Parmenides - etyka

Parmenides urodził się w Elei i tam mieszkał. Żył około 500 r.p.n.e, współcześnie z Heraklitem. Był uczniem Ksenofanesa. Koło 480-470 r.p.n.e. napisał swoje największe dzieło filozoficzne. Było ono wierszowane. Parmenides zajmował się przede wszystkim teorią bytu. Jego teoria polegała na tezie: „Trzeba z konieczności powiedzieć i myśleć, że tylko to, co jest, istnieje. Bo byt jest, a niebytu nie ma”. Z tej prostej tezy wywnioskował wszystkie cechy bytu.

Test z etyki

1. Zdefiniuj akt wewnętrznie zły: a) Zło tkwi w podmiocie b) Zamierzony przez wolę, jako zły c) Zło tkwi w przedmiocie!!!!! 2. W czym fundamentalnie wola poszukuje uprawomocnienia swoich intencji działania? a) W wartościach !!!! b) W sumieniu c) W normach etycznych 3. Od kogo pochodzi: ?Nie chcę zła, które czynię, chcę dobra, którego nie czynię?? a) Św. Jan b) Św. Mateusz c) Św. Paweł!!!!! 4. Odpowiedzialność moralna wiąże ze sobą: a) Dobro i ...

Cierpienie Jana Pawła II a etyka mediów

„Ojciec Święty, który pierwszy oglądał mecz piłki nożnej na stadionie, który pierwszy oglądał koncert rockowy, bo to nie tylko te wielkie, takie religijne, poważne wydarzenia, ale również te zwykłe, ludzkie, proste gesty, które nam pokazywał, myślę, że teraz jest pierwszym Papieżem, który pokazuje ogrom cierpienia ludzkiego, ogrom choroby - powiedział ks. Rafał Szejka” w "Sygnałach Dnia". Czym jest obecność starego, schorowanego Papieża w mediach? Czy media ...

Pojęcie szczęścia w etyce zawodu.

W kwietniu 1980 r. zmarł polski historyk filozof prof. Władysław Tatarkiewicz. Był on profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, historykiem sztuki, autorem m.in. ?Historii filozofii?, ?Historii estetyki? i traktatu ?O szczęściu?, na podstawie którego chciałabym napisać czym jest szczęście, jak można je różnie definiować. Są różne typy szczęścia. Ktoś je odczuwa kiedy jest z najbliższymi, ktoś kiedy jest samotny. Dla jednych szczęściem są pieniądze, ale dla innych ...

Współczesne problemy filozofii i etyki

Filozofia jest nauką, która daje pogląd na świat. Jej zakres musi więc być najobszerniejszy i najogólniejszy ze wszystkich. przedmiot filozofii ulega przemianom, w miarę jak przemianom ulega pojęcie tego co dla ludzkości najważniejsze i najcenniejsze, przedmiotami filozofii bywały: przyroda, religia, normy moralne, psychologia… Filozofia europejska- początek VI wiek przed naszą erą. W tym czasie zaistniały dwie wielkie ery: starożytna i chrześcijańska. Nie mam między ...

Etyka zawodowa- ściąga

Światopogląd to rezultat rozmaitych wpływów i czynników. Jest to zbiór sądów, wypowiadających coś o świecie oraz norm regulujących postępowanie człowieka. Myślicielem, który wprowadził pojęcie światopoglądu (Weltanschauung) do obiegu filozoficznego był Wilhelm Dilthey. Odnosi się nie do poglądu dotyczącego jakiegoś wycinka rzeczywistości, lecz do ujęcia całościowego orzekającego się o uniwersum możliwych oraz istniejących rzeczy i zjawisk, łącznie z ...

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Filozofia jest nauką, która daje pogląd na świat. Jej zakres musi więc być najobszerniejszy i najogólniejszy ze wszystkich. przedmiot filozofii ulega przemianom, w miarę jak przemianom ulega pojęcie tego co dla ludzkości najważniejsze i najcenniejsze, przedmiotami filozofii bywały: przyroda, religia, normy moralne, psychologia… Filozofia europejska- początek VI wiek przed naszą erą. W tym czasie zaistniały dwie wielkie ery: starożytna i chrześcijańska. Nie mam między ...

Etyka biznesu - podstawy, krótko

1.Aksjologiczno- sprawnościowe uzasadnienie reguł moralnych w działalności gospodarczej. Uzasadnienie aksjologiczne to odwoływanie się do pewnych reguł moralnych. Uzasadnienie sprawnościowe to wykazanie, że postępowanie etyczne przynosi największą korzyść. W przypadku przedsiębiorstw mówi się, że przedsiębiorstwo najlepiej zabezpiecza swój interes dbając o dobro publiczne i kształtując swoje stosunki z innymi na relacji ZAUFANIA. Zaufanie do firmy- jest to ...

Etyka

Fair Division of Medical Means. The problem of priorities in medicine. Taking into account the main tasks of contemporary medicine, we should consider two definitions: according to one doctor: The main tasks of a doctor is to further enable his patients to use harmful pleasures of life such as smoking, drinking alcohol, overeating but not allowing them to die sooner than it is necessary; WHO definition is as following: Health is the state of feeling excellent physically, mentally and ...

ETYKA GLOBALNA

Współczesna tendencja w refleksji etycznej, doty­cząca przyszłości rodzaju ludzkiego i strategii rozwoju życia społecznego w wymiarze światowym (global­nym). Głównym jej postulatem jest Wprowadzenie zasad —> humanizmu i -» solidarności jako norm regulują­cych współżycie międzynarodowych społeczności...

ETYKA RELIGIJNA

Zróżnicowa­ny, co do wielkości i rangi, element części doktrynalnej każdej religii, będący w ścisłym związku z treścią elementów pozostałych, w szczegól­ności teorii —> absolutu. Efektem tego związku jest sakralny charakter treści moralnych. Normom moralnym przy­pisuje się nadprzyrodzony rodowód...

ETYKA UMIARU

Określenie ety­cznej koncepcji normatywnej, która regułą postępowania czyni unikanie skrajności. Często warunkuje ona zdolność takiego postępowania od posiadania (przez działający pod­miot) cnoty umiaru, a tym samym nawołuje do jej kształtowania, rozwi­jania, umacniania itp. Postulat umiaru wystąpił...

ETYKA ZAWODOWA

Zespół norm i ocen moralnych związanych z peł­nieniem określonej funkcji zawodo­wej i uznanych oficjalnie za obowiązujące w danym środowisku zawo­dowym. Powinności (obowiązki) mo­ralne przedstawicieli wielu zawodów wyznaczone są przez —> kodeksy zawierające uporządkowany zestaw norm (zakazy, nakazy...

Muzyka a etyka

Kada z podanych skal miała w swiadomosci Greków własny etos (cthos}, własny wyraz.Skale czesto zwiazane były z charakterem muzyki. Grecy znali te chrornaty-ke, a nawetcwierctonowosc, która okreslali (nieco inaczej ni my dzisiaj) mianem enharinoniki.

Charakterystyczne, że pojawienie sie tych odmian...