Erozja rzeczna

Czytaj Dalej

Erozja rzeczna

Erozja wsteczna, przebiegająca według tego samego schematu, u źródeł rzeki może doprowadzić do przecięcia działu wodnego i połącze­nia się z rzeką płynącą w innym dorzeczu.

Systemy rzeczne, dorzecza i zlewiska

system rzeczny - obejmujący rzekę główną wraz z jej wszystkimi dopływami bezpośrednimi i pośrednimi, czyli dopływami dopływów, zajmu­jący określone dorzecze.

Zasilanie rzek. Typy reżimów rzecznych

Wyróżniamy następujące typy ustrojów (reżimów) rzecznych: deszczowy równikowy - o wysokich stanach wód w ciągu całego roku z dwukrotnym maksimum przepływów przypadających na okresy obfitszych deszczów zenitalnych, np.

JAWNA I UKRYTA EROZJA AUTORYTARYZMU

EROZJA WŁADZY= postępująca utrata skuteczności czynności kierowniczych i przywódczych EROZJA AUTORYTARYZMU= przyczyna i pierwszy etap procesu zmian systemowych: 1.

Proces instytucjonalizacji w socjologii - Omijanie i erozja reguł

Alternatywny wariant procesu instytucjonalizacji, znany pod nazwą „zinstytucjonalizowanego omijania reguł", przebiega nieco inaczej1. Zapoczątkowują go sporadyczne i spontaniczne wykroczenia przeciwko obowiązującym normom (zwyczajowym, obyczajowym, moralnym, prawnym). Ludzie uznają, że pewne normy są...

Rzeki, typy ustrojów rzecznych

Największy system rzeczny tworzy Amazonka  Roczny rytm wahań związanych z zasilaniem oraz towarzyszące  mu zjawiska np.

Przełomy rzeczne

- przełom epigenetyczny: powstaje wtedy gdy rzeka płynąca po płaskim terenie zbudowanym z osadów mało odpornych na erozję dotrze w wyniku erozji gruntu do skał twardych, zasypanych przez te osady, a następnie wyrzeźbi w nich dolinę.

Sieć rzeczna Polski

Prawie cała Polska znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczach dwóch głównych rzek - Wisły i Odry, a też w dorzeczu Niemna i rzek przymorza.

W niewielkim stopniu (3%) polska należy tez do zlewiska:

- Morza Północnego - rzeka Izera (góry Izerskie) i rzeka Orlica (góry Orlickie) , które...

Sieweczka rzeczna

Sieweczki rzeczne spędzają zimę w tropikalnej Afryce i Azji. Sieweczki rzeczne z trudem mogą ogrzać swoje bardzo duże jaja, które w sumie ważą ok.

Rybitwa rzeczna

Rybitwy rzeczne bronią swoich gniazd dzikim krzykiem i atakami z powietrza.

Minóg rzeczny

Uwagi: przed zanieczyszczeniem i zabudową rzek minóg rzeczny był u nas pospolity.

Co to jest erozja glacjalna?

Przykładem takiej erozji jest sam cyrk lodowcowy, zazwyczaj są to niecki ze stro­mymi zboczami i płaskim dnem, często wypełnione jeziorami. W przekroju przy­pominają literę U w przeciwieństwie do V- kształt­nych dolin rzecznych.

Co to jest erozja?

Najczęstszą formą destrukcyjnego oddziaływania na powierzchnię Ziemi jest erozja, tzn.

Co powoduje erozję gleb?

Naukowcy obliczyli, że w wyniku naturalnej erozji w ciągu 30000 lat znika 1 m2 lądu. Erozja gleby powstaje na skutek zbyt intensywnej uprawy lub hodowli. Wyróżnia się dwa etapy erozji.

Czym jest erozja powierzchniowa?

W początkowej fazie erozja ta jest prawie niezauważalna, dopiero skromniejsze niż zazwy­czaj zbiory wskazują na to, że ziemia stała się mniej żyzna.

Czym jest erozja żłobinowa?

Erozja żłobinowa, występująca przede wszystkim na terenach spadzistych, gdzie spływy powierzchniowe łączą się w strumienie.

Jak przebiega erozja gleby na terenach suchych?

Na terenach suchych i płaskich erozja powsta­je głównie na skutek działalności wiatru. Na przykład, wyjałowione przez zbyt intensywną uprawę gleby na Wielkich Rów­ninach Ameryki Północnej w efekcie erozji spo­częły na dnie Oceanu Atlantyckiego.

Jaki jest wpływ erozji na powstanie terenów pustynnych?

Wiatr nie jest w stanie samodzielnie zniszczyć twardej skały. Tym niemniej zaopatrzony w ostre narzędzie, jakim są niesione ziarenka piasku, może być bardzo niebezpieczny - drąży jaskinie w skal­nych ścianach, tworzy formy skalne w kształcie grzybów, stołów, piedestałów i ambon, ściera i po­leruje...

W jaki sposób człowiek przyczynia się do erozji obszarów suchych?

Człowiek również przyczynia się do erozji su­chych obszarów kuli ziemskiej.

Czym jest gęstość sieci rzecznej?

Jeśli rzeka często jest zasila­na przez wody swoich dopływów można mówić o gęstej sieci rzecznej. Im wilgotniejszy klimat i więcej deszczu, tym więcej stru­mieni i gęstsza sieć rzeczna.