Empiryzm

Czytaj Dalej

POCZĄTEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA W ANGLII. LOCKE I PODSTAWY EMPIRYZMU

DWA EMPIRYZMY. Rzec można, że empiryzm pierwszego miał charakter obiektywny, a drugiego subiektywny. Tym przede wszystkim empiryzm Locke'a różnił się od dawniejszego empiryzmu, np.

J. Locke i podstawy empiryzmu

Empiryzm poznawczy znalazł zastosowanie w empiryzmie moralnym, którego wyrazem miał być utylitaryzm, wg którego jedynym kryterium dobra i zła moralnego jest opinia ludzka. 6) empiryzm sceptyczny D.

Empiryzm

Empiryzm poznawczy znalazł zastosowanie w empiryzmie moralnym, którego wyrazem miał być utylitaryzm, wg którego jedynym kryterium dobra i zła moralnego jest opinia ludzka.

EMPIRYZM

Należą do niego:   empiryzm metodologiczny skrajny, według którego nawet aksjomaty matema­tyki i prawa logiki powinny być indukcyj­nymi uogólnieniami twierdzeń jednostko­wych pochodzących z doświadczenia; empiryzm metodologiczny umiar­kowany, według którego uprawnione są w nauce również twierdzenia a priori, ale jedynie o charakterze analitycznym.

Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume)

Empiryzm Berkeley’a był w gruncie rzeczy sensualizmem – spostrzeżenie zewnętrzne rozumiane było tu jako sekwencja wrażeń zmysłowych, jako (bierne) doznawanie pewnych „jakości”, nie zaś jako ujmowanie realnych rzeczy.

Psychologiczny empiryzm

Psychologiczny empiryzm: wiedza łącząca elementy naturalizmu, empiryzmu i psychologizmu: prowadzi do relatywizacji prawdy, co rodzi tendencje do jej pragmatyzacji.

Empiryzm i deizm

Doświadczenie jako czynnik dominujący, lub nawet jedyny w poznaniu ludzkim, przyjmował empiryzm,znany już od czasów starożytności. Newton i inni astronomowie, fizycy i chemicy upowszechnili empiryzm metodologiczny.

Na czym polega empiryzm metodologiczny Franciszka Bacona. Teoria idoli (złudzeń)

Empiryzm ma dwa rodzaje: metodologiczny (całe życie człowieka jest oparte na doświadczeniu pośrednim lub bezpośrednim) i genetyczny (człowiek rodzi się pusty i czysty jak tablica - tabula rasa, dopiero w miarę dorastania i dojrzewania tablica zapisuje się i wypełnia doświadczeniami człowieka).

Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Empiryzm angielski

Był kontynuacją metodologicznego empiryzmu Fr. Genetyczną postać empiryzmu skonstruował John Locke.

J. St. Mill i empiryzm

Sformułował na nowo doktrynę empiryzmu w teorii poznania i logice; indukcjonizmu w metodologii i utylitaryzmu w etyce.

Empiryzm średniowieczny – Roger Bacon (odłam augustynizmu)

CECHY OXFORDZKIEJ SZKOŁY EMPIRYCZNEJ: metafizyka w duchu Augustyna, nauka w duchu empiryzmu ośrodek – Oksford, przedstawiciel – Bacon poprzednicy: szkoła w Chartres (kontynuacja, ale uzupełniona przez materiały dostarczone przez Arabów) Oxfordzcy myśliciele: Alfred z Sareshel (Alfred Anglicus), Robert Grosseteste/ Greathead (XII/ XIII n.

EMPIRYZM

EMPIRYZM (gr.

FILOZOFIE - EMPIRYZM

Twórca - Franciszek Bacon. Twierdził, ze prawdziwe jest to co można sprawdzić za pomocą doświadczenia.

Metodologiczny empiryzm F. Bacona - Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)

Angielski filozof, prawnik i mąż stanu. Wielokrotny członek parlamentu, od 1618 lord kanclerz, 1621 wicehrabia Saint Albans - w tymże roku utracił urzędy oskarżony o łapownictwo; resztę życia spędził w odosobnieniu. Nawiązywał do myśli starożytnej, zwłaszcza Demokryta i empirycznych tradycji...

EMPIRYZM

(gr. empeiria doświadczenie), stanowisko przyznające doświadczeniu dominującą lub wyłączną rolę w poznaniu; bywa przeciwstawiany aprioryzmowi i nazywany aposterioryzmem.

Wyróżnia się e. teoriopoznawczy, przeciwstawiany racjonalizmowi, uznający doświadczenie za podstawowe lub jedyne źródło poznania...

EMPIRYZM - DZIEJE

Myśliciele gr. (m.in. Protagoras, Sokrates, Arystoteles, Demokryt z Abdery, stoicy, Epikur) przyjmowali e. genetyczny; wg Arystotelesa rozum, w drodze -* abstrakcji, wyodrębnia coraz ogólniejsze czynniki z postrzeżeń zmysłowych, które są punktem wyjścia procesu poznawczego i źródłem wszelkich danych o...

EMPIRYZM - W TEORII POZNANIA

Zasadnicza problematyka e. obejmuje:

° ustalenie zakresu oraz przedmiotu doświadczenia rozumianego wąsko — jako fizykalną -» obserwację zjawisk w świecie zewn. albo szerzej — włączając w jego zakres operacje intelektualne (np. intelektualną -> intuicję), -> przeżycia psych., estetyczne, rei. (->•...

EMPIRYZM - W TEORII NAUKI

Występuje e. w wersji klasycznej, neoklasycznej oraz w wersji krytycznej.

1. Wg e. klasycznego bezstronne badania nauk. nie zakładają pierwotnych koncepcji teor. ; poznawczo umysł jest bierny, a wywiedziona z doświadczenia wiedza zbudowana jest z prostych elementów niepowątpiewalnych.

D. Hume, dokonawszy...

EMPIRYZM - W PSYCHOLOGII

Występuje e. w wersji epistemolo-gicznej, genetycznej i metodologicznej.

Teorię e. epistemologiczno-genetycznego, uznającą doświadczenie za pierwotne źródło i podstawę poznania, najpełniej rozwinął J. Locke; sprowadzając idee do 2 źródeł (wrażeń i świadomości), zapoczątkował on psychologię...

EMPIRYZM - W ETYCE

E. jest stanowiskiem odrzucającym możliwość pozaempirycznego poznania mor. i uznawania twierdzeń etycznych oraz postulującym konieczność jej oparcia na doświadczeniu dla zapewnienia statusu nauki realnej (empiryczno--indukcyjnej); zakłada doświadczenie (przeżycia wartościujące) jako instancję...