Epikureizm

Epikureizm

Czytaj Dalej

Stoicyzm, a Epikureizm - Epikureizm

Zwolennicy eudajmonizmu odmiennie rozumieli jednak szczęście, dla epikurejczyków (epikureizm) były to doznania intelektualne, dla hedonistów (hedonizm) zaspokojenie potrzeb przyjemności, dla stoików (stoicyzm) cnota pomagająca opanować stany emocjonalne, natomiast dla św.

Epikureizm

Epikureizm okresu renesansu (odrodzenia) stał się podstawą rozwoju filozofii przyrody, popularyzacji zasad etycznych upowszechnianych w literaturze i sztuce.

Epikureizm

Epikureizm wyraża się w hedonistycznej etyce, materialistycznej fizyce i sensualistycznej teorii poznania. W warunkach epoki hellenistycznej epikureizm był przodującym kierunkiem ideologicznym ściśle związanym z rozwojem nauki i walczącym przeciwko religii.

Heraklit, Sokrates, Platon, Epikureizm, Stoicyzm - opis

W filozofii przyrody epikureizm wyrzeka się czynników nadprzyrodzonych i uznaje wszelkie byty za cielesne, ciała za zbudowane atomistycznie, zdarzenia za uwarunkowane przyczynowo, a przyczyny za działające mechanicznie.

Epikureizm rzymski - Filodem z Gadary

Warto zaznaczyć, że właśnie z racji wielkiej popularności poematu Lukrecjusza,znanego również w wiekach średnich, a nie dzięki wczesnemu epikureizmowi,czy nawet dziełom Filodema, epikureizm stał się kierunkiem,który wciąż się odradzał, nawet w klimacie myśli chrześcijańskiej.

Twórczość Horacego i motywy zawarte w jego utworach - filozofia pieśni (stoicyzm, epikureizm)

Utożsamiane z dobrem negatywnym (brak cierpienia będącego wytworem ograniczonej, ciemnej umysłowości) i wskazaniami duchowymi jakie daje światły umysł; człowiek sam jest odpowiedzialny za swoje szczęście, a żyjemy po to, by ciągle dążyć do szczęścia; ponadto epikureizm zakładał istnienie tylko materialnego świata i dóbr doczesnych.

Epikureizm

Epikureizm był pod tymwzględem systemem szczerze egoistycznym, w którym przejawiał się wielki,praktyczny realizm, a równocześnie chęć podporządkowania celów państwa celomjednostki.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - Epikureizm, Cyceron, Lukrecjusz, Warron, Poezja, Filozofia, Historia

O ile do tych rzymskich przedstawicieli epikureizmu odnosił się Cyceron z pełną wyższości pogardą, stwierdzając, że nimi nawet nie gardzi, gdyż nigdy ich pism nie czytał, to dwóch greckich epikurejczyków, którzy działali wówczas nad Zatoką Neapolitaiiską, Filodema z Gadary i Sirona, mimo całej awersji do epikureizmu nie wahał się nazwać swymi przyjaciółmi, „najlepszymi mężami i najbardziej uczonymi ludźmi".

Epikureizm, Stoicyzm

  Filozofia epikurejska głosiła, że  najwyższym  dobrem  jest szczęście, którego źródłem są zwłaszcza przyjemności natury duchowej; przyjemność (dobro najwyższe) prowadzi do szczęścia  (najwyższego celu), a jego warunkiem wystarczającym  jest  brak  cierpień (ataraksja); człowiek sam jest odpowiedzialny za swoje  szczęście, a żyjemy po to, by ciągle dążyć do szczęścia;  ponadto  epikureizm ...

Epikureizm w II wieku

po Chrystusie rozkwita raz jeszcze epikureizm.

Stoicyzm, a Epikureizm - Stoicy, stoicyzm

Nawiązująca do cyników grecka szkoła filozoficzna założona w III w. p.n.e. przez Zenona z Kition, który nauczał w ateńskim Portyku Malowanym - Stoa Pojkile, stąd nazwa szkoły.

Rozróżnia się trzy etapy jej rozwoju:

1) stara szkoła Zenona.

2) średnia szkoła na wyspie Rodos (II-I w. p.n.e.).

3)...

EPIKUREIZM

Świętochowski, O epikureizmie, Wwa 1880; W.

EPIKUREIZM

Zespół koncepcji opracowanych w ramach nurtu, któ­remu początek dała szkoła założona przez Epikura (341-270 p.n.e.) w Ate­nach (306 r. p.n.e.). Rozwijał się on do IV w. n.e. (Apollodor II w. p.n.e.; Lukrecjusz 95-51 p.n.e. - autor poe­matu De rerum natura stanowiącego główne źródło wiedzy o filozofii...

Epikureizm rzymski

Władztwo rzymskie przyczyniasię do rozkwitu epikureizmu, który następuje w I w.