Eter naftowy

Czytaj Dalej

Przeróbki ropy naftowej

Produkty przydatne technicznie, które powstałe w wyniku przeróbki ropy naftowej: benzyna – mieszanina ciekłych węglowodorów o temperaturze wrzenia 35 - 220C, otrzymywana przez destylację ropy naftowej, oraz syntetycznie (np.

Szok naftowy

Podwyżka ta była efektem podjętej przez państwa należące do kartelu OPEC decyzji o ograniczeniu dostaw ropy naftowej. Użytkownicy ropy naftowej, przynajmniej w krótkim okresie mają bardzo ograniczoną możliwość zastąpienia jej innymi nośnikami energii.

Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Ropa naftowa

W ropach naftowych oprócz węglowodorów występują różne substancje, zawierające w swoim składzie tlen, siarkę i azot. Prawie zawsze pokładom ropy naftowej towarzyszy gaz ziemny.

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - POCHODZENIE I SKŁAD CHEMICZNY

Zależnie od pochodzenia i typu konsystencja ropy naftowej w temperaturze 15oC jest rzadka do gęsto - lepkiej, barwa od żółtej do brunatno - czarnej. Popioły po spalaniu ropy naftowej zawierają śladowe ilości Na, Ca, Mg, Mn, Fe, Ni, V, Si.

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYSTĘPOWANIE

Obfite złoża ropy naftowej i gazu ziemnego występują także na Antarktydzie, jednak nie podlegają one eksploatacji w myśl konwencji z 1959 r.

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYDOBYCIE, PRZERÓB I ZASTOSOWANIE

Gaz ziemny służy przede wszystkim jako surowiec energetyczny (jest tańszy od węgla kamiennego i ropy naftowej), oraz w małej skali jako surowiec w przemyśle chemicznym (m.

PROCES DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ ORAZ PRODUKTY DESTYLACJI I ICH ZASTOSOWANIE

Głównymi przedstawicielami bituminów są ropa naftowa i gaz ziemny; do bituminów zalicza się także produkty odgazowania i degradacji ropy naftowej: ozokeryt, asfalt i asfaltyt, a także produkty przemian metamorficznych kerogenu lub ropy naftowej, takie jak keryt i szungit.

Przeróbka ropy naftowej

Pola naftowe Szyb wiertniczy Z ropy naftowej otrzymuje się: 1) paliwa — gaz płynny, benzyna samochodowa i lotnicza, nafta, olej napędowy, oleje opałowe; 2) oleje smarowe (mineralne) 3) gacz parafinowy, z którego otrzymuje się parafinę; 4) asfalt i koks naftowy; 5) smary stałe.

Wydobycie i wykorzystanie ROPY naftowej i GAZU ziemnego na świecie i w Polsce

Mogą one być w stanie ciekłym (ropa naftowa) lub gazowym (gaz ziemny).

Rozmieszczenie zasobów ropy naftowej na świecie

Brytania, Norwegia, Dania), Rumunia (Karpaty), Francja, Chorwacja, Niemcy, Włochy Najwięksi producenci ropy naftowej - Arabia Saudyjska, Rosja , USA, Iran, Chiny.

Węgiel, ropa naftowa, energetyka na świecie

W Kanadzie ropa naftowa występuje w prowincji Alberta. W Meksyku ropa naftowa występuje w prowincji Chiapas, na półwyspie Jukatan oraz w strefie brzegowej i szelfowej Zatoki Meksykańskiej.

Złoża węgla kamiennego, ropy naftowej i soli kamiennej na świecie

Alberta w Kanadzie; największe rezerwy ropy naftowej w Ameryce posiadają: Wenezuela (8,6 mld t), Meksyk (6,1 mld t) i USA (3,6 mld t). duże rezerwy ropy naftowej ma Rosja (ok.

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Ropa naftowa

Zarówno ropa naftowa jak i gaz ziemny to mieszaniny różnych węglowodorów oraz innych substancji. Zostały zagrożone nie tylko pola naftowe w Kuwejcie i Arabii Saudyjskie, lecz również w rejonie całej Zatoki Perskiej.

Kryzys gospodarczy Zachodu - Kryzysy naftowe i recesja lat siedemdziesiątych

W tej sytuacji kraje OPEC zdecydowały się na kolejną serię podwyżek w latach 1979-1980, określaną jako drugi szok naftowy. Oba te kryzysy naftowe przyniosły głębokie przemiany w gospodarce światowej.

Ropa naftowa i gaz ziemny

Wiele różnych substancji, włączając w to ben­zyny i naftę, otrzymuje się z ropy naftowej w trak­cie procesu destylacji frakcyjnej, czyli rektyfika­cji. Ropa naftowa jest ogrzewana, a ulatniające się pary są rozdzielane według temperatury wrzenia i skraplane w specjalnych zbiornikach.

Ropa naftowa

Bezpośrednio z ropy naftowej powstaje asfalt, oleje napędowe, oleje i smary, nafta oraz benzyny. To przedsięwzięcie można uznać za początek nowożytnej historii przemysłu przetwórstwa ropy naftowej.

Rozpoznanie geologiczne złóż ropy naftowej

Pierwszym krokiem w poszukiwaniach ropy jest znalezienie potencjalnego złoża. To wymaga z kolei odszukania takich miejsc, gdzie skały nie­przepuszczalne przykrywają położone niżej skały przepuszczalne. Warstwa skały osadowej, czyli na przykład piaskowca, wapienia bądź dolomitu, jest potencjalnie...

Pomiary magnetyczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Natężenie ziemskiego pola magnetycznego zmie­nia się zależnie od struktury geologicznej skorupy ziemskiej. Skaty osadowe są w większości niema­gnetyczne, lecz magnetyczne własności wykazują skały znajdujące się pod nimi. Wzajemny układ warstw skalnych wpływa w pewnym, choć niewiel­kim, stopniu na...

Pomiary grawitacyjne w poszukiwaniu ropy naftowej

Analogicznie do pola magnetycznego, również ziemskie pole grawitacyjne zmienia się w zależ­ności od przebiegu warstw skalnych. Precyzyjne pomiary natężenia pola grawitacyjnego pomagają określić położenie i rozmiary basenów sedymen­tacyjnych. Skały podłoża są zwykle gęstsze od powstałych na nich...

Pomiary sejsmiczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Badania sejsmiczne wykorzystują do określania układu warstw geologicznych fale sejsmiczne i fale akustyczne o niskiej częstotliwości, rozchodzące się w skorupie ziemskiej. Termin „sejsmiczny" pochodzi od greckiego określenia trzęsienia ziemi. Instrumenty do rejestracji oraz pomiaru wstrząsów skorupy...