradycyjnych pojęć rzeczywiście nie wystarczy mówić o transsignifikacji ale jeśli znak w relacji uważa się, za bycie rozstrzygające ponieważ „realność ducha” poznanie osobowości relacji interpersonalności dominuje nad realnością zwykłej obecności i materialności wówczas można mówić o transsignifikacji w eucharystii to jest o rzeczywistej bytowej przemianie wydarzenia uczty oraz występującego w niej pokarmu, który z ...

Jezus ziemski i początki Eucharystii

Celebracja Eucharystii przez pierwotną wspólnotę jest zakorzeniona w często sprawowanych ucztach ziemskiego Jezusa z uczestnikami z różnych warstw społ.

Problem najstarszego przekazu Eucharystii

Wiadomo, że z czterech przekazów o ustanowieniu Eucharystii, które opowiadają o Ostatniej Uczcie Mk 14,22-25; Mt 26,26-29; Łk 22,17-20; 1Kor 11, 23-26. Dlatego mówi się o Markowym i Pawłowym typie opowiadania o ustanowieniu Eucharystii.

Ofiarny charakter Eucharystii - Nowotestamentowe pojęcia ofiary – „samoofiarowanie się”

Jeśli zatem mówi się o ofierze na krzyżu, albo w Eucharystii, to idzie o to, aby uznać ofiarowanie idące od Boga ku nam, przyjąć je i za nie dziękować. W takim wydarzeniu pozwala nam uczestniczyć Eucharystia.

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - osobowa obecność w „realnym znaku”

W zasadniczych słowach relacji o ustanowieniu eucharystii idzie zatem nie o obecność „składowych części” Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, nie o określenie „przedmiotów” lecz o opisanie samego Jezusa Chrystusa, Jego osobowej miłości, która w jego życiu i śmierci przybrała dla nas historyczną uchwytność i cielesność.

Ofiarny charakter Eucharystii - Kontrowersyjna „ofiara” Mszy Świętej

Relację Eucharystii do krzyża określili nast. Eucharystia przedstawia (reprezentuje), upamiętnia w sensie pełnego, biblijnego pojęcia pamiątki i udziela (aplikuje) tu i teraz celebrującej wspólnocie wydarzenia krzyża.

RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Zwrócenie uwagi na problem istnienia siebie nawzajem

Każda tendencja do izolowania, dzielenia obecności Chrystusa w sprawowanych świętych czynnościach sprzeciwia się właściwemu wspólnototwórczemu rozumieniu Eucharystii jako uczty braterskiej wprowadzającej w sposób egzystencji Chrystusa i czyniącej uczestników wspólnym ciałem (nie jest najistotniejsze przeistoczenie, ale zjednoczenie).

EUCHARYSTIA - DZIEJE PROBLEMATYKI

omawiano w ramach działalności komisji interkon-fesyjnych (-> eucharystia VI). Bieda, Eucharystia, SWP 480490; R.

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - jakimi słowami można określić tę osobową obecność

Średniowiecze włożyło wiele wysiłku aby opisać Eucharystię odpowiednimi pojęciami, a w dużej mierze posługiwało się pojęciami filozofii Arystotelowskiej, jest czymś nie możliwym opisanie osobowej relacji wspólnoty miłości przy pomocy substancji przypadłości.

Można sugerować, aby zamiast „...

RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Communio Ciała Chrystusa w pełnym tego słowa znaczeniu we Mszy Świętej

Obecność Chrystusa w Eucharystii rodzi jedność wspólnoty, zaś braterska uczta jest przyjęciem daru Jego przyjścia i obecności.

EUCHARYSTIA - PODSTAWY BIBLIJNE

Giblet, Eucharystia w „Ewangelii świętego Jana" (J 6), Conc 4(1968) 568-574; F.

EUCHARYSTIA - DOKTRYNA KATOLICKA

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus, Kapłan na wieki (Ps 109,4), jako wyraz swej miłości (J 13,1) ustanowił ofiarę, którą dopełnił w sposób krwawy na krzyżu; swe Ciało i Krew, ofiarowane Bogu pod postaciami chleba i wina, podał uczniom, nakazując im i ich następcom składać Bogu (-> eucharystia I); w ofierze tej, będącej „prawdziwym i istotnym ofiarowaniem", to samo, co Chrystus uczynił ofiarowując się na krzyżu jako hostia (KL 6,47), czyni ...

EUCHARYSTIA - DOKTRYNA PRAWOSŁAWNA

dialog międzywyznaniowy (-»• eucharystia II C), w którym podkreśla się ścisły związek między e.