SZKOŁA „MORFOLOGII ŚWIĘTOŚCI” (ELIADE)

Podejście Eliadego charakteryzują następujące założenia: 1)praktyczna intencja odnowienia zdesakralizowanego świata zachodniego przez umożliwienie mu spotkania z religiami archaicznymi i wschodnimi 2)nieredukcyjne traktowanie zjawisk religijnych 3)dialektyka sacrum i profanum 4)akcentowanie znaczenia czasów archaicznych 5)przekonanie o istnieniu podstawowych, ponadczasowych struktur religijnych (archrtypów) manifestujących się w postaci ...

HELIADE - RÀDULESCU, Eliade - Rádulescu ION

ur. 6I 1802 w Tîrgovi§te, zm. 27 IV 1872 w Bukareszcie, poeta,działacz polit, i publicysta.

Od 1815 H. uczył się w gr. szkole w Bukareszcie i w gimnazjumG. Lazara, w którym nast. 1820-28 wykładał matematykęi gramatykę; od 1829 wydawał w Jassach pierwsze rum.pismo „Curierul románese" oraz dodatek lit...