Teorie władzy - Władza jako właściwość jej nosiciela (ujęcie bliskie psychologii)

- władza jako zespół środków do osiągnięcia przyszłych celów (siła fizyczna, umiejętności, zasoby finansowe)

- władza jako charakterystyka osobowa, grupy społecznej czy instytucji

- jest niezależna od systemu

- krytyka tego ujęcia: proces powstawania władzy determinują tu tylko warunki...

Teorie władzy - Władza jako stosunek społeczny (ujęcie strukturalne, relacjonalne)

Dwa podejścia:

władza jako utrwalony w pewien sposób typ społecznych interakcji; sytuacja, w której oddziaływanie jednego człowieka wpływa na społeczne położenie drugiego

uzupełnienie podejścia a) o konieczność regulacji przez normy społeczne.

Atrybuty władzy politycznej (siła – zakres – zasięg)

Koncepcje definiujące władzę poprzez cechy

II. W pewnym sensie dokonał tego R. Dahl, który wyróżnił:

- Rozkład władzy

- Koncentracja władzy

- Rozproszenie ludzi mających wpływ w układzie społecznym

■ Zakres władzy - Stopień w jakim władza ograniczona jest do pewnego obszaru

■ Zasięg...

Cechy relacji, która jest władzą

-asymetryczność

-trwałość

-legitymizacja przyzwolenie akceptacja

-skuteczność powyżej 50%

Ma 2 aspekty:

-normatywny (kompetencje, które posiadam) mam możliwości ale z nich nie korzystam

-realny mam możliwości i z nich korzystamwładza to również:

-rządzenie grupa ludzi

-wysoka...

Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Teorie psychologiczne

Dążenie do władzy często jest wykazywane jako jeden z podstawowych ludzkich popędów.

Jest to nie tylko wykorzystywanie władzy do maksymalizacji przyjemności, ale głównie twierdzenie, że człowiek nie może sobie zapewnić mocy i środków do tego by żyć dobrze tak jak w danej chwili nie zdobywając sobie...

Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Substancjonalne

Dawniej władza była utożsamiana z politycznymi środkami i zasobami które państwo może wykorzystać realizując monopol uprawnionego zastosowania przemocy, aby przeprowadzić swe zamierzenia pomimo wewnętrznego oporu obywateli czy też w relacjach zagranicznych z innymi państwami. W latach 50 XX wieku...

Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Operacyjne

Na początku dostrzegano władze tylko w tedy kiedy państwo A wywierało wpływ na państwo B i państwo B czyniło coś wbrew swojej woli.

Benfield wyróżnił analizę czynników umożliwiających wywieranie wpływu :

- oddziaływanie opierające się na poczuciu zobowiązania (autorytet)

- oddziaływanie...

Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Komunikacji

Deutsch traktował władzę jak swego rodzaju walutę i jeden z mechanizmów kontroli społecznej, która istnieje tam gdzie nie należy korzystać z przemocy a gdzie zawodzą oddziaływanie przyzwyczajenie czy dobrowolna koordynacja. Tak rozumiana władza wiąże się z obiegiem informacji w systemie społecznym...

Koncepcja władzy politycznej Maxa Webera

Według klasycznej definicji Maxa Webera, władza to dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera.

Często przyjmuje się, że osoba podporządkowana sprawującemu władzę, powinna posiadać...

Legitymizacja władzy politycznej

Legitymizacja władzy jest przedmiotem badań politologii, filozofii i socjologii polityki. Ponieważ nie można wytłumaczyć posłuchu dla władzy czystą przemocą, należy wytłumaczyć dlaczego ludzie są jej posłuszni. Każda władza oparta jest na przyzwoleniu i musi opierać się na powszechnych...

Podstawowe i rozwinięte formy władzy według Johna Scotta

Stosunki panowania są w stanie zapewnić prawomocność za pomocą poszczególnych „publicznych scenariuszów” które zarazem uzasadniają i ukrywają rzeczywistość przymusu i zachęty stanowiąc fundament politycznego przywództwa. Publiczny scenariusz jest narracją lub opowieścią skonstruowaną w oparciu o...

Substancjalne i relacjonalne ujęcie władzy politycznej

Ujęcia władzy:

a) substancjalne podmiotowe (mocne) – niepełne, władza sama w sobie, człowiek jest władzą, władza jest kimś

b) substancjalne przedmiotowe (słabe) – władza sama w sobie, człowiek posiada ją, władza jest czymś

c) relacjonalne – relacja między A i B (ludźmi, człowiekiem a...

System polityczny a państwo - Podział ze wzglądu na sposób sprawowania władzy

- despotyzm

- dyktatura

- autorytaryzm

- totalitaryzm

System polityczny a państwo - Podział ze względu na nosiciela tej władzy

- autokracja - rządy jednostki

- arystokracja - rządy wybranej grupy ludzi na zasadzie pochodzenia

- teokracja, - rządy kościoła

- oligarchia - rządy ludzi posiadających

- technokracja - rządy specjalistów

- biurokracja - rządy urzędników

- ochlokracja - rządy fumów

- demokracja – rządy...

Treść pojęcia władza - Władza

Możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna). Władza społeczna jest zdolnością ukierunkowywania...

Treść pojęcia władza - Władza naturalna

Nie jest absolutna - dotyczy wycinka życia społecznego, na którym dana jednostka wiedzie realny (naturalny) prym. Podporządkowanie się takiej władzy nie budzi w człowieku oporu. Władza nadana (narzucona) powoduje opór, często oznacza narzucenie podporządkowanym czyjegoś przerośniętego ego jako prawa (a...

Treść pojęcia władza - Władza społeczna

Wspólnotowa i publiczna - może się opierać na dobrowolnej akceptacji mającej źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości (legalizm) bądź na przymusie społecznym, a nawet przemocy fizycznej.

Władza społeczna to władza nad ludźmi.

Władza polityczna a władza państwowa

W tradycji nauki i myśli prawno-politycznej utożsamiano je ze sobą. Jednak władza państwowa jest tylko postacią władzy politycznej. Sfera polityki wykracza poza organizację państwową.

Władza państwowa przejawia się wewnątrz klasowej organizacji terytorialnej i ma monopol na legalne korzystanie z...

Władza społeczna a władza polityczna

Władza dzieli się na:

a) naturalną (nad otoczeniem)

b) społeczną (nad ludźmi)

Władza polityczna mieści się wewnątrz władzy społecznej, jest jej częścią.

Cechy relacji, którą jest władza

1. Władza jest zawsze stosunkiem między ludźmi

2. Władza ma charakter społeczny

3. Posłuch jakim cieszy się osoba sprawująca władzę

4.Faktyczna, realna, urzeczywistniona możliwość przeprowadzenia woli

Cechą charakterystyczną władzy państwowej w odróżnieniu od innych jest to, iż przejawia się...