Elita polityczna, elita wpływu, klasa polityczna, elita władzy, elita decyzji - relacje

Można wyróżnić w niej dwie zasadnicze warstwy: elita polityczna- szeroko rozumiana, skupiona na zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych instytucjach, takich jak partie polityczne, związki zawodowe czy też inne organizacje polityczne; elita administracyjna- określana jako rządzący establishment, podejmujący bezpośrednio decyzje polityczne i odpowiedzialny za ich realizację; w tym ujęciu klasa polityczna jest ujęciem szerszym od ...

Wartości nowej elity Polskiej

„Elitą nazywamy małą grupę znajdującą się na szczycie hierarchii politycznej, ekonomicznej czy społecznej, która wyodrębniła się wewnątrz dużej grupy społecznej. Elita polityczna, również zmaterializowała swoje potrzeby i wartości.

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - Elity polityczne wg V. Pareto: cechy, teoria krążenia elit

Ruch krążenia elit trwa nawet w czasie najpełniejszego pokoju, nawet elity nie odnoszące żadnych strat wskutek wojny znikają, nieraz dość szybko.

Elity lokalne

Elity strategiczne czyli takie, które warunkują całościowy rozwój danego społeczeństwa 7) aktualne lity polityczne 8) elity gospodarcze, wojskowe, naukowe, dyplomatyczne, 9) elity sprawujące władzę moralną 10) elity zaspokajające uczuciowe lub estetyczne potrzeby danego społeczeństwa Prócz elit strategicznych istnieją również elity pomniejszym znaczeniu, które jednak mogą stanowić zaplecze kadrowe dla ...

Kryteria wyróżniania elity politycznej

w takich konfiguracjach, w których władza, w podobieństwie do ściętej i niesymetrycznej piramidy, nie ma wierzchołka, z tą różnicą, że stratokracja jest rozdzielona między różne szczyty; kryterium zasług- zakłada, że władzę sprawuje ten, kto na nią zasługuje;   Karl Mannheim uznał, że w historii wystąpiły trzy podstawowe kryteria selekcji elit: kryterium krwi- wykorzystywane przez społeczeństwa arystokratyczne; kryterium ...

ELITA

W społeczeństwie hierarchicznie uwarstwionymi—grupa jednostek o najwyż­szym statusie (elita prestiżu, elita kwalifika­cji, elita władzy); w systemach totalitarnych — grupy rządzące, izolujące się od rządzo­nych i niezależne od ich kontroli.

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - KSZTAŁTOWANIE SIĘ ELIT RZĄDOWYCH W POLSCE PO 1989 ROKU

Istotne konstytucyjne ograniczenie w rekrutacji do elity rządowej polega na tym, iż posłowie – stanowiący elitę swoich partii, co wynika z istoty parlamentaryzmu, nie mogą pełnić w administracji rządowej innych stanowiskach niż stanowiska ministrów lub sekretarzu stanu.

Wąskie i szerokie rozumienie pojęcia „elita polityczna”

Wesołowski: bezpośredni wpływają na proces podejmowania decyzji lub w nim uczestniczą (w tym można jeszcze wyróżnić elitę wpływu i elitę decyzji) Szerokie – elita polityczna: Obejmuje nie tylko tych na szczycie, ale także na niższych szczeblach, którzy zajmują ważne pozycje, pełnią wpływowe role, wykonują istotne funkcje jak np.

Definicja elity

Pareto Utożsamianie elity ze zjawiskiem władzy politycznej (elita władzy, rządząca, polityczna) Bauman: Potocznie: zespół jednostek wyróżniających się z otoczenia pod względem uznanym w danej zbiorowości za wartościowy, ceniony; pejoratywnie: odgradzające się od ogółu w poczuciu faktycznej lub domniemanej wyższości Socjologicznie: zespół ludzi posiadających autorytet, najbardziej wpływowa,

Definicje elity politycznej – Bottomore, Sartori, Lasswell, Barton, Gunther, Higley

Może być otwarta dla każdego (lekarze w szpitalu) lub zamknięta (poprzez urodzenie lub majątek); może być tymczasowa (elity rządowe podczas kadencji) lub długotrwała; może też mieć monopol na władzę lub dzielić ją z innymi Bottomore: Ci, którzy zajmują kierownicze stanowiska polityczne, szerzej: mogą wywierać wpływ na decyzje polityczne, i której członkowstwo podlega z czasem zmianom zwykle przez rekrutację członków z ...

POJĘCIE ELITY BIUROKRATYCZNEJ I JEJ ROLA W SYSTEMIE POLITYCZNYM

Elita biurokratyczna- pojawia się w każdej organizacji lub instytucji, które posiadaja pewną strukturę wewnętrzną. Elita tej struktury, ludzie podejmujący decyzje (niejednokrotnie politycy i osoby miedialne) to tzw. Elita biurokratyczna (oligarchia).

Merytokracja jako elita czasów współczesnych

Merytokracja wymaga dobrego szkolnictwa, poczucia wspólnoty i odpowiedzialności u elit oraz racjonalnych wyborców, którzy nagradzają za dokonania.

Elity władzy

japońskie, zachodnioeuropejskie i amerykańskie banki - wszystkie powiązane z Komisją Trójstronną, grupą Bilderberg i innymi elitarnymi grupami - pożyczyły ogromne sumy pieniędzy Brazylii i innym krajom Trzeciego Świata.

Wątki elity styczne w myśli średniowiecza

Pojęcie elit jeszcze nie występuje.

Czym jest władza i jakie wyróżniamy elity?

Wyróżniamy następujące elity: polityczna (przywódcy wielkich partii, parlamentarzyści, ministrowie) gospodarcza (szefowie wielkich przedsiębiorstw, liderzy organizacji pracodawców) biurokratyczne ( wyżsi urzędnicy) dziennikarska, intelektualna ( pisarze, publicyści, profesorowie)

Poglądy na elitę władzy Millsa

Mills był twórcą torii która w bezpośrednio uderzała w swoisty mit założycielski Ameryki (,,od pucybuta do milionera”). Odkrył on że w najważniejszych sektorach życia społecznego Ameryki największy wpływ ma 400 rodzin których historia w większości sięga jeszcze ,,czasów” Mayflower.

Tak więc...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Standaryzacja warunków pracy służby administracyjenej

uniformizacje najlepiej osiągnąć dzięki scentralizowanej rekrutacji niezależnej od poszczególnych ministerstw. Dobrowolność w zatrudnianiu jest nie do pomyślenia podobnie jak awansować wg kaprysu osobistego. Kandydaci na pracowników słuzby administracyjnej są dobierani wyłącznie na podstawie...

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Czynniki powstawania różnic między typami administracji

Stopień centralizacji.

Stopień wykorzystania konkursu przy rekrutacji.

Charakter wyszkolenia.

Formy zawodowej specjalizacji.

SPOSOBY REKRUTACJI DO ELITY BIUROKRATYCZNEJ - Formy rekrutacji

Elekcja.

Nominacja dyskrecjonalna (rząd wybiera urzędników najwyzszego szczebla).

Konkurs (powoływanie na podstawie ściśle określonych kryteriów)

Rekrutacja bezpośrednia – urzędnicy najniższego szczebla, umowa o prace.

W Europie Zach np.Francja i Wlochy ważną rolę odgrywa...