Encyklopedia

Encyklopedia

Czytaj Dalej

Wielka Encyklopedia Francuska

Analiza Wielkiej Encyklopedii Francuskiej Wiek XVIII jest z pewnością wiekiem encyklopedii, słowników i wszelkiego rodzaju kompendiów wiedzy.

Encyklopedia i encyklopedyści

Encyklopedia” nie była wolna od różnych usterek i błędów, a nacisk położony w niej na technikę przemysłową i rolną powodował, iż podane informacje szybko okazał się szybszy od pracy redaktorów.

ENCYKLOPEDIE (SŁOWNIKI) FILOZOFICZNE

Dużo zagadnień filozoficznych prezentują wielkie ogólne encyklopedie, począ­wszy od Encyklopedii Diderota (-> encyklopedyści). od 2000 w Lublinie przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; przewodniczącym Komitetu Nauko­wego Encyklopedii jest M.

ENCYKLOPEDIA

Encyklika) i paideia ł(wy)kształcenie\ Encyklopedyści francuscy filozofowie, uczeni i pisarze będący współpracownikami Wielkiej Encyklopedii Francuskiej.

ENCYKLOPEDIA - E. SYSTEMATYCZNE

Poszerzoną formą -> Wielkiej Encyklopedii Francuskiej jest jej wtórna wersja stworzona przez Ch.

ENCYKLOPEDIA - E. OGÓLNE

(Wielka Encyklopedia Francuska); we Włoszech zaś z powodu nieudanej próby V.

ENCYKLOPEDIA - E. SPECJALNE

(-> encyklopedia III 2), czy Th.

ENCYKLOPEDIA

(gr. enkyklios tworzący krąg, całkowity, paideia wykształcenie), wydawnictwo zawierające całokształt wiadomości z zakresu różnych dziedzin wiedzy składających się na ogólne wykształcenie (e. powszechne albo ogólne), a także określonej dziedziny wiedzy, nauki, kultury, epoki czy terytorium (e...