PROBLEMATYKA ETYKI - Etyka specjalna

Tutaj mieściłyby się takie działy, jak etyka zdrowia (i uprawiania sportów), etyka  życia seksualnego, etyka  życia rodzinnego, etyka pracy (i uprawiania zawodów), etyka twórczości, etyka  życia gospodarczego (działalności gospodar-czej), etyka rozrywki i zabawy, etyka walki, etyka państwa (obywatelska) i relacji międzynarodowych itp.

Paradygmat etyki biznesu w polskich przedsiębiorstwach

Współczesne nurty etyki - personalizm chrześcijański - respektowanie praw człowieka - aktywizm jako naturalna cecha człowieka - prawdy moralne i wartości religijne jako powszechny paradygmat ładu gospodarczego uniwersalizm praw człowieka, wspólne minimum etycznych pojęć jako wspólnota losu ludzkiego - teleologiczne ujęcie etyki biznesu etyka jako funkcjonalny instrument działalności gospodarczej przyzwoitość i uczciwość w działaniach ...

Etyka biznesu.

Etyka w biznesie rozważa zagadnienie o fundamentalnym znaczeniu dla samej etyki i dla samego biznesu, a mianowicie zagadnienie ewentualnego ponoszenia odpowiedzialności moralnej przez spółki prawa handlowego oraz przez jednostki w niej działające.

Etyka w biznesie.

: Zwolennicy wystarczalności etyki ogólnej: Etyki szczegółowe w tym etyka biznesu są objawem kryzysu moralności poszukiwane środków zastępczych przez zdemoralizowane społeczeństwo, które odwróciło się od tradycyjnych moralności, ponadto hasło „ethics pays” jest mechantylne czyli nie chodzi w nim o etykę ale o zrobienie na niej interesu Etyka biznesu nie przeciwstawia się etyce ogólnej, uzupełnia ją tylko w wymiarze ...

EMPIRYZM - W ETYCE

i uznawania twierdzeń etycznych oraz postulującym konieczność jej oparcia na doświadczeniu dla zapewnienia statusu nauki realnej (empiryczno--indukcyjnej); zakłada doświadczenie (przeżycia wartościujące) jako instancję recepcyjną bezpośrednich danych, bazę znaczeniową pojęć oraz instancję kontrolną sądów z dziedziny moralności, uważając je za jedyne źródło obiektywnej wiedzy etycznej i jedyne kryterium gwarantujące jej przedmiotową wartość poznawczą; ...

Etyka w biznesie

Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje etyki ogólnej, które wyznaczają różne nurty etyki biznesu. Drugim nurtem etyki ogólnej, który znacząco wpływa na etykę biznesu jest etyka aksjologiczna, czyli etyka wartości interesów.

Ekologia a etyka

Etyką ekologiczną jest w tym sensie etyka poszanowania życia, a w mniejszym stopniu etyka skoncentrowana na zwierzętach.

Globalny kodeks etyki w turystyce

Uczestnicy mogą wybrać odpowiednią dla siebie formę spośród niżej wymienionych: • Wyrażenie swojej formalnej akceptacji i poparcia dla Kodeksu Etyki, • Wprowadzanie zasad Kodeksu Etyki do aktów prawnych, albo wykorzystywanie ich jako podstawę przy wprowadzaniu przepisów krajowych, • Włączenie istotnych postanowień Kodeksu Etyki do uregulowań umownych, • Odnoszenie się do postanowień Kodeksu Etyki w swych własnych kodeksach lub ...

ETYKA

Kierunki, które akceptują istnienie obiektywnego i absolutnego po­rządku moralnego, określa się jako kierun­ki etyki absolutystycznej (niekie­dy też zwanej etyką absolutną); kierunki, według których normy i oceny moralne ma­ją charakter zmienny i względny, czyli zrelatywizowany do danej epoki, grupy społe­cznej (klasa, naród) czy kręgu kulturowego (moralność pierwotna, żydowska, islamiczna, chrześcijańska), tworzą grupę ...

Etyka życia gospodarczego

Etyka życia gospodarczego Prekursorem był Arystoteles łączący etykę z polityką.

Etyka polska w dobie oświecenia

Etykę dzielił na dwie zasadnicze części, których po kolei i stopniowo radzi uczyć: „Na dwie się etyka dzieli części: generalna i partykularna. Etyka generalna zajmowała się szczęściem, dobrem i złem, powinnościami, a etyki szczegółowe obejmowały u Bielińskiego zagadnienia prawa i polityki.

Etyka biznesu

Etyka biznesu jest zarówno częścią etyki preskryptywnej (normatywnej) ustalającej normy postępowania, zalecającej pewne zachowania, jak i etyki deskryptywnej opisującej moralne postawy i zachowania ludzi interesu.

Etyka przedsiębiorczości

Etyka biznesu adaptuje cel i metody etyki normatywnej pod kątem konkretnych wymogów i osądów moralnych, tzn.

Dokonaj analizy proponowanej przez Kotarbińskiego etyki niezależnej

Osoby te nie godząc się na etykę religijną są zobowiązani do tworzenia własnej, indywidualnej, subiektywnej etyki niezale- żnej. Kierując się etyką niezależną, należy zawsze pamiętać, aby być sobą.

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

„Osiemnastowieczna etyka brytyjska”, Alasdair MacIntyre skupia się na osiemnastowiecznej etyce brytyjskiej oraz osobie Johna Locke’a. Przez to uznaje, że nie ma jednego niezmiennego problemu moralnego, poznanie zasad etyki, moralności jest zawarte w historii etyki.

OKREŚLENIE ETYKI

Stawia się pytania, czy etyka jest nauką, a jeśli tak, to jakiego typu oraz czy nie naleŜy tego, co tradycyjnie nazywa się etyką, rozdzielić i utworzyć odrębne dyscypliny naukowe.

Etyka biznesu - ściąga

Etyka, a inne dyscypliny naukowe: - antropologia - filozofia - etologia - teologia ETYKA jest nauką filozoficzną, należy jasno powiedzieć, że tak jak z jednej etyk nie może uniknąć problemów filozoficznych, tak z drugiej strony punktem wyjścia jego analiz etycznych nie jest filozofia, ale doświadczenie moralne.

Etyka madrości: Etyka epikurejska, Etyka buddyjska

Jednak ta etyka nie ma wartości sama w sobie, ale tylko wtedy, gdy mieści się w fundamentalnej triadzie ścieżki duchowej - etyce, medytacji i mądrości - które są jej podstawą. Etyka buddyjska jest w swej intencji etyką zamiaru i może być rozważana odmiennie w świetle mądrości, która towarzyszy rozwojowi duszy.

Wpływ etyki na korporacje

Z drugiej strony odpowiedz udzielana przez przedstawicieli psychologii społecznej i teorii organizacji sprowadza przedmiot etyki biznesu do poszukiwania reguł etycznych, które faktycznie funkcjonują w działalności gospodarczej. Etyka biznesu adaptuje cel i metody etyki normatywnej pod kątem konkretnych wymogów i osądów moralnych, tzn.

Wybrane zagadnienia z Etyki - do egzaminu

Etyka praktyczna a metafizyka moralności według Kanta  Kant dzieli dotychczasową etykę na: I. warunki: etyka ma obejmować jedną zasadę - zasadę użyteczności (obejmującą jednostkę i zbiorowość) 2.