Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Władza polityczna a władza państwowa

Wynikało to z synonimicznego traktowania „państwa”, „społeczeństwa obywatelskiego” i „narodu/społeczeństwa politycznego”, które identyfikowano z elitą władzy.

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Jednostka jako podmiot władzy

- Władza w obrębie tych teorii, które wskazują na jednostkę jako jej podstawowy podmiot, stanowi pewien atrybut przynależny człowiekowi, wyrażający się, najogólniej mówiąc, w jego mocy sprawczej. Relacja posłuszeństwa innych wobec atrybutów władzy, którymi jednostka dysponuje, nie jest tu istotna. W...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Zbiorowość jako podmiot władzy

Problem władzy przestaje być wtedy ograniczony do wąskiej elity czy zespołu ludzi obdarzonych odpowiednimi uprawnieniami, a ona sama okazuje się wszechobecną, przenikającą wszystkie ludzkie związki.

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Władza versus panowanie

Władza oznacza przede wszystkim szansę urzeczywistnienia wewnątrz określonego stosunku społecznego własnej woli – także wbrew oporowi – i niezależnie od tego, na czym owa szansa się opiera, podstawę stanowi założenie, że dany rozkaz zostanie wykonany.

Panowanie to prawdopodobieństwo, że określony...

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Cechy charakterystyczne panowania legalnego

na mocy ustanowienia

najczęstszym typem panowania legalnego jest biurokracja

podstawowa idea: można swobodnie tworzyć prawa i zmieniać je za pomocą formalnie poprawnego ustawodawstwa

przyznane kompetencje są określane przez obowiązujący porządek normatywny

zespół...

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Cechy charakterystyczne panowania tradycyjnego

wiara poddanych, że władza jest prawowita, bo istniała zawsze

ograniczona przez tradycyjne normy

władca nie może ich naruszyć (wyjątek sułtanizm – nieograniczony despotyzm)

na mocy wiary w świętość istniejących od dawna porządków

najczystszy typ władza...

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Cechy charakterystyczne panowania charyzmatycznego

osobowe uznanie dla osoby pana i uznanie dla jego niezwykłych talentów, w szczególności zdolności magicznych, bohaterstwa, mocy ducha i mowy.

Źródłem osobistego oddania jest tu egzaltacja, jaką budzi coś wiecznie nowego, niecodziennego, niebywałego.

czyste typy panowania władza...

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Koncepcja biurokracji

Wykonywanie czynności urzędowych jest działalnością stałą, której zakres jest określony i uregulowany przez przepisy prawne.

W działalności tej panuje zasada kompetencji, która oznacza:

a) stały podział czynności, polegający na wyraźnym rozgraniczeniu sfer uprawnień i obowiązków...

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Zjawisko charyzmy

Termin grecki charyzma oznacza u Webera jakąś niezwykłą jakość, dar posiadany przez osoby lub przedmioty; inni sądzą, że charyzma daje magiczną moc tym, którzy ją posiadają. Wódz charyzmatyczny, jest to ktoś, czyje panowanie nad innymi opiera się na ich wierze w jego nadzwyczajne, magiczne...

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Sposoby przekazywania władzy w panowaniu charyzmatycznym

W pierwszym wypadku istnieją określone kryteria, które musi spełniać następca, by zostać nowym wodzem charyzmatycznym.

W drugim - poprzedni wódz charyzmatyczny wyznacza swego następcę, przelewając tym samym na niego charyzmę własną.

W trzecim - najczęstszym, gdyż tamte dwa mają...

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - Elity polityczne wg V. Pareto: cechy, teoria krążenia elit

Ruch krążenia elit trwa nawet w czasie najpełniejszego pokoju, nawet elity nie odnoszące żadnych strat wskutek wojny znikają, nieraz dość szybko.

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - KSZTAŁTOWANIE SIĘ ELIT RZĄDOWYCH W POLSCE PO 1989 ROKU

Istotne konstytucyjne ograniczenie w rekrutacji do elity rządowej polega na tym, iż posłowie – stanowiący elitę swoich partii, co wynika z istoty parlamentaryzmu, nie mogą pełnić w administracji rządowej innych stanowiskach niż stanowiska ministrów lub sekretarzu stanu.

Władza jako zjawisko społeczne

By zrozumieć daną epokę, należy zadać sobie pytanie dotyczące tego, kto rządzi światem.

RZĄDZENIE:

Nigdy nie bierze swoich początków z siły,

Dana grupa społeczna dlatego ma do dyspozycji władzę, że sprawuj rządy.

Rządzenie to normalne sprawowanie władzy, która opiera się...

Polityka jako sfera władzy panstwowej

Wybitny niemiecki uczony Max Weber (1864-1920) postrzegał politykę jako sferę sprawowania władzy państwowej i walki o tą władzę. Stosunki władzy analizował w kontekście nowoczesnego państwa narodowego, które stanowiło jego zdaniem najbardziej zaawansowaną organizację polityczną w historii...

POJĘCIE ELITY BIUROKRATYCZNEJ I JEJ ROLA W SYSTEMIE POLITYCZNYM

Elita biurokratyczna- pojawia się w każdej organizacji lub instytucji, które posiadaja pewną strukturę wewnętrzną. Elita tej struktury, ludzie podejmujący decyzje (niejednokrotnie politycy i osoby miedialne) to tzw. Elita biurokratyczna (oligarchia).

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Standaryzacja warunków pracy służby administracyjenej

uniformizacje najlepiej osiągnąć dzięki scentralizowanej rekrutacji niezależnej od poszczególnych ministerstw. Dobrowolność w zatrudnianiu jest nie do pomyślenia podobnie jak awansować wg kaprysu osobistego. Kandydaci na pracowników słuzby administracyjnej są dobierani wyłącznie na podstawie...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Czynniki powstawania różnic między typami administracji

Stopień centralizacji.

Stopień wykorzystania konkursu przy rekrutacji.

Charakter wyszkolenia.

Formy zawodowej specjalizacji.

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Formy rekrutacji

Elekcja.

Nominacja dyskrecjonalna (rząd wybiera urzędników najwyzszego szczebla).

Konkurs (powoływanie na podstawie ściśle określonych kryteriów)

Rekrutacja bezpośrednia – urzędnicy najniższego szczebla, umowa o prace.

W Europie Zach np.Francja i Wlochy ważną rolę odgrywa...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Kształcenie kadr w Europie

Odbywa sie przede wszystkim na uczelniach wyższych są to m.in.:

Francja- państwowa szkoła administracji ENA

Niemcy- wyższa szkoła nauk administracyjnych Speyer

W. Brytania- szkoła administracji państwowej CSC

Polska- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie

W Polsce rekrutacja do...