Enzymy - Informacje ogólne

Międzynarodową jednostką enzymatyczną (U) jest to taka ilość enzymów, która katalizuje przekształcenie 1 mikromola substratu w ciągu 1 minuty w temperaturze 30 C przy nasyceniu enzymów substratem i przy optymalnym pH dla jego aktywności.

ENZYMY

Reakcje enzymatyczne mogą przebiegać dzięki obniżeniu energii aktywacji substratu, a ich przebieg polega na połączeniu enzymu (E) z substratem (S) i utworzeniu przejściowego kompleksu enzym-substrat (ES), który następnie > rozpada się na produkt (P) i enzym (E) zdolny do Ponownego przeprowadzenia katalizy.

Enzymy które tną DNA

ENZYMY , KTÓRE TNĄ DNA NA FRAGMENTY I ŁĄCZĄ JE POZWALAJĄC NA NIEZLICZONĄ ILOŚĆ KOMBINACJI TYCHŻE. W ten sposób tworzone są zrekombinowane plazmidy czyli plazmidy zawierające sklonowany DNA , który można później poddawać różnym manipulacjom przy użyciu odpowiednich enzymów restrykcyjnych.

RESTRYKTAZY - ENZYMY RESTRYKCYJNE

Enzymy restrykcyjne, inaczej endonu-kieazy restrykcyjne, to naturalnie występujące enzymy w świecie Procatyota, stanowiące element zjawiska „restrykcji i modyfikacji” pozwalający drobnoustrojom na obronę przed obcym np.

Źródła enzymów

Z wątroby bydlęcej otrzymuje się enzymy proteolityczne: pepsynę, trypsynę oraz katalazę — enzym będący oksyreduktazą. Tradycyjne techniki otrzymywania preparatów enzymatycznych polegały na wykorzystaniu własności naturalnych źródeł enzymów.

ENZYMY TRAWIENNE

Do dwunastnicy, pierwszego odcinka jelita cienkiego 'wydzielane są enzymy produkowane w trzustce oraz nie zawierająca enzymów trawiennych, produkowana w wątrobie i wydzielana za pośrednictwem pęcherzyka żółciowego żółć.

Wydzielanie i oczyszczalnie enzymów

Jednakże znaczna część enzymów należy do enzymów wewnątrzkomórkowych. Dla przykładu, enzymem wewnątrzkomórkowym jest izomeraza glukozowa — enzym używany w dużych ilościach w produkcji syropów glulcozowo-fruktozowych.

Mikrobiologiczne otrzymywanie enzymów, aminokwasów, tłuszczu i polisacharydów

tysiąca enzymów stwierdzonych u mikroorganizmów. 259) otwierają nowe możliwości produkcyjne enzymów, zwłaszcza mikrobiologicznych, i to nie tylko pod względem ilościowym, ale i jakościowym.

Enzymy, hormony, witaminy

Aktywności Działanie enzymu substratu -rozpoznanie przez aktywne centrum enzymu odpowiedniego substratu -powstanie nietrwałego kompleksu enzym-substrat czemu towarzyszy obniżenie energii aktywacji przyspieszenie reakcji -odłączenie się produktu od nie użytnego enzymu Enzymy są zw specyficznymi jeden enzym katalizuje jeden typ reakcji, są jednak wykorzystywane wielokrotnie Hormony to zw.

Enzymy w mleku

Należy mieć na uwadze, że w mleku oprócz rodzimych enzymów, w przypadku jego zakażenia mikroorganizmami, występują również enzymy pochodzenia bakteryjnego, jak: fosfatazy, katalazy, oksydazy, dehydrogenazy, lipazy, proteazy.

Niedokrwistość hemolityczna z niedoboru niektórych enzymów krwinek czerwonych

Niedobór innych enzymów krwinek czerwonych (kinazy pirogronianowęj, izomerazy triofosforanowej, ATP-azy, mutaz glikoli-tycznych, reduktazy glutationu, heksokinazy i innych), powodujący Wrodzone niedokrwigl stości hemolityczne, występuje w Polsce rzadko.

Zastosowanie enzymów w analityce

-    Termiczne (entalpimetryczne), zawierające termistory z unieruchomionym enzymem i mierzące zmiany efektów cieplnych reakcji katalizowanych przez enzym.

Enzym i izoenzym

Enzym jest to specyficzne białko, które przyspiesza określoną reakcję chemiczną. Odmiany tego samego enzymu noszą nazwę izoenzymów.

ŻÓŁTY ENZYM

ŻÓŁTY ENZYMenzym flawinowy katalizującyreakcje oksydoredukcyjne; w skład żółtegoenzymu wchodzi m.

CYTOCHROMOWA OKSYDAZA (cyto-chrom aa3, enzym Wartburga)

Ostatni enzym łańcucha oddechowego, białko transbłonowe, zlokalizowane w wewnętrznej błonie mitochondrium organizmów tlenowych.

Związki organiczne, metabolizm, enzymy, fotosynteza

Makroelementy >0,01% C,O,N,H,P,S,Ca,Na,K,Cl,Mg Mikroelementy od 0,01% do 0,00001% Fe,B,Mo,J,Mn,Zn,Cu,F,Co Ultra elementy Hg,Se,Ra,Pb,Ag,Au

H2O – termoregulacyjna (duża pojemność cieplna), transportująca (krew i limfa i skłądniki odżywcze), rozpuszczalnik, substrat fotosyntezy i hydrolizy, produkt przemiany...