Ustrój Hiszpanii - Władza wykonawcza

Monarcha – obecnym królem Hiszpanii jest, od 22 listopada 1975 roku, król Juan Carlos I z dynastii Burbonów. Monarcha jest szefem państwa i zarazem jego najwyższym reprezentantem, sprawuje arbitraż i czuwa nad normalnym funkcjonowaniem jego instytucji. Zakres władzy króla w Hiszpanii jest dość szeroki:...

Ustrój Hiszpanii - Władza ustawodawcza

Parlament - Kortezy Generalne (Las Cortes Generales) składa się z dwu izb: Kongresu Deputowanych (Congreso de los Diputados) i Senatu (Senado). Obie izby pochodzą z wyborów powszechnych i bezpośrednich, przy czym Kongres liczący od 300 do 400 członków (obecnie 350) wybierany jest według systemu...

Ustrój Hiszpanii - Władza sądownicza

W Hiszpanii występuje rozbudowany system sądowy, najwyższą jego instancją jest Trybunał Najwyższy, organem zapewniającym niezawisłość sądów jest powoływana przez króla Rada Główna Władzy Sądowej. Król powołuje ponadto sędziów wyższych sądów, pozostali sędziowie są powoływani przez Radę...

„Krytyka władzy sądzenia” koncepcje estetyczne Kanta

W ostatniej ze swych krytyk Kant próbował osłabić przeciwieństwo obu światów, pokazując np. że w sferze estetyki zmysłowość może zbiegać się z ideą np. piękna; było to co najwyżej rozwiązanie połowiczne.

Jeśli poznanie ma charakter czynny, tzn. podmiot poznawczy współkształtuje poznawaną...

Wąskie i szerokie rozumienie pojęcia „elita polityczna”

Wesołowski: bezpośredni wpływają na proces podejmowania decyzji lub w nim uczestniczą (w tym można jeszcze wyróżnić elitę wpływu i elitę decyzji) Szerokie – elita polityczna: Obejmuje nie tylko tych na szczycie, ale także na niższych szczeblach, którzy zajmują ważne pozycje, pełnią wpływowe role, wykonują istotne funkcje jak np.

Definicja elity

Pareto Utożsamianie elity ze zjawiskiem władzy politycznej (elita władzy, rządząca, polityczna) Bauman: Potocznie: zespół jednostek wyróżniających się z otoczenia pod względem uznanym w danej zbiorowości za wartościowy, ceniony; pejoratywnie: odgradzające się od ogółu w poczuciu faktycznej lub domniemanej wyższości Socjologicznie: zespół ludzi posiadających autorytet, najbardziej wpływowa,

Definicje elity politycznej – Bottomore, Sartori, Lasswell, Barton, Gunther, Higley

Może być otwarta dla każdego (lekarze w szpitalu) lub zamknięta (poprzez urodzenie lub majątek); może być tymczasowa (elity rządowe podczas kadencji) lub długotrwała; może też mieć monopol na władzę lub dzielić ją z innymi Bottomore: Ci, którzy zajmują kierownicze stanowiska polityczne, szerzej: mogą wywierać wpływ na decyzje polityczne, i której członkowstwo podlega z czasem zmianom zwykle przez rekrutację członków z ...

Kryteria wyróżniania elity politycznej

w takich konfiguracjach, w których władza, w podobieństwie do ściętej i niesymetrycznej piramidy, nie ma wierzchołka, z tą różnicą, że stratokracja jest rozdzielona między różne szczyty; kryterium zasług- zakłada, że władzę sprawuje ten, kto na nią zasługuje;   Karl Mannheim uznał, że w historii wystąpiły trzy podstawowe kryteria selekcji elit: kryterium krwi- wykorzystywane przez społeczeństwa arystokratyczne; kryterium ...

Merytokracja jako elita czasów współczesnych

Merytokracja wymaga dobrego szkolnictwa, poczucia wspólnoty i odpowiedzialności u elit oraz racjonalnych wyborców, którzy nagradzają za dokonania.

Wątki elity styczne w myśli średniowiecza

Pojęcie elit jeszcze nie występuje.

Trzy modele stosunków miedzy mediami, ich właścicielami a władzą: model pluralistyczny, masowy i hegemoniczny

1. Media – podmiot uczestniczący w rywalizacji politycznej – one kreują rzeczywistość medialną. Teraz w coraz większym stopniu rzeczywistość medialna nie odpowiada tej realnej. Różna zdarzenia są kreowane medialnie bądź nigdy nie dotarły by do wiadomości audytorium (np. dziennikarstwo śledcze). Media...

Francuska koncepcja władzy lokalnej

Podstawy współczesnego podziału administracyjnego Francji ukształtowały się w okresie rewolucji francuskiej. Zniesiono wówczas podział na prowincje i wprowadzono departamenty. W tym samym czasie pojawiły się także francuskie gminy, nieco później kantony i arrondissements. Najwyższy stopień tego...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Pojęcie władzy w ujęciu Maxa Webera

Max Weber definiuje władzę jako dowolną możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera. Weber przyjmował więc behawioralne podejście do ujmowania władzy (o czym szerzej nieco dalej) pisząc, iż jest to...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Władza jako przejaw nierówności społecznych wg P. Blau’a. Balavenderas

Peter Blau uważa, iż władza jest naturalnym komponentem życia społecznego. Dotyczy ona dysproporcji zasobów na poziomie:

-mikro

-mezo

-makro

Blau uważa, iż stosunki władcze oparte są na dysproporcji. W przypadku deficytów porządanego dobra, następuje uległość i poddaństwo. Istnieje pewna...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie behawioralne

Władza to szczególny typ zachowania, który polega na możliwości modyfikowania zachowania innych ludzi. P. Barry pisał, iż „o niektórych ludziach można powiedzieć, że posiadają władzę nad innymi, w znaczeniu determinowania ich działań”. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tegoż podejścia do...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie teleologiczne

(celowościowe, gdyż gr. teleos, cel i logos, badanie): Władza to spełnienie pewnych celów, wytwarzanie zamierzonych skutków. Innymi słowy władza to zdolność osiągania tego, czego się chce, lub wywoływania pożądanej zmiany (Oxford Companion to Politics of the World). Jednym z przedstawicieli tego...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie instrumentalne

Władza jako możliwość zastosowania szczególnych środków, zwłaszcza przemocy. K. Opałek (przedstawiciel tego podejścia) pisze, iż „(…) stosunek władzy zachodzi wówczas, gdy ośrodek kierowniczy jest zdolny zapewnić posłuch w szerokiej społecznie skali dla swych poleceń, których treścią są określone...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie strukturalne

Władza ujmowana jest jako swoisty stosunek między rządzącymi a rządzonymi, władza będzie stosunkiem zależności (panowania i podporządkowania), zachodzącym w obrębie grupy społecznej, miedzy ośrodkiem kierowniczym (decyzyjnym) a członkami grupy.

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie władzy jako zinstytucjonalizowanego wpływu

(niby w zagadnieniu tego nie ma, ale na wykładzie się pojawiło, więc…): Władza jest powiązana z możliwością instytucjonalnego wpływania na innych. Według J.P. Gieorgicy władza jest zdolnością do narzucania i egzekwowania decyzji, czyli wpływania na ludzi tak, aby zachowywali się w sposób oczekiwany...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Ujęcie konfliktowe

Władza ma możliwość podejmowania decyzji regulujących rozdział dóbr w sytuacjach konfliktowych. Ossowski postrzega władzę jako możność podejmowania i realizowania decyzji niezależnie od woli ludzi, których decyzja w taki czy inny sposób dotyczy. W tym miejscu na wykładzie został zasygnalizowany...