Emil, czyli o wychowaniu

Emil, czyli o wychowaniu

Czytaj Dalej

Personalizm czyli wychowanie jako wspieranie jednostki w rozwoju

Wychowanie w tej perspektywie to pomaganie, by coraz lepiej rozumiał oraz dojrzalej kochał innych.

HACHA EMIL (1872-1945) - polityk

Prezydent Czechosłowacji od 30 li­stopada 1938 r. W marcu 1939 r. mimo braku upoważnienia parla­mentu podpisał w Berlinie - pod groźbą Adolfa Hitlera, że oddziały Wehrmachtu wkroczą do Czecho­słowacji - dokument przekazujący w ręce Niemców pełnię władzy na obszarze jego kraju. 16 marca 1939 r. został...

MANNERHEIM CARL GUSTAF EMIL von (1867-1951) - marszałek

Oficer fiński, jako żołnierz armii ro­syjskiej (przed 1917 r. Finlandia na­leżała do Rosji) brał udział w woj­nie rosyjsko-japońskiej (1904-05) i w I wojnie światowej. W grudniu 1917 r., po uzyskaniu przez Finlan­dię niepodległości, objął naczelne dowództwo armii i w 1918 r. kiero­wał nią w walce z...

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Pamiętając jednak o arystotelesowskim mimesis, czyli naśladowczym charakterze sztuki, mam świadomość, że osiągnięcie takiego ideału jest praktycznie niemożliwe. Realistyczne prace pełnią więc rolę wychowawcy – wskazują błędy i nawołują do poprawy poprzez naśladowanie określonych wzorów.

Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia polaków

Zajela sie rowniez sprawa wychowania dzieci chlopskich i mieszczanskich ( szkoly ludowe ) , szkoly elementarne byly przeznaczone dla chlopcow i dla dziewczat , uczono w nich pisania , czytania , rachunkow i katechizmu .

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Pamiętając jednak o arystotelesowskim mimesis, czyli naśladowczym charakterze sztuki, mam świadomość, że osiągnięcie takiego ideału jest praktycznie niemożliwe. Realistyczne prace pełnią więc rolę wychowawcy wskazują błędy i nawołują do poprawy poprzez naśladowanie określonych wzorów.

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Narzucają mu to najbliżsi, wychowanie, tradycja, literatura.

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza.

Czesław Miłosz, laureat nagrody Nobla, profesor języka i literatur słowiańskich w Berkeley w USA, jest od 1990 roku częstym gościem naszego kraju.

Debiutował przed II wojną światową w grupie poetyckiej Żagary tomikiem pt. Trzy zimy, który dobrze zapowiadał jego niezmiernie interesującą...

Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza.

Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia. Przemiana ojca w barwnego, egzotycznego ptaka może być wyrazem protestu przeciwko degradacji i unifikacji jednostki w nowoczesnym...

CZYNNIKI ŚRODOWISKA RODZINNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

psychopedagogiczne : •  ogólna atmosfera panująca w środowisku rodzinnym (występu­jące zaburzenia, więzi uczuciowe między wszystkimi członkami rodziny) •  charakter stosunków pomiędzy rodzicami •  charakter stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi •  charakter kontroli rodziców nad dziećmi •  stosowane środki wychowawcze   Czynniki rozwoju dziecka:   wyposażenie, z ...

Psychologia i wychowanie

Podstawowym zadaniem psychologii wychowania wobec praktyki wychowania jest informowanie o odkrytych przez psychologów faktach, prawidłowościach, podstawowych psychologicznych mechanizmach i sprawdzonych technikach ich wykorzystania, pozwalające na lepsze rozumienie zjawisk i procesów leżących u podstaw wychowania, a przez to na optymalizację procesów wychowawczych.

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

powinny dawać ten sam wynik niezależnie od liczby pomiarów wystandaryzowane, czyli winny być jednakowo stosowane znormalizowane, czyli winny mieć przypisane odpowiednie tabele norm, pozwalające na porównanie indywidualnego wyniku z wynikami próby z populacji normalnej.

Filozofia i moralność kata, czyli jak się dorasta do zbrodni. Rozważania na podstawie „Rozmów z katem” K. Moczarskiego.

Wychował się w kręgu niemieckiego drobnomieszczaństwa, które uczyniło go podatnym na hasła populistyczne i nacjonalistyczne.

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

Pamiętając jednak o arystotelesowskim mimesis, czyli naśladowczym charakterze sztuki, mam świadomość, że osiągnięcie takiego ideału jest praktycznie niemożliwe. Realistyczne prace pełnią więc rolę wychowawcy wskazują błędy i nawołują do poprawy poprzez naśladowanie określonych wzorów.

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Narzucają mu to najbliżsi, wychowanie, tradycja, literatura.

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza

Czesław Miłosz, laureat nagrody Nobla, profesor języka i literatur słowiańskich w Berkeley w USA, jest od 1990 roku częstym gościem naszego kraju.

Debiutował przed II wojną światową w grupie poetyckiej Żagary tomikiem pt. Trzy zimy, który dobrze zapowiadał jego niezmiernie interesującą twórczość...

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE?

Empiryczne teorie naukowe mogą być konstruowane wedle 1 z 2 podstawowych strategii metodologicznych: indukcyjnej lub dedukcyjnej - obie są akceptowane w analityczno – empirycznej koncepcji nauki.

I. INDUKCJONIZM: najpierw badania empiryczne, a następnie na ich podstawie formułowanie uogólnień i teorii...

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia indukcyjna

Schemat postępowania badaczy: analiza zjawiska i określenie jego podstawowych cech, mierzy się owe cechy w różnych sytuacjach, analiza uzyskanych danych (czy są one systematycznym źródłem odchyleń czyli wariacji), opracowywanie teorii (jeśli określiło się systematyczne źródło odchyleń).

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

By zdania uznać za bazowe, muszą być powiązane logicznie i być przyjęte w toku sprawdzania teorii (nie mogą być luźnymi zdaniami bazowymi czyli hipotezami ad hoc).