Ekumenizm

Ekumenizm

Czytaj Dalej

EKUMENIZM - EKUMENIZM a MISJE

Współzależność między misjami a e. rozważano na zjazdach, konferencjach i kongresach -> Międzynarodowej Rady Misyjnej oraz -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK), zwł. poświęconych sprawom -> misji, a także na Soborze Wat. II w celu usunięcia braku jedności w działaniu utrudniającego -»•...

Ekumenizm i katolicy

Dvornik, nad przyczynami schizm, korzystaniepodczas wojny z tych samych miejsc kultu, a w obozach koncentracyjnych odbywanie wspólnychmodlitw, jeżeli to tylko było możliwe (ekumenizm praktyczny), po wojnie tworzenie wspólnych grupnaukowych, jak Evangelische und Katholische Oekumenische Arbeitskreis pod przewodnictwem arcybiskupaJaegera i superintendenta Stählina.

EKUMENIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA

Ekumenizm patriarchy moskiewskiego Aleksego byłw tym czasie zależny od polityki religijnej Związku Radzieckiego i jego stosunku do Stolicy Apostolskiej. Światowa Rada Kościołów weszła w oficjalne kontakty ze Stolicą Apostolską i podjęto dialog teologiczny,bez którego nie może być prawdziwego ekumenizmu.

HERMENEUTYKA - W EKUMENIZMIE

Troska o zjednoczenie —* chrześcijaństwa (—» ekumenizm),w którym aspektywna różnorodność i podobieństwo wyznańwyrażają —» powszechność Kościoła, nakazuje (przy zachowaniuteol.

Ekumenizm w Polsce

Pierwsze oficjalne kontakty bezpośrednie zaczęły się (1971), gdy Komisja Episkopatu do spraw Ekumenizmu zaprosiła Kościoły PRE do udziału w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ekumenizm

Niewątpliwie odbiło się to na relacjach ekumenicznych i dodatkowo zaszkodziło ekumenizmowi pomiędzykatolikami a prawosławnymi, żeby przemilczeć już kwestię ekumenizmu pomiędzyprawosławnymi a protestantami; ci ostatni byli nastawieni szczególnie anty-serbsko i wGenewie niektórzy ich przedstawiciele proponowali usunięcie kilku Kościołówprawosławnych z Rady Ekumenicznej Kościołów z powodu solidarności okazywanej przeznie Serbom i ich ...

IDEOLOGIA - EKUMENIZM

—» dialogu(III); odstępując od zasad autentycznego —» ekumenizmu(III, V), w miejsce szukania prawdy i bezinteresownegowspółdziałania w działalności ewangelizacyjnej, poszczególneKościoły niejednokrotnie stawiają wyżej troskę o prestiż własnejwspólnoty; dotyczy to nie tylko dialogu teol.

Ekumenizm - Dążenie do jedności a nie jednolitości

Sobór Watykański II dał światło zrozumienia znaczenia liturgii i ekumenizmu. Jego stanowisko stanowi praktycznie nowy rozdział w stosunku Kościoła rzymskokatolickiego do ekumenizmu.

Ekumenizm i pluralizm religijny

Kościół katolicki będzie musiał otworzyć nowy rozdział ekumenizmu z tymświatem, prawdopodobnie mniej ukierunkowany na dialog doktrynalny, jak to miało miejscedotychczas, ale bardziej skoncentrowany na działalności duszpasterskiej i publicznej albobardziej opierający się na wymianie doświadczeń wiary.

EKUMENIZM - PRZEJAWY

Sal 1963 (Ekumenizm, Wwa 1967); GÖB I-III; H.

EKUMENIZM - PODSTAWY DOKTRYNALNE

na ich strukturę organizacyjną (element instytucjonalny), interpretowane zgodnie z wytycznymi własnej -» eklezjologii i swoistym zastosowaniem pojęcia i zasady (-*• ekumenizm I, III).

EKUMENIZM

Poglądy i postawy wyrażające dążenie do zjednoczenia chrześcijan wszystkich wyznań (-> chrześcijaństwo) w jednym Kościele Chrystusowym, przy zachowaniu -» pluralizmu teologicznego i wyznaniowego.

EKUMENIZM - POJĘCIE

Termin gr. oikumene, oznaczający ziemię zamieszkaną i uprawianą (w przeciwieństwie do pustyni czy puszczy), stosowano w hellenistycznym kręgu kulturowym; jego łac. odpowiednikiem był wyraz orbis.

1. W znaczeniu etymologicznym — W źródłach bibl. ST oikumene występuje w znaczeniu zarówno świeckim, jak i...

Ekumenizm

(gr. “świat zamieszkały”). Ogólnoświatowy ruch wśród chrześcijan, którzy przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela i - natchnieni przez Ducha Świętego - przez modlitwę, dialog, a także innymi sposobami poszukują możliwości usunięcia barier i zaprowadzenia takiej jedności Kościoła, jakiej chciał...

Ewangelicki ekumenizm

Kościół anglikański (High Church) z racji rozległego imperium brytyjskiego stykał się z różnymi religiamii wyznaniami chrześcijańskimi. Współdziałanie wszakże Kościołów protestanckich zaczęło sięnajpierw na polu misyjnym i doprowadziło do utworzenia Światowej Konferencji Misyjnej (WorldMissionary...