Proszę wyjaśnić pojęcia władza i przywództwo oraz opisać formy ich występowania

 

Władza jest to zdolność do wpływania na zachowanie innych. W układzie organizacyjnym władza występuje w 5 formach: władzy formalnej, władzy nagradzania, władzy wymuszania, władzy dzielenia, władzy eksperckiej.

Autorytet formalny: to władza gwarantowana hierarchią organizacyjną. Władza...

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Dochodzi w końcu do tego, że elita rządząca, czyli świnie, którym w odróżnieniu od innych zwierząt żyje się coraz lepiej, zaczyna chodzić na dwóch nogach.

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Rewolucja rodzi się z niezgody na panujące warunki, potrzeby obalenia dotychczasowych elit rządzących. Przywódcy, wykorzystując swoją pozycję podczas walki, wyniesieni zostają na miejsce starych elit.

Jak literatura ukazuje mechanizmy władzy i jej wynaturzenia. Rozwiń temat na przykładzie znanych Ci utworów

Władza daje człowiekowi poczucie siły i satysfakcję, dlatego często jest obiektem marzeń. O nią walczą ludzie, dla niej walczą i cierpią. Sprawowanie władzy wiąże się jednak z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Nie jest łatwo rządzić, jeszcze trudniej ponosić konsekwencje decyzji, które...

Przewaga Parlamentu nad innymi organami (wyższość władzy ustawodawczej nad wykonawczą) w systemie parlamentarno – gabinetowym realizuje się poprzez 3 instytucje

a) poprzez instytucję parlamentarnej inwestytury – to ta instytucja niezbędnej akceptacji Parlamentu, którą musi uzyskać powstający rząd. Jest to głosowanie nad powołaniem do życia rządu w proponowanym składzie

b) poprzez instytucję wotum zaufania. Oto wotum zaufania do Parlamentu występuje Premier...

Polityka komunistów polskich w latach wojny i po objęciu władzy w Polsce w stosunku do opozycji

Po agresji niemieckiej na Polskę różne obozy zastanawiały się nad przyczyną klęski wrześniowej. Komuniści zarzucali winę obozowi rządzącemu przed 1939, obozowi piłsudczykowsko sanacyjnemu. Był to najczęstszy argument wysuwany przez komunistów, zwłaszcza po utworzeniu polskiej Partii Robotniczej w...

Myśl polityczna Maxa Webera - Władza

Kategoria integralna, przejawia się we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Jest to zdolność do przeforsowania swojej woli wbrew oporowi innych, dzięki posiadanym zasobom umożliwiającym narzucanie woli np. ekonomicznym. Nie pojawia się tu czynnik przemocy. Atrybuty władzy to nierównowaga, nierówno...

Teorie władzy - Teorie psychologiczne (Hobbes, Nietzche)

Dążenie panujących do władzy jest wskazywane jako jeden z podstawowych ludzkich popędów;

Ludzie dążą do posłuszeństwa wobec władzy powszechnej (pragnienie obrony);

Władza powinna być silna, tak by stłumić skłonność do konfliktów między jednostkami oraz tłumić zarzewia wojny...

Teorie władzy - Teorie substancjalne (Morgenthau)

1.Utożsamianie władzy z politycznymi środkami i zasobami, które państwo może wykorzystać, realizując monopol uprawnionego zastosowania przemocy, aby przeprowadzić swe zamierzenia, pomimo oporu;

2.Traktowanie polityki jako działanie w imię interesów określonych w kategoriach władzy

3.Opisywanie władzy...

Teorie władzy - Teoria wpływów (Dahl)

1.A ma władzę nad B w tej mierze, w jakiej może skłonić B do wykonania czegoś, czego ten w innej sytuacji by nie wykonał

2.Czynniki umożliwiające wywieranie wpływu to:

a) Oddziaływanie opierające się na poczuciu zobowiązania (autorytet)

b) -||- na przyjaźni i życzliwości

c) -||- na racjonalnych...

Teorie władzy - Władza jako waluta w systemie komunikacji (Deutsch)

Traktowanie władzy jako jeden z mechanizmów kontroli społecznej, funkcjonujący tam, gdzie nie należy korzystać z przemocy, a gdzie zawodzą oddziaływanie, przyzwyczajenie czy dobrowolna koordynacja

Władza wiąże się tu z obiegiem informacji w systemie społecz. oraz możliwością nauki...

Teorie władzy - Według Webera

Władza oznacza szanse przeprowadzenia swej woli, także wbrew oporowi innych, w ramach pewnego stosunku społecznego, bez względu na to, na czym ta szansa polega. Przeforsowanie swojej woli odbywa się poprzez różnych zasobów – np. ekonomicznych - lub technik w odpowiednim czasie. Władza jest stosunkiem...

Teorie władzy - Władza może polegać na...

Przekonywaniu

Wywieraniu wspływu (wpływ nie jest uregulowany normami społecznymi, jest rodzajem faktycznej zależności, a nie stosunkiem społecznym; wpływ można wywierać będąc tego nieświadomym w przeciwieństwie do władzy)

Manipulacji (to rodzaj wpływu; nie jest ujęta normami...

Teorie władzy - Idealne typy panowania wg Webera

Panowanie charyzmatyczne -odnosi się do władzy charyzmatycznej, czyli takiej która wynika z emocjonalnego przywiązania i zaufania rządzonych stosunku do przywódcy posiadającego charyzmę- umiejętność efektywnego wpływania na innych. Zdolność wywierania wpływu na orientację normatywną...

Teorie władzy - Normatywna koncepcja władzy

- Władza jest następstwem sposobu organizowania się zbiorowości ludzkich w specyficzny porządek (ład) społeczny. Najogólniej polega ona na specjalizowaniu się określonych ludzi w rozmaitych czynnościach, których wykonywanie wymaga świadomego wchodzenia z innymi ludźmi w zależności względnie...

Teorie władzy - Atrybuty władzy

Siła (miara skuteczności władzy i dyspozycji)

Zasięg (terytorium, przestrzeń, ludność)

Zakres (dziedziny życia w jakich adresaci władzy reagują pozytywnie na dyspozycje rządzących)

Teorie władzy - Relacja pomiędzy władzą, a rządzonymi

Trwała

Asymetryczna (nierównowaga i nierównoprawność)

Legitymizowana

Świadoma

Skuteczna

Teorie władzy - Właściwości władzy politycznej

jej przedmiotem są dobra publiczne (np. bezpieczeństwo, wolność, zabezpieczenie egzystencji, potrzeby wyższe, takie jak religijne, medyczne, estetyczne)

wykonywanie władzy politycznej jest zawsze instytucjonalne

podmiotami władczymi są tu decydenci polityczny (rządzący) a ich partnerami...

Teorie władzy - Funkcje władzy politycznej

integracyjna

dystrybucyjna

ochronna

strukturotwórcza

Teorie władzy - Władza jako funkcja w systemie (ujęcie funkcjonalne)

- władza reguluje system społeczny

- uzyskanie lub utrata władzy wiąże się z otrzymaniem lub utratą funkcji w systemie

- władza jest tylko cechą systemu

- jest pośrednikiem, polega na przymusowym uzgodnieniu działalności jednostek wchodzących w skład państwa