Erozja boczna

Czytaj Dalej

Erozja rzeczna

Nastąpi wówczas przechwycenie „słabszej" rzeki przez rzekę o większym spadku i silniejszej erozji. Erozja boczna - powoduje poszerzanie koryta rzeki.

JAWNA I UKRYTA EROZJA AUTORYTARYZMU

EROZJA WŁADZY= postępująca utrata skuteczności czynności kierowniczych i przywódczych EROZJA AUTORYTARYZMU= przyczyna i pierwszy etap procesu zmian systemowych: 1.

Proces instytucjonalizacji w socjologii - Omijanie i erozja reguł

Alternatywny wariant procesu instytucjonalizacji, znany pod nazwą „zinstytucjonalizowanego omijania reguł", przebiega nieco inaczej1. Zapoczątkowują go sporadyczne i spontaniczne wykroczenia przeciwko obowiązującym normom (zwyczajowym, obyczajowym, moralnym, prawnym). Ludzie uznają, że pewne normy są...

Boczne ruchy zgięcia w płaszczyźnie czołowej

odpowiednie części pierścieni włóknistych i torebek stawowych, jak również mięśnie strony przeciwnej; poza tym w zgięciu bocznym piersiowego odcinka kręgosłupa hamująco działają też zachodzące na siebie żebra po stronie wykonywanego ruchu.

Ściana boczna czaszki

Na granicy ściany bocznej i dolnej na znacznej przestrzeni między skrzydłem większym kości klinowej a szczęką leży szczelina oczodołowa dolna (fissura orbitalis inferior)', bocznie jest ona ograniczona albo małym wyrostkiem jednej z obu tych kości, albo też kością jarzmową.

Kostka boczna

369), przyśrodkowo zaś znajduje się dół kostki bocznej (fossa malleoli lateralis), gdzie przyczepia się więzadło skokowo-strzałkowe tylne.

Fałdy pępkowe boczne

Fałdy pępkowe boczne (plicae umbilicales laterales) biegną bocznie od poprzednich z prawej i lewej strony, nieco zbieżnie ku górze.

Przepukliny boczne lub skośne

obliąuae) wpuklają się przez dół pachwinowy boczny, przebiegają przez całą długość kanału pachwinowego i wstępują pod skórę tak samo jak poprzednie przez pierścień pachwinowy powierzchowny. Przepukliny boczne mogą być nabyte (h.

Mięsień skrzydłowy boczny

skrzydłowy boczny ma dwie głowy. skrzydłowy boczny wysuwa żuchwę do przodu i nieco otwiera szczęki.

Grupa boczna mięśni przedramienia

Grupa boczna albo promieniowa mięśni przedramienia składa się z czterech mięśni rozpoczynających się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej. U dorosłego mięśnie leżą na powierzchni bocznej oraz przedniej przedramienia i ku górze sięgają nieraz aż do połowy wysokości ramienia.

Mięsień obszerny boczny

Głowa boczna rozpoczyna się na: 1) powierzchni bocznej krętarza większego, 2) kresie międzykrętarzowej, 3) wardze bocznej kresy chropawej kości udowej i 4) przegrodzie międzymięśniowej bocznej uda.

Szczelina wargowa boczna

Szczelina wargowa boczna (cheilosch isis; cheilós = wa rga, sch iso = szcze-iina), zwana wargą zajęczą (Labium leporinum), jest najczęstszą potwornością tego rodzaju i występuje najczęściej po stronie lewej.

Chrząstka boczna nosa

Chrząstka boczna nosa (cartilago nasi lateralis) jest cienką, trójkątną płytką, która tworzy zrąb części środkowej ściany bocznej nosa.

Ściana boczna nosa

Małżowiny dzielą częściowo jamę nosową na przewody nosowe: dolny, środkowy i górny położone poniżej i bocznie od odpowiednich małżowin.

Mięsień pierścienno-nalewkowy boczny

Jeżeli natomiast pracują one synergistycznie przy zamkniętej szparze głośni, wtedy chrząstki nalewkowate oddalają się od siebie przesuwając się bocznie; w ruchu tym praca m.

Powierzchnia boczna jajnika

Powierzchnia boczna jajnika odpowiada tzw. Bocznie od dołka jajnikowego biegnie nerw i naczynia zasłonowe, więzadło pępkowe przyśrodkowe  oraz mięsień zasłonowy wewnętrzny.

Więzadła tarczowe boczne

Rozpoczynają się one na powierzchniach bocznych łuku chrząstki pierścieniowatej i trzech górnych chrząstek tchawiczych. Zstępując ku dołowi, między gruczołem a tchawicą, kończą się w torebce narządu w pobliżu bieguna dolnego płatów bocznych.

Dźwigacz boczny gruczołu tarczowego

Dźwigacz boczny gruczołu tarczowego powstaje powierzchownie z mięśnia tarczowo-gnykowego  w pobliżu guzka tarczowego dolnego chrząstki tarczowatej i biegnie do torebki powierzchni przyśrodkowej (krtaniowo-tchawiczej) płata bocznego.

Co to jest erozja glacjalna?

Przykładem takiej erozji jest sam cyrk lodowcowy, zazwyczaj są to niecki ze stro­mymi zboczami i płaskim dnem, często wypełnione jeziorami. Lodowce boczne do­pływające do doliny lodowca głównego mogły obniżać dno swych dolin jedynie do górnego poziomu lodu w dolinie głównej.

Co to jest erozja?

Najczęstszą formą destrukcyjnego oddziaływania na powierzchnię Ziemi jest erozja, tzn.