"Elipsa" Twórczy Związek Polskich Artystów Malarzy na Litwie

Czytaj Dalej

Stosunek Wacława Potockiego do Polski i Polaków na podstawie wybranych utworów poety.

Interesował się wszystkim tym, co było związane z Rzecząpospolitą, a więc problematyką społeczną, religijną i polityczną XVII-wiecznej Polski. W wierszu „Zbytki polskie” poeta wylicza największe polskie wady narodowe.

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY W POLSCE - OBECNA SYTUACJA NA RYNKU SAMOCHODÓW W POLSCE

Polska jest nadal 8 w Europie (po Niemczech, Włoszech, Wlk.

Związek energii z masą na podstawie badań A. Einsteina

JAK EINSTEIN ZWIĄZAŁ ENERGIĘ Z MASĄ I CO Z TEGO WYNIKA?

Albert Einstein urodził się o 11.30 14 marca 1879 roku w połudnowoniemieckim mieście Ulm w rodzinie żydowskiej. Był to jeden z najwybitniejszych umysłów ścisłych naszych czasów. Zajmował się fizyką kwantową. Zajmował się wieloma teoriami...

Polska Złotego Wieku na tle europejskim

Początki polskiej floty Zygmunt Stary i Zygmunt August zapoczątkowali polską flotę wojenną.

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

Było to Wojsko Polskie we Francji, którego zalążkiem stała się dy-wizja polska, tworzona od połowy września 1939 po-czątkowo z ochotników staraniem polskiwj emigracji za-robkowej.

PAN TADEUSZ, czyli Ostatni zajazd na Litwie.

- w przewidywaniu bliskiej wojny z Rosją - przygotowuje na Litwie powstanie. Starnawskiego Adam Mickiewicz w poezji polskiej i obcej, Wr. Gronowski; wielu malarzy czerpało z P.

Rządy Zygmunta Augusta na Litwie

stary król przekazał synowi rządy na Litwie, zachowując wszakże swą władzę zwierzchnią.

System ulg i zwolnień w polskim systemi podatkowym na rok podatkowy 2008

Rodzaje ulg w polskim systemie podatkowym Podatkowi dochodowemu podlegają wszystkie dochody uzyskane przez osoby fizyczne w danym roku podatkowym z wyłączeniem określonych ulg i zwolnień.

Ruch anarchistyczny w Polsce i Europie na przełomie XIX i XX w.

?Anarchizm nie oznacza braku instytucji w ogóle, lecz tylko takich, które zmuszają ludzi do podporządkowania się przemocy.? /Lew Tołstoj Idee anarchistyczne wywodzą się w prostej linii od skrajnych ideologii socjalistycznych. Za twórcę i głównego ideologa anarchizmu uważa się P.J. Proudhona. Jego poglądy związane są z anarchoindywidualizmem. Uważał, że własność to kradzież, a jedynym tytułem posiadania jest praca. Jego zdaniem tylko brak państwa i całkowita ...

Instytucje i organy władzy na Litwie

Prawa i obowiązki Prezydenta Republiki Litwy: • rozstrzyga ważniejsze problemy polityki zagranicznej i wraz z Rządem ją prowadzi, • podpisuje umowy międzynarodowe i przedkłada Sejmowi do ratyfikacji, • na wniosek Rządu mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Republiki Litewskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, nadaje najwyższe stopnie dyplomatyczne i tytuły specjalne, • za zgodą Sejmu mianuje Prezesa Rady Ministrów i powierza ...

Polska polityka bezpieczeństwa na tle rozwoju sytuacji spoleczno-militarnej w Europie

Co ważne również Polska leżąc w szarej strefie bezpieczeństwa nie była w stanie samodzielnie przeciwstawić się zagrożeniom ze strony silniejszego sąsiada.

Cele polskiej polityki zagranicznej na najbliższe 5 lat

Konsekwentnie powinniśmy udzielać pomocy Polonii oraz mniejszościom polskim za granicą, zwłaszcza w kultywowaniu polskości i języka polskiego, a także pilnować aby UE nie była Unią Przedsiębiorców i Buchalterów lecz Unią Społeczeństw i Polityków – solidarną.

Scharakteryzuj system podatkowy w Polsce z podziałem na podatki państwowe i samorządowe.

Na polski system podatkowy składa się jedenaście tytułów podatkowych, objętych materialnym szczególnym prawem podatkowym.

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sadowniczej.

W skład TS mogą być wybierani obywatele polscy, korzystający z pełni praw obywatelskich, nie karani sądownie, nie zatrudnieni w organach administracji państwowej.

Sąd konstytucyjny na Litwie

Żaden akt normatywny obowiązujący na Litwie nie precyzuje, czy badaniu przez Sąd Konstytucyjny zgodności z konstytucją podlega tylko akty wydane po wejściu w życie ustawy zasadniczej, czyli po 6 listopada 1992 roku, czy także uchwalone wcześniej .

Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego - omówione zagadnienia na egzamin

Opisać trzy aspekty gotowości społeczeństwa polskiego do zmiany systemowej wg D.

Muzyka polska w średniowieczu - Na przełomie średniowiecza i renesansu

Obecność kompozycji obcych w polskich rękopisach po­zwala na porównanie technik stosowanych przez różnych kompozytorów, a także na potwierdzenie oddziaływania w muzyce polskiej różnych stylów, zwłaszcza włoskiego i francuskiego.

SMORGONIE, m. na Litwie, na wschód od Wilna

5 XII 1812 Napoleon opuścił tu resztki cofającej się WA i przekazawszy dow. Muratowi, odjechał do Paryża. Początkowo, do Miednik, jego eskortę stanowiła komp. poi. szwoleżerów gwardii. Cesarzowi towarzyszył m.in. jako ofic. ordynansowy, tłumacz i przewodnik kpt. Stanisław Wąsowicz. 

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

Kwasy karboksylowe są to związki organiczne pochodne węglowodorów, które zawierają jedną lub więcej grup karboksylowych -COOH.

Przykłady: CH3-COOH,     C2H5-COOH,     CH3-CH2-CH2-COOH

Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych są cieczami i mieszają się z wodą z każdym stosunku. Kwasy o...