Etiopia

Etiopia

Czytaj Dalej

Etiopia - Historia

Za swego panowania włączył on do Etiopii Erytreę (1952, jako państwo sfederowane) i Ogaden. W kwietniu 1993 w Erytrei odbyło się referendum, w jego wyniku dotychczasowa północno-wschodnia prowincja Etiopii - Erytrea uzyskała niepodległość.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Etiopia

Wprowadził on w Etiopii autorytarny, marksistowski reżim. Etiopia odparła inwazję wojsk somalijskich, które wdarły się na setki kilometrów w głąb kraju.

ETIOPIA, Abisynia

wiekach przyczyniło się odrodzenie rodzimego piśmiennictwa (-»• Etiopia VIII) i sztuki (Etiopia VII), a także krucjaty i kontrkrucjaty przeciw mameluckim sułtanatom Egiptu prześladującym koptów, którym przychodzili z pomocą etiopscy współwyznawcy; wówczas nawiązano kontakty z Europą i Stolicą Apost.

Etiopia i Erytrea

Kościół katolicki (1914) miał w Etiopii tylko jeden wikariat apostolski, ogólnie nazywany abisyńskim, zrezydencją w Alitiena, i jedną prefekturę apostolską w Kefa. W Etiopii i Erytrei było (1959) 62 tysiącekatolików łacińskich i 57 tysięcy katolików unickich na 22 mln 900 tysięcy ludności.

Etiopia

Etiopia, Etiopska Republika Ludowo-Demokratyczna, Ye Ethiopia Hizebawi Democraciyawi Republic, państwo we wschodniej części kontynentu afrykańskiego. Etiopia jest podzielona administracyjnie na 13 prowincji.

Etiopia - Rolnictwo

Etiopia jest krajem zacofanym gospodarczo, należy do najuboższych państw świata. Choć Etiopia posiada największe pogłowia zwierząt hodowlanych w całej Afryce, to produkcja rozwinięta dzięki temu potencjałowi jest bardzo niewydajna.

Państwa muzułmańskie i Etiopia w XVI w.

 

Poza omawianymi państwami (Mali, Song-haj i Kongo) w większej części Afryki również istniały — choć mniej lub bardziej ukształto­wane i trwałe — organizmy polityczne, co świadczy o rozwiniętej strukturze społecznej zamieszkujących te ziemie ludów. I tak z pań­stwem Songhaj sąsiadowały państwa...

Etiopia - Ludność

Etiopia liczy 52 892 tys.

Etiopia - Warunki naturalne

Klimat Etiopii należy do typu podrównikowego o cechach monsunowych.

Etiopia - Ustrój polityczny

Etiopia jest krajem socjalistycznym.

ETIOPIA, Abisynia - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

Weraksa, Etiopia, Wwa 1975, 311-315; J.

Etiopia - Przemysł

Przemysł przetwórczy kraju sprowadza się przede wszystkim do przetwórstwa rolno-spożywczego. Działają, głównie niewielkie, zakłady olejarskie, mleczarskie, cukrownicze, mięsne. Przemysł włókienniczy rozwinął się w Addis Abebie i w jej okolicach (kombinat bawełniany w Akaki). Także w stolicy...

Etiopia - Handel

Głównym towarem eksportowym jest kawa (47% wartości eksportu ogółem), ponadto wywozi się skóry i futra (16%), produkty rolne (13%), m.in. rośliny strączkowe, oleiste, mięso oraz owoce i warzywa. Importuje się głównie produkty przemysłu przetwórczego, dobra inwestycyjne (45%) oraz artykuły konsumpcyjne...

Etiopia - Struktura zatrudnienia

Rolnictwo zatrudnia 78% pracujących mieszkańców, przemysł 9%, usługi i handel 13%. Dochód narodowy w 1990 wynosił 120 USD na 1 mieszkańca (jeden z najniższych wskaźników w świecie). Średnia stopa inflacji w latach 1980-1991 - 2,4%. Dochód narodowy wytwarzany był nieproporcjonalnie do struktury...

ETIOPIA, Abisynia - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

Początki chrześcijaństwa w E. datuje się, wg rodzimej tradycji, na poł. I w., przypisując je królowej Kandaki (Dz 8,27) oraz apostołom Bartłomiejowi i Mateuszowi;

wg hist, świadectw Atanazego Wielkiego (Pros ton basilea Konst. ap.; PG 25,636) i Rufina z Akwilei (Hist. I 9 PL 21,478-480) wprowadził je w...

ETIOPIA, Abisynia - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Pierwsze kontakty między -> etiopskim Kościołem a Stolicą Apost. nawiązano na pocz. XVI w. za pośrednictwem Portugalii; wówczas pap. Leon X mianował 1517 F. Alvareza przedstawicielem Stolicy Apost. na dworze ces. Lybne Dyngyla (1508-40) i kapelanem portug. poselstwa w E.; 6-letni pobyt Alvareza przyczynił...

ETIOPIA, Abisynia - WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

Za początek misji protest, w E. przyjmuje się przybycie P. Heylinga z Lubeki, który 1634 przełożył NT na język amharski (dziś urzędowy); jego wczesna śmierć przerwała jednak kontakty z ewang. chrześcijaństwem; 1769 przybył do E. podróżnik J. Bruce z mnichem etiopskim Abu Ruchi, który przetłumaczył...

ETIOPIA, Abisynia - STATYSTYKA

W 1911 E. (bez -* Erytrei) liczyła 4,5 min ludności, z czego 1500 katolików i 300 katechumenów; mieli oni 1 wikariat apost., 7 stacji mis., 17 księży (w tym 12 tubylczych), 15 sióstr.

W 1972 na 25,5 min ludności było 162 000 katolików (z tego 75 000 obrządku łac, 87 000 obrządku etiopskiego), 13,5 min...

ETIOPIA, Abisynia - SZTUKA SAKRALNA

Relikty sztuki etiopskiej w postaci malowideł i rytów skalnych (w Erytrei — Dine, Hager. Kerora, Tokonda) oraz -> dolmenów, kurhanów i -> menhirów pochodzą w większości z okresu neolitu. Właściwa sztuka E. rozwinęła się pod wpływem ekspansji kulturalnej Arabii Pd. w okresie istnienia państwa Aksum (ze...

ETIOPIA, Abisynia - MUZYKA SAKRALNA

Jest w E. częścią składową tradycji kulturowej -> koptyjskiego Kościoła; jej źródła muz.--liturg. upatruje się w kulturze gr.-rzym., a nawet staroegip.; kształtowała się także pod wpływem syr. i żyd., a w niewielkim stopniu arab.; długotrwała izolacja Kościoła koptyjskiego od reszty...