Etiologia

Czytaj Dalej

ETIOLOGIA

  ETIOLOGIA (gr. etiologie; nm. etiologia choroby.

Co wiemy o etiologii dysleksji, czyli pierwotnych przyczynach dysleksji rozwojowej?

Etiologia dysleksji od stu lat stanowi przedmiot badań medycznych, biologicznych i psychologicznych.

Etiologia

Hermann Gunkel (1862-1932) dokonał znacznego dzieła, analizując i kwali-fikując etiologie biblijne.

Niedostosowanie społeczne, etiologia

niedostosowanie społeczne, etiologia; istnieją na temat przyczyn leżących u podstaw n.

Padaczka o nie znanej etiologii

padaczka o nie znanej etiologii; pa­daczka skrytopochodna; czynnościo­wa; dawniej samoistna. padaczka czynnościowa -> padacz­ka o nie znanej etiologii

Etiologia wad wrodzonych narządu słuchu

Nie sposób pominąć udziału dziedziczenia wieloczyn-nikowego w etiologii wielu złożonych lub rzadziej -prostych wad rozwojowych. Poruszone powyżej zagadnienia nie wyczerpują zakresu wiedzy o etiologii i patogenezie pojedynczych bądź mnogich wad wrodzonych narządu ruchu.

Etiologia zaburzeń mowy

Spionek zaznacza, iż zaburzenia mowy można rozpatrywać z punktu widzenia objawów lub z punktu widzenia etiologii i patomechanizmów (E.

Etiologia depresji wg. teorii uczenia się

- deprywacja (niedobór bodźców wzmacniających) - uczymy się poprzez wzmacnianie naśladowanie, warunkowanie

- straty (utrata bodźców wzmacniających)

- zobojętnienie i niezdolność przeżywania przyjemności - depresja jest konsekwencją tego ,źe człowiek nie doświadcza takich sympatycznych przeżyć jak...

Etiologia zaburzeń mowy - Przyczyny endogenne

Ujawnienie przyczyn zaburzeń mowy napotyka na rozliczne trudności. Kłopoty  są związane nie tylko ze stanem rozwoju medycyny, psychologii i innych nauk, ale również  z wiedzą badającego i ograniczeniami, jakie stwarzają metody badawcze. Ważne jest również, aby zrozumieć,  że „stwierdzenie w wywiadzie...

Etiologia zaburzeń mowy - Przyczyny egzogenne

W kategorii przyczyn zewnątrzpochodnych nie stwierdza się  żadnych defektów anatomicznych ani psychoneurologicznych, które mogą stanowić przyczynę zaburzenia. Jednakże jednocześnie dostrzega się ujemne wpływy  środowiska takie, jak wadliwe wzorce wymowy, zaniedbania opiekuńczo – wychowawcze. Zgodnie z...

Etiologia zaburzeń mowy - Uwarunkowania zaburzeń mowy występujące w rodzinie patologicznej i instytucjach opieki całkowitej

Poważne zaburzenia mowy mogą mieć podłoże organiczne. Jednakże często zdarza się,  że przyczyną jest zaniedbanie  środowiskowe i pedagogiczne. „Stwierdzono,  że dzieci wychowywane w prymitywnych warunkach, w  źle prowadzonych zakładach opiekuńczych rozwijają się pod tym względem z opóźnieniem”...

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Etiologia upośledzenia umysłowego

a) Czynniki działające przed poczęciem

1. wpływ patologicznych genów strukturalnych

- stwardnienie guzkowe

- małogłowie prawdziwe

2. zaburzenia metaboliczne

- uwarunkowane zaburzenie przemiany materii - FENYLOKETONURIA

3. wady chromosomowe – uszkodzenia komórek rozrodczych

- trisomia chromosomu 21 –...

Na czym polega terapia SORM i NORM o nie ustalonej etiologii?

We wszystkich przypadkach, gdy dziecko ukończyło 3 rok życia, wykazuje opóźnienie rozwoju mowy i istnieje trudność z ustaleniem przyczyny tego opóźnienia (czy jest lo samoistne, czy niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy), należy zgodnie z wcześniej sygnalizowaną sugestią - rozpocząć postępowanie...

Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 1 jest chorobą spowodowaną całkowitym zniszczeniem komórek beta wysp trzustkowych (Langerhansa) wytwarzających insulinę. Komórki te sąjedynym miejscem syntezy insuliny, a ich zniszczenie prowadzi do bezwzględnego niedoboru tego hormonu.

Do niszczenia komórek beta dochodzi w wyniku...

Etiologia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

Należy stwierdzić, że wiele czynników wpływa na rozwój nieprawidłowości stawu biodrowego w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Są to czynniki mechaniczne, które wydają się najistotniejsze w powstaniu zniekształcenia, a także czynniki hormonalne i genetyczne. Zwykle jeden z nich zapoczątkowuje łańcuch...

ETIOLOGIA choroby Parkinsona

Pomimo intensywnych badań w dalszym ciągu nie są znane przyczyny idiopa-tycznej choroby Parkinsona. Badania prowadzone na bliźniętach jednojajowych oraz badania rodzin pacjentów chorujących na chorobę Parkinsona nie potwierdziły wcześniej rozpowszechnionych przypuszczeń o dziedzicznym obciążeniu...

Etiologia wczesnodziecięcego uszkodzenia mózgu

Uszkodzenia rozwijającego się mózgu mogą występować we wszystkich jego miejscach. W motoryce wyrażają się szczególnie uszkodzenia drogi piramidowej, struktur pozapiramidowych (jądra postawy mózgu) oraz kory w zakręcie pozaśrodkowym i móżdżku, pod nazwą mózgowe porażenie dziecięce (mpdz).

Mózgowe...