Elekcja

Czytaj Dalej

Wolna elekcja w Polsce

Dopiero w czasie bezkrólewia 1572-73 wykształciła się zasada powołania króla w wolnej elekcji; z racji ustalenia się zasady udziału w elekcji całej szlachty nazywa się taką elekcją - elekcją viritim.

Bezkrólewie i wolne elekcje

Aby temu zapobiec na wniosek Jana Zamoyskiego ( przedstawiciela szlachty średniej ) elekcja miała być "viritim", czyli każdy szlachcic miał prawo osobiście uczestniczyć w elekcji.

ELEKCJA

, 'pojedynczo, osobno', wolna elekcja, w Polsce XVII i XVIII w. też Pole (elekcyjne). Elekcja vivente rege łac. Wolna elekcja zob. wyżej Elekcja viritim.

Warszawa za Wazów - WOLNA ELEKCJA

Szlachta polska uważała ustrój Rzeczpospolitej za prawie idealny - taki o jakim marzył cały świat starożytny, wprawdzie nie wszystkie elekcje wyglądały jak w idealnym państwie Platona, ale spośród pierwszych elekcji burzliwy przebieg miała tylko elekcja w 1587, gdy część szlachty wybrała na króla Zygmunta Wazę, a część Maksymiliana Habsburga, doszło nawet do próby interwencji zbrojnej, lecz cały incydent zakończono sprytnym ...

Wolna elekcja

Elekcje odbywały się zwykle na błoniach Woli pod Warszawą. Senat obradował podczas elekcji w wielkim namiocie króla.

Bezkrólewie w Polsce i pierwsza wolna elekcja w XVI w.

Habsburgowie zajęli Czechy i Węgry, więc został Henryk Walezy - I król elekcyjny. Decyzją tego, sejm przed ogłoszeniem II elekcji, musiał podnieść atrakcyjność Anny Jagiellonki poprzez jej koronację na królową Polski. -ogłoszenie elekcji.

Wolne elekcje - Wolne elekcje 1575 i 1578 r.

doszło po raz drugi do podwojnej elekcji: zwollenicy tradycji jagiellońskiej obrali krolewicza szwedziego, Zygmunta Wazę, siostrzeńca Anny Jagiellonki.

Pierwsza wolna elekcja w Polsce

Tron w Polsce był nominalnie elekcyjny od XIV wieku, formalnie jednak elekcje były tylko szansą do politycznych przetargów pomiędzy szlachtą a następcą tronu.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Anny Jagiellonki i Stefana Batorego (1575)

Elekcja i koronacja Batorego były ogromnym sukcesem średniej szlachty skupionej wokół zasłużonego przywódcy ruchu egzekucyjnego, Sienickiego, potwierdzały zarazem polityczną rolę tego środowiska.

Wolne elekcje - Pierwsza wolna elekcja: Henryk Walezy (1551 - 1589)

Na elekcji w 1573 r. Były one stałe i niezmienne, a przysięgali na nie wszyscy królowie elekcyjni.

DYNASTIA SASKA - Elekcja 1733 r.

Poparły więc kandydaturę księcia saskiego Fryderyka Augusta, syna Augusta II, i doprowadziły do jego elekcji przez zdecydowanie mniej liczne grono głosujących — pod osłoną wojsk rosyjskich w kilka tygodni po wyborze króla Stanisława. Elekcja 1733 r.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Henryka Walezego (1573)

Pole elekcyjne ogrodzono parkanem, a wewnątrz ustawiono namioty: osobne dla każdej ziemi, w których wojewodowie naradzali się ze szlachtą, oraz dla reprezentacji wojewódzkich i dla senatu. Spokój i porządek na polu elekcyjnym oraz sprawna organizacja zadziwiały wielu.

I WOLNA ELEKCJA

Krol miał przestrzegać wolnej elekcji, zwoływać regularnie co dwa lata sejm, poddać politykę wewnętrzną i zagraniczną kontroli sejmu oraz nie podejmować istitnych decyzji politycznych bez rady senatorów.

Wolne elekcje - Sejm konwokacyjny

Głównym zadaniem sejmu było wyznaczenie czasu, miejsca oraz sposobu elekcji. Ustalono również, że elekcja odbędzie się viritim ("mąż w mąż"), a więc będą wniej uczestniczyć wszyscy członkowie stanu szlacheckiego.

Kozacy - OD ELEKCJI DO ZBOROWA

Podczas wolnej elekcji w 1648 roku po raz kolejny zaczęły rywalizować ze sobą stronnictwa pokojowe i wojenne i po raz kolejny górą byli pokojowcy, których kandydatem był Jan Kazimierz.

Elekcja Zygmunta III Wazy i jego polityka do 1609 roku

Pomocnym w tych planach miał okazać się Kościół i katolicka magnateria, z której wywodzili się doradcy króla, margrabia pinczowski Zygmunt Myszkowski, podkomorzy Andrzej Bobola, wojewoda mazowiecki Feliks Kryski, biskupi Radziwiłł i Rozdrażewski i jezuita Piotr Skarga który w swych głośnych kazaniach agitował za wzmocnieniem władzy królewskiej oraz zastąpienia wolnej elekcji dziedzicznością tronu.

Elekcja Stanisława Poniatowskiego (1764)

Również elekcja odbyła się pod kontrolą wojsk rosyjskich.

Elekcja w 1764 r.

Miasta i pola elekcyjnego strzegła milicja Czartoryskich.

Elekcja

W prawie kanonicznym wyrazem “elekcja” oznacza się procedurę prawną dokonaną przez uprawnionych wyborców w celu wyznaczenia kogoś na stanowisko kościelne, np.

Wolne elekcje - Konfederacja warszawska

Sukcesem różnowierców było uchwalenie przez sejm w dn. 28/29 stycznia 1573 r. tzw. konfederacji warszawskiej, aktu zapewniającego "pokój, sprawiedliwość, porządek i obronę Rzeczypospolitej". Posłowie i senatorowie różnych wyznań uznali, że dobro wspólnej Rzeczypospolitej wymaga, aby nie tylko wznieść...