Estetyka

Czytaj Dalej

OKREŚLENIE ESTETYKI

Niektórzy spośród tych, którzy negują moŜliwość naukowego uprawiania estetyki (zazwyczaj związani z pozy-tywizmem), proponują estetykę zastąpić metakrytyką, czyli rozwaŜaniami (głównie semiotyczno-metodologicznymi) dostarczającymi odpowiednich narzędzi krytyce artystycznej.

EMPIRYZM - W ESTETYCE

estetyce z góry (normatywnej, metafiz. W myśl natomiast „zmysłowej" estetyki -»• baroku i -*• rokoka uznawano pierwszeństwo kolorytu przed projektem (np.

ESTETYKA BLASKU

Historia estetyki Wł. Tatarkiewicza ukazuje nam wyraźnie ten osobliwystosunek pomiędzy średniowieczną estetyką e x p 1 i c i t e a estetyką i m p l i -c i t e , zawartą intencjonalnie w samych dziełach.

Estetyka reklamy

Estetyka reklamy to bardzo często estetyka tego, co dotychczas nie było uważane za piękne. Reklama dzięki swojej specyficznej estetyce, czyni świat marzeń – światem łatwym do osiągnięcia.

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria twórczości artystycznej

Obok wymienionych działów estetyki teoretycznej (ogólnej) wyróżnić można estetykę stosowaną, w ramach której mamy: 1.

HERBART I REALIZM: POGLADY - ETYKA i ESTETYKA

Etyka stala sie wylacznie sprawa „smaku moralnego", jak estetyka sprawa smaku estetycznego. Estetyke i tak samo wlaczona do niej etyke cechowal u Herbarta przede wszystkim formalizm.

FUNKCJA UTYLITARNA KOLORU. SYSTEMATYKA I ESTETYKA BARW

Angielski lingwista, psycholog i estetyk Edward Bullough(1880—1934) ogłosił szereg testów dotyczących reakcji u różnych ludzi na prostebarwy i formy42.

ESTETYKA

Problematyka opatrywana w czasach nowożytnych mianem „estetyka" zapo­czątkowana została znacznie wcześniej; w jej rozwoju zaznaczyli się głównie: Pla­ton, Arystoteles, Plotyn, Augustyn, To­masz z Akwinu, Bonawentura, następnie E.

Uzależnienie konstrukcji mostów od wymogów klinicznych dotyczących funkcji żucia, mowy, estetyki i zadań profilaktycznych

Względy estetyki i fonetyki wymagają także, by przęsło w sposób minimalny kontaktowało z brzegiem wyrostka zębodołowego, a przestrzenie międzyzębowe nie były nadmiernie otwarte.

Estetyka

Zaczątki estetyki odnajdujemy u sofistów (sensualizm, relatywizm), utworzona przez nich estetyka zajmowała się głównie teorią poezji i operowała trzema pojęciami: naśladownictwa, iluzji i oczyszczenia.

ESTETYKA, czyli Umnictwo piękne

ESTETYKA, czyli Umnictwo piękne, nie ukończ, dzieło K. system estetyki filoz.

Estetyka

istotne w estetyce Kanta było wyodrębnienie i określenie faktów estetycznych; było to jedno z ważnych posunięć Kanta w jego przedsięwzięciu zmierzającym do tego, by rozgraniczyć dziedziny rzeczywistości, by znaleźć władze umysłu zdolne je poznać, a przede wszystkim, by odszukać w ich poznaniu czynniki powszechne i konieczne.

AKSJOLOGIA, ETYKA, ESTETYKA

Jeśli etykę i estetykę pojmie się jako (przede wszystkim) teorie wartości mo-ralnych i estetycznych, wtedy moŜna je uwaŜać za (wyspecjalizo-wane) części aksjologii.

ESTETYKA - DZIEJE

Rocznik „Estetyka", zał.

ESTETYKA TRANSCENDENTALNA

  ESTETYKA TRANSCENDENTALNA (tłum.

Filozofia człowieka. Aksjologia, etyka i estetyka.

W metafizyce człowieka i jego działania zakotwiczone są etyka jako teoria postępowania moralnego i estetyka jako teoria twórczości artystycznej.

ESTETYKA

ESTETYKA (niem.

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria wartości estetycznych

Jest tu mowa o istocie piękna (wartości estetycznej), o jego rozmaitych postaciach i odmianach, sposobie istnienia, o stosunku do innych (typów) wartości. Na ogół przyjmuje się,  że należy wyróŜnić wiele wartości estetycznych (np. wdzięk, wzniosłość, ładność, śliczność), dyskutuje się, czy...

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria dzieła sztuki

Jest to teoria przedmiotów, które zostały wytworzone po to, aby konkretyzować piękno, ażeby ucieleśniać w sobie wartości estetyczne. Nie zawsze jednak tak pojmowano zadania sztuki i faktycznie utwory artystyczne pełnią różnorakie funkcje pozaestetyczne.

Stąd wprowadza się rozróżnienie między dziełem...

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria piękna pozaartystycznego

Piękno przysługuje nie tylko wytworom zamierzonym jako piękne (dziełom sztuki), lecz także nie zamierzonym jako piękne oraz zastanym przedmiotom naturalnym (przyrodzie). JednakŜe przeprowadzenie ostrej granicy między tymi kategoriami przedmiotów jest sprawą bardzo trudną. Sztuka użytkowa, piękno...