Encyklopedia Katolicka

Czytaj Dalej

Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywy rozwoju chrystologii katolickiej

Biorąc pod uwagę dorobek badań takich teologów jak: K. Rahner, H. U. von Balthasar, Ch. Duquoc, A. Grillmeier, W. Kasper. H. Küng, H. Mühlen, J. Nolte, J. Ratzinger, E. Schillebeeckx, P. Schoonenberg, można zauważyć we współczesnej chrystologii pięć kierunków rozwoju. Możemy więc wyróżnić...

Polityka w Polsce XX wieku - PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół katolicki. Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 Kościół katolicki krytycznie oceniał przemiany zachodzące w Polsce Ludowej.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJI

Protestantyzm wstrząsnął całym kościołem, zmuszając go do przeprowadzenia wielu reform. Uchwalił je sobór trydencki w 1545 - 1563:

a) podniesienie moralnych i umysłowych kwalifikacji duchowieństwa,

b) biskupom nakazano stale przebywać w swoich diecezjach,

c) regularne zwoływanie synodów,

d) w...

Polska w okresie stalinowskim - PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół katolicki. Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 Kościół katolicki krytycznie oceniał przemiany zachodzące w Polsce Ludowej.

REFORMACJA A KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE W XVI WIEKU

Kościół katolicki przeszedł do kontrofensywy w oparciu o postanowienia Soboru Trydeńskiego.

Reformacja. Reforma kościoła katolickiego w Polsce na tle walk religijnych w Europie Zachodniej

Po postanowieniach z Soboru Trydenckiego kościół katolicki w Polsce przeszedł do kontrofensywy, początkując tym samym kontrreformację.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL)

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL), do 1928 p.

ENCYKLOPEDIA

Encyklika) i paideia ł(wy)kształcenie\ Encyklopedyści francuscy filozofowie, uczeni i pisarze będący współpracownikami Wielkiej Encyklopedii Francuskiej.

TYGODNIK POWSZECHNY, katolickie czasopismo społ.-kult.

TYGODNIK POWSZECHNY, katolickie czasopismo społ.

TYGODNIK WARSZAWSKI. Pismo katolickie poświęcone zagadnieniom życia narodowego

Pismo katolickie poświęcone zagadnieniom życia narodowego, tygodnik, wyd.

Praca w Katolickiej Nauce Społecznej

Państwo na rynku pracy Katolicka nauka społeczna zwraca również uwagę na rolę państwa na rynku pracy.

Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

-  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

-  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

-  „pornokracja”

-  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kościół katolicki. Watykan

  Przez cały okres powojenny Kościół katolicki i Watykan pozostawały niezwykle ważnym czynnikiem międzynarodowym.

Encyklopedia i encyklopedyści

Encyklopedia” nie była wolna od różnych usterek i błędów, a nacisk położony w niej na technikę przemysłową i rolną powodował, iż podane informacje szybko okazał się szybszy od pracy redaktorów.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Reforma katolicka i jezuici

, soborem trydenckim (1545-1563), Kościół katolicki rozpoczął wielką reformę wewnętrzną.

AGENDY KATOLICKIE POLSKIE

Księgi liturg. (do 1631) poszczególnych diecezji pol. zawierające przepisy i formuły modlitw przy sprawowaniu-*- sakramentów,- sakramentaliów oraz przy procesjach (—rytuał).

Przed powstaniem agend te przepisy i formuły modlitw rozrzucone były po różnych księgach liturg., np. w pontyfikale z przełomu XII i...

AKADEMIA TEOLOGII KATOLICKIEJ w WARSZAWIE (ATK)

1954 jako kontynuacja Wydziału Teologii Katolickiej Uniw.   Biuletyn Informacyjny Akademii Teologii Katolickiej 1 (1970)

AKCJA KATOLICKA

W serii, W Służbie Królewskiego Kapłaństwa wydawano dzieła z dziedziny życia wewnętrznego oraz teorii i praktyki duszpasterskiej ; w serii Studia Katolickie, jako prace zbiorowe, pamiętniki z ważniejszych zjazdów katolickich w Polsce mające na celu pogłębienie myśli i postulatów chrzęść : Rodzina (1935), Katolicka myśl wychowawcza (1936), Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu, Katolicka myśl ...

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

[a.], Zbiory dokumentów i akt dotyczących Kościoła; archiwa administrowane przez Kościół.

I. DZIEJE 

1. Wiek XII-XVIII — Na wzór centrali rzym. oraz diecezji i zakonów starszych krajów chrzęść także Kościół w Polsce posiadał od najdawniejszych czasów własne a. przechowywane w katedrach, klasztorach...

AZJA - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

MISJE KATOLICKIE — 1. Katolickie organizacje o większym znaczeniu: Wsch.