Zbigniew Szawarski– „Rozmowy o etyce”.WSiP Warszawa 1987 - recenzja

Przypadek Sokratesa stanowi wyrazistą ilustrację pewnego rozwiązania jednego z najtrudniejszych teoretycznych problemów etyki, mianowicie kwestii granic naszej lojalności wobec prawa. Jest to najpiękniejsze, najbardziej zwięzłe i najbardziej przekonujące sformułowanie wszelkiej etyki humanistycznej.

ETYKA AKSJOLOGICZNA

aksios = wartościowy, cenny, godny) Stanowisko głoszące, że pierwotnym pojęciem etyki nie jest pojęcie obo­wiązku bądź słuszności (—» etyka deontologiczna, —> deontologizm), lecz pojęcie wartości.

ETYKA NIEZALEŻNA

, obok koncepcji —> zmysłu moralnego i programu etyki bez sank­cji i powinności Rousseau i Guyau, jest etyka „spolegliwego opiekuna" Kotarbińskiego, wg której działanie człowieka sankcjonowane jest wyłą­cznie przez, tożsame dla wszystkich członków społeczności ludzkiej, su­mienie, nakazujące oceniać czyny mo­ralne jako haniebne lub czcigodne.

ETYKA OPISOWA

Trzeci (obok —> etyki normatywnej i —> metaetyki) dział —>etyki, zwany czasem —> etologią. uważa się także historię systemów i —> kie­runków etycznych, która jest upra­wiana głównie jednak w ramach hi­storii etyki normatywnej.

REKLAMA W SŁUŻBIE PUBLIC RELATIONS - REKLAMA A ETYKA

Dlatego branża reklamowa zaproponowała stworzenie kodeksu etyki w jasny sposób definiującego zasady, którym winnaodpowiadać działalność reklamowa.

Aksjologiczne problemy etyki: wolność.

: Zarys etyki szczegółowej.          Murray Newton Rothbard: Etyka wolności.

ETYKA REKLAMY

Istnieje też wie­le publikacji poświęconych etyce reklamowej, istnieją wyodrębnione z całości etyki biznesu kodeksy etyki reklamy oraz wyspecjalizowane instytucje zajmujące się tym za­gadnieniem, stojące na straży uczciwej reklamy, usiłujące przeciwdziałać reklamie nie­rzetelnej.

Poezja kabaretowa - Między etyką a ideologią

Z kolei wymiar ideologiczny wspierał etykę: jej abstrakcyjne normyznajdowały potwierdzenie w realiach znanych odbiorcy. Inne antymieszczańskie wiersze Tuwima świadczą o przewadze etyki nad ideologią.

Etyka przekonań a etyka odpowiedzialności w koncepcji M. Webera

Etyka przekonań ; oparta na emocjach, dobre intencje dają złe owoce, polityk nie beirdze odpowiedzialności za skutki swych działań pozostawiając je Bogu. Etyka odpowiedzialności: najważniejsze jest poczucie odpowiedzialności za swoje działanie i jego skutki.

PROBLEMATYKA ETYKI

Są bowiem pewne tematy, które - z punktu widzenia filozofii moralności -przebiegają niejako w poprzek działów i zagadnień wyróżnianych tradycyjnie w ramach etyki szczegółowej.

ETYKA

- Etyka natomiast to nauka, której celem jest dochodzić źródeł powstawania moralności, badać efekty jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukać podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby by się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych.

Etyka w marketingu

Etyka w marketingu Etyka w marketingu skupia się na sferze moralnej interesów przedsiębiorstwa, poddając je ocenie według norm obowiązujących w danym państwie.

Etyka w sprawozdawczości finansowej

Charakterystyka Etyka w sprawozdawczości finansowej - słowo etyka odnosi się do zasad postępowania przedkładających służbę wyższemu dobru ponad dbałość o własny interes.

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Dyscypliny filozoficzne i ich problematyka (metafizyka/ ontologia, epistemologia, etyka, estetyka, logika, antropologia filozoficzna, aksjologia) Filozofia to nauka o całym świecie i całej wiedzy zajmuje się wszystkim co istnieje, np.

Sprecyzowanie podstawowych zasad etyki branży ochrony osób i mienia.

Najbardziej fundamentalną zasadą etyki zapewne jest zasada poszanowania życia i zdrowia człowieka. Na podstawie dotychczasowych rozważań można określić podstawowe cele etyki zawodowej, jej społeczne funkcje i przydatność.

ORGANIZACYJNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS - ETYKA W DZIAŁANIACH PUBLIC RELATIONS

W Polsce jest tokodeks etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations przyjęty na II Kongresie PSPR w 1996 roku. Dlatego w szczególny sposób pracowników public relations obowiązuje etyka zawodowa.

Teologia moralna i powrót etyki

A że normy moralne były potrzebne każdej społeczności, propagowano własne systemyetyki, jak w Polsce etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego czy etyka marksistowska.

ETYKA KUPIECKA.

Zasady etyki kupieckiej są także po­mieszczone w dokumentach prawnych, np. Toteż do tej grupy są od­noszone wszystkie podstawowe zasady etyki biznesu.

Kodeks etyki menadżera

W działalności menedżerskiej nie należy nadużywać swych wpływów i stosować środków nacisku niezgodnych z etyką.

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria sprawności moralnych (aretologia)

Ten dział - o ile jest szczegółowo rozbudowany - nazywany bywa etyką szczegółową i jest kontynuacją działu poprzedniego. i głównie) Tomasz z Akwinu; pojęcie cnoty w etyce współczesnej odnowił M.